اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات روان شناختی و علائم سندرم پیش از قاعدگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه پیام نور کاشمر، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، بیمارستان ابن سینا، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی، یکی از شایع ترین اختلالات سنین باروری می باشد که زندگی زنان را به میزان قابل توجهی مختل می سازد و لزوم انجام مطالعات بیشتر در این زمینه احساس می شود. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات روان شناختی و علائم سندرم پیش از قاعدگی در زنان مبتلا به آن انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مداخله ای با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه زنان آموزش و پرورش شهرستان کاشمر در سال تحصیلی 90-1389 بود. از بین این افراد، بعد از مرحله غربالگری به وسیله پرسشنامه غربالگری علائم پیش از قاعدگی، 40 زن مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 8 هفته آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری را تجربه کردند در حالی که گروه شاهد بدون مداخله پیگیری شدند. پرسشنامه‌ غربالگری علائم پیش از قاعدگی و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) به عنوان ابزار ارزشیابی در پیش‌آزمون و پس‌آزمون به کار گرفته شد. داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بیش از نیمی از افراد مورد مطالعه (3/53%) در محدوده سنی40-36 سال قرار داشتند. 18 نفر (60%) از افراد گروه کنترل و آزمایش دارای مدرک تحصیلی لیسانس، 10 نفر (4/33%) دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و 2 نفر (6/6%) دارای تحصیلات دیپلم و فوق لیسانس بودند. اکثر زنان مورد مطالعه (34/63%) دارای دو فرزند بودند. افراد گروه آزمون در نمره‌ کل سندرم پیش از قاعدگی (01/0>p) و نمرات افسردگی (05/0>p) و استرس (01/0>p) کاهش معنی‌داری نسبت به گروه کنترل در پس‌آزمون نشان دادند.
نتیجه‌گیری: آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات روان‌شناختی و علائم سندرم پیش از قاعدگی مؤثر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Efficacy of Cognitive- Behavioral Stress-Management Training on Decreasing the Psychological Problems and Symptoms of Premenstrual Syndrome of Afflicted Women

نویسندگان [English]

  • Akram Armand 1
  • Ali Talaee 2
1 M.Sc. of Clinical Psychology, Payam Noor University of Kashmar, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor of Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Ebn-e-Sina Hospital, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Since the premenstrual syndrome (PMS) is one of the most prevalent disorders in fertility age that disturbs the women's life considerably which seems it need to do more study in this area. The present study was planned to investigate the effectiveness of training of cognitive- behavioral stress-management on decreasing psychological problems and symptoms of premenstrual syndrome of afflicted women in Kashmar city.
Methods: This interventional study was conducted with pretest- posttest design by using the experimental-control groups. Statistical population was consisted of all female members of educational system in Kashmar city in academic year of 2010-2011. After screening by PSST test, 40 participants who have taken PMS diagnosis, were selected randomly based on cluster sampling method and divided randomly into two equal (20 participants) experimental and control groups. While no intervention was carried out on the control group, the experimental group experienced 8 weeks of cognitive-behavioral stress-management training. The questionnaires of PSST and Depression anxiety and stress scale (DASS) were used in pretest and posttest as evaluating tools. Data were analyzed using statistical SPSS software version 16, descriptive indices and covariance analysis. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: More than half of the participants (53.3%) were between 36 to 40 years. 18 persons (60%) were graduated, 10 persons (33.4%) had Associate degree, 2 persons (6.6%) had diploma, and master degree in both groups. Most of the participants (63.34%) had two children. The experimental group showed significant decreases in general score of PMS (p<0.01), the ones of depression (p<0.05), and stress (p<0.01) posttests.
Conclusion: Training of cognitive-behavioral stress-management is effective on decreasing psychological problems and symptoms of premenstrual syndrome of afflicted women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Premenstrual Syndrome
  • Psychological problems
  • stress management
  • Training of cognitive-behavioral
1. Olive DL, Palter SF. Reproductive physiology. In: Berek JS. Novaks gynecology. 14th ed. Philadelphia:Lippincott
Williams & Wilkins;2006:161-84.
