مقایسه اثر لابتالول و هیدرالازین در درمان فشار خون بیماران مبتلا به پره اکلامپسی شدید

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 رزیدنت زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 رزیدنت داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 کارشناس مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: افزایش فشار خون یکی از شایع ترین عوارض بارداری است که علت اصلی ناتوانی مادری و پری ناتال محسوب می شود. لابتالول (مهار کننده همزمان گیرنده بتا و آلفا) داروی مؤثری در کنترل فشار خون می باشد که در بیمارستان های دانشگاهی ایران در بخش زنان، استفاده چندانی از آن نمی شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو داروی هیدرالازین و لابتالول در کنترل فشار خون در پره اکلامپسی شدید انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی از اسفند ماه 1389 تا آذر ماه 1390 بر روی 200 زن مبتلا به پره اکلامپسی شدید با سن بارداری 28 تا 40 هفته انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه تحت درمان با هیدرالازین (5 میلی گرم تزریق وریدی یکجا و‌ آهسته و تکرار آن هر 20 دقیقه تا حداکثر 5 نوبت) و تحت درمان با لابتالول (20 میلی گرم تزریق وریدی یک جا و سپس در صورت عدم تأثیر در عرض 20 دقیقه، 40 میلی گرم دیگر و پس از آن 80 میلی گرم هر 20 دقیقه تا حداکثر دوز 300 میلی گرم) قرار گرفتند. هدف اصلی، پایین آوردن موفقیت آمیز فشار خون دیاستولیک در حد 90 تا 100 میلی متر جیوه و پیشگیری از کاهش شدید فشار خون مادری بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 13) و آزمون های کای دو و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: بین دو گروه هیچ گونه اختلاف معناداری از نظر فشار خون سیستولیک (619/0=p) و دیاستولیک (888/0=p) پس از تجویز دارو، زمان زایمان (903/0=p)، مقیاس آپگار در دقیقه 1 (681/0=p) و دقیقه 5 (639/0=p)، سزارین (659/0=p) و خونریزی غیر طبیعی پس از زایمان (998/0=p) مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: از لابتالول می توان برای کنترل فشار خون در زنان مبتلا به هیپرتانسیون شدید بارداری به عنوان جایگزین هیدرالازین استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Effects of Labetalol and Hydralazine in Treatment of Hypertension in Patients with Severe Preeclampsia

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Tavasoli 1
  • Nafiseh Saghafi 2
  • Nayereh Ghomian 2
  • Shima Mohiti 3
  • Vahid Dehestani 4
  • Samira Tavasoli 5
1 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Women's Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Women's Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Resident of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Resident of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Bachelor of Midwifery, Faculty of Medicine, Women's Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Hypertension is one of the most common complications of pregnancy which is the main reason of both maternal and perinatal morbidity. Labetalol (both beta and alpha – receptor inhibitor) is an important drug in controlling blood pressure that is rarely used in Iran's gynecology ward of university hospitals. This research was held with the aim of comparing the effects of two medications: hydralazine and Labetalol, in treatment of hypertension in patients with severe preeclampsia.
Methods: This clinical trial study was performed on two hundred women with severe hypertension in pregnancy and gestational age of 28 to 40 weeks from March to December in 2011. They were randomly classified into two groups: receiving hydralazine (5 mg as a slow bolus dose given intravenously, and repeated every 20 min up to a maximum of five doses) and receiving labetalol (20 mg intravenous bolus dose followed by 40 mg if not effective within 20 min, followed by 80 mg every 20 min up to a maximum dose of 300 mg). The main aim was successful lowering of diastolic blood pressure 90 to 100 mm Hg and preventing maternal hypertension. Collected data were analyzed by using SPSS software version 13, chi-square and Mann Whitney Test. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Multivariate analysis revealed no significant differences between two groups (hydralazine and labetalol) in systolic (p=0.619) and diastolic (p=0.888) blood pressure after receiving medications, time of delivery (p=0.903), Apgar score 1minute (p=0.681), Apgar score 5 minute (p=0.639), cesarean section (p=0.659) and abnormal bleeding after delivery (p=0.998) respectively.
Conclusion: Labetalol can be used alternatively instead of hydralazine to control blood pressure in severely hypertensive pregnant women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eclampsia
  • Hydralazine
  • Labetalol
  • Preeclampsia
1. Gabbe SG, Niebyl JR, Simpson JL, Landon M. Obstetrics normal and problem of pregnancies. 5th ed.
Philadelphia:Churchill Livingston;2007:884-905.
2. Cunningham GF, Leveno KJ, Bloum SL, Hauth JC, Gilstraplll LC, Wenstrom KD. Williams obstetrics.
23rd ed. New York:Mc Graw-Hill;2010:762-97.
3. Scott JR, Gibbs R, Karlan BY, Haney AF. Danforth's obstetrics & gynecology. 9th ed.
Philadelphia:Lippincott Williams & Wilknis;2003:257-67.
4. Weder AB, Erickson S. Treatment of hypertension in the inpatient setting: use of intravenous labetalol
and hydralazine. J Clin Hypertens (Greenwich) 2010 Jan;12(1):29-33.
5. Vigil-De Gracia P, Lasso M, Ruiz E, Vega-Malek JC, de Mena FT, Lopez JC. Severe hypertension in
pregnancy: hydralazine or labetalol. A randomized clinical trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006
Sep-Oct128(1-2):157-62.
6. Magee LA, Cham C, Waterman EJ, Ohlsson A, von Dadelszen P. Hydralazine for treatment of severe
hypertension in pregnancy: meta-analysis. BMJ 2003 Oct 25;327(7421):955-60.
7. Frishman WH, Veresh M, Schlocker SJ, Tejani N. Pathophysiology and medical management of
systemic hypertension in preeclampsia. Curr Hypertens Rep 2006 Dec;8(6):502-11. Review.
8. Fatemeh T, Marziyeh G, Nayereh G, Anahita G, Samira T. Maternal and perinatal outcome in nulliparious
women complicated with pregnancy hypertension. J Pak Med Assoc. 2010 Sep;60(9):707-10.
9. Walker JJ .Hypertensive drugs in pregnancy. Antihypertension therapy in pregnancy, preeclampsia, and
eclampsia. Clin Perinatol 1991 Dec;18(4):845-73.
10. Mabie WC, Gonzalez AR, Sibai BM, Amon E. A comparative trial of labetalol and hydralazine in the
acute management of severe hypertension complicating pregnancy. Obstet Gynecol 1987 Sep;70(3 Pt
1):328-33.
 
11. Baggio MR, Martins WP, Calderon AC, Berezowski AT, Marcolin AC, Duarte G, et al. Changes in fetal
and maternal Doppler parameters observed during acute severe hypertension treatment with hydralazine
or labetalol: a randomized controlled trial. Ultrasound Med Biol 2011 Jan;37(1):53-8.
12. Hjertberg R, Faxelius G, Belfrage P. Comparison of outcome of labetalol or hydralazine therapy during
hypertension in pregnancy in very low birth weight infants. Acta Obstet Gynecol Scand 1993
Nov;72(8):611-5.