2. Talaei A, Fayyazi Bordbar MR, Nasiraei A, Pahlavani M, Dadgar S. [Epidemiology of premenstrual syndrome
(PMS) in students of Mashhad University of Medical Sciences]. [Article in Persian]. Iranian journal of
obstetrics, gynecology and infertility 2009;12(2):15-22.
3. Zare H, Taraj S. [The effect of premenstrual syndromes on the function of short-term, long-term and provident
memory of afflicted women] [Article in Persian]. Iranian journal of obstetrics, gynecology and infertility
2009;12(3):1-8.
4. Kloch SC. Psychological aspects of women’s reproductive health. In: Ryan KI, Berkwoitz RS, Barbieri RL,
Donaf A. Kistner’s gynecology and women’s health.7th ed. St Louis:Mosby;1999:519-39.
5. Havens CS, Sullivan ND, Tilton P. Manual of out patient gynecolog. 2nd ed. Boston:Little Brown;1991:61-9.
6. Lowder milk DL, Perry SE .Maternity and women’s health care .8th ed. St Lois:Mosby 2004:161-3.
7. Willson JR , Carrington ER. Obstetrics and gynecology. 9th ed. St Lois:Mosby;1991:115-20.
8. Hacker NF. Hacker and Moore’s premenstrual syndrome .2nd ed. Philadelphia:Saunders;1994:1011-15.
9. Mortola JF. Premenstrual syndrome. In: Goldman MB, Hatch MC. Women and health. New York:Springer
Academic Press;2000:114-21.
10. Siahbazi SH, Harriri F, Montazari A, Banaem L. The questionnaire of premenstrual syndrome screening test
(PSST). Translation and psychometry of Iranian type; 2010, under Print.
11. Alexander M, Fawcelt JN, Punciman PJ. Nursing practice: hospital and home: the adult. Edinburgh:Churchil
Livingston;2000:232-6.
 
12. Geary A. Food and mood handbook: find relief at last from depression, anxiety, PMS, cravings and mood
swings. London:Thomsons;2001:1-6.
13. Sayegh R, Schiff I, Wurtman J, Spiers P, McDermott J. Wurtman R. The effect of a carbohydrate-rich beverage on
mood, appetite and cognitive function in women with premenstrual syndrome. Obstet Gynecol 1995 Oct;86(4 Pt
1):520-8.
14. Carson VB. Mental health nursing: the nurse-patient journey. 2nd ed. Philadelphia:Saunders;2000:1-6.
15. Sarafino EP. Health psychology. Ahmadi Abhari SA. (translator). Tehran, Roshd; 2005:177-228.
16. Javaheri R, Neshatdoost HT, Molavi H, Zare M. [The efficacy of cognitive-behavioral stress management
therapy on improving the quality of life in with temporal lobe epilepsy] [Article in Persian]. Journal of Arak
University of Medical Sciences 2010 Summer;13(2):32-43.
17. Kariman NS, Rezaeian M, Nassaji F, Valaei N, Gachkar L. [The effect of exercise on premenstrual syndrome
(PMS)] [Article in Persian]. Journal of Zanjan University of Medical Sciences 2006 Winter;13(53):8-15.
18. Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF, Nygaard IE. Danforth’s obstetrics and gynecology.9th ed. Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins;2008.
19. Jannati Y, Khaki N. [Psychiatric in midwifery]. Theran:Salemi Publications;2005:122-4.
20. Speroff L, Feritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility.7th ed. Philadelphia:Lippincott
Williams & Wilkins;2005.
21. Dickerson LM, Mazyck PJ, Hunter MH. Premenstrual syndromes. Am Fam Physician 2003 Apr 15;67(8):1743-
52.
22. Sahebi A. Research methods in clinical psychology. Tehran: SAMT, 2007: 99-101.
23. Samari A. The Effectiveness of reality therapy group intervention on reducing emotional disorders and
increasing adjustment and quality of life of patients with type 2 diabetes. Thesis to get PhD in health
psychology. Islamic Azad University, Karaj 2011.
24. Kazemzadeh Atoofi M, Bolhari J, Mootabi F. [Stress management]. Tehran:Tehran University of Medical
Sciences;2008:57-64. [in Persian].
25. Ferry M. The practical guide for recognition of group therapy. Mohammadi M, Farnam R. (translators). Tehran,
Roshd; 1999: 71-72.
26. Kirkby RJ. Changes in premenstrual symptoms and irrational thinking following cognitive-behavioral coping
skills training. J Consult Clin Psychol 1994 Oct;62(5):1026-32.
27. Christensen AP, Oei TP. The efficacy of cognitive behavior therapy in treating premenstrual dysphoric changes.
J Affect Disord 1995 Jan;33(1):57-63.
28. Blake F, Salkovskis P, Gath D, Day A, Garrod A. Cognitive therapy for premenstrual syndrome: a controlled
trial. J Psychsom Res 1998 Oct;45(4):307-18.
29. Hunter MS, Ussher JM, Browne SJ, Jelley R, Katz M. A randomized comparison of psychological (cognitive
behavior therapy), medical (Fluoxetine) and combined treatment for women with premenstrual dysphoric
disorder. J Psychosom Obstet Gynaecol 2002 Sep;23(3):193-9.
30. Slade P. Psycholoyical therapy for premenstrual emotional symptoms. Behev Psychother 1989;17(2):135-50.
31. Morse CA, Dennerstein L, Farrell E, Varnavides K. A comparison of hormone therapy, coping skills training,
and relaxation for the relief of premenstrual syndrome. J Behav Med 1991 Oct;14(5):464-89.
32. Morse CA, Bernard ME, Dennertein L. The effects of rational emotive therapy and relaxtion training on
premenstrual syndrome: a preliminary study. J Rational Emotivecoy Behav Ther 1989;7:98-110.
33. Granath J, Ingvarsson S, Thiele U, Lundberg U. Stress management: a randomized study of cognitive behavioral
therapy and yoga. Cogn Behav Ther 2006;35(1):3-10.
34. Antoni MH, Ironson G, Schneiderman N. Cognitive-behavioral stress management. Oxford:Oxford University
Press;2008;230-3.
35. Mehrabi A, Fata L, Davazdah Emami MH, Rajab A. [The efficacy of cognitive-behavioral stress management
training on the control of diabetes and decreasing the emotional problems of type 1 diabetic patients] [Article in
Pwersian]. J Diabetes Lipid Iran 2008;2:103-14.
36. Davazdah Emamy MH, Roshan R, Mehrabi A, Attari A. [The effictiveness of cognitive-behavioral stress
management training on glycemic control and depression in patients with type 2 diabetic] [Article in Persian].
Iran J Endocrinol Metabol 2009;11(4):385-92.
37. Ranjbar F, Ashke Torab T, Dadgari A.[Efficact of group cognitive-behavioral therapy on depression] [Article in
Persian]. Journal of Shahid Sadughi University of Medical Sciences 2010;18(4):299-306.
38. Sajjadi-Nejad MS. Mohammadi N, Taghavi MR, Ashjazadeh N.[The effect of cognitive-behavioral group
therapy on the depression and inability feeling due to headache in patients with tensional migraine and
headache] [Article in Persian]. Journal of psychiatry and clinical psychology 2008;4:411-8.
39. Yaghubi Nasrabadi M, Atefvahid MK, Ahmmadzadeh Gh. [The efficacy of cognitive-behavioral group therapy
in reducing the level of depression and anxiety in patients with mood disorder] [Article in Persian]. Iranian
journal of psychiatry and clinical psychology 2003;9(2):56-63.
40. Timmerman IG, Emmelkamp PM, Sanderman R. The effects of a stress-management training program in
individuals at risk in the community at large. Behav Res Ther 1998 Sep;36(9):863-75.
41. Shirbim Z, Soudani M, Shafi Abadi A. [The effectiveness of the stress management skills training on increase of
the scholar’s mental health] [Article in Persian]. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology
2008;2(8):8-18.