بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی ترانس واژینال در تشخیص آسیب های بافت آندومتر در بیماران مبتلا به خونریزی غیر طبیعی رحم

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

3 استادیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

4 دانشیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

5 پزشک عمومی

چکیده

مقدمه: حفره آندومتر به طور مکرر به دلیل خونریزی غیر طبیعی رحم، درد لگن، نازایی، عوارض بارداری و مشکوک شدن به سرطان آندومتر مورد بررسی قرار می گیرد. خونریزی غیر طبیعی رحم به تنهایی دلیل یک سوم مراجعات به متخصصین زنان و مامایی را به خود اختصاص داده است. سونوگرافی ترانس واژینال یکی از روش های تشخیصی در بررسی آندومتر می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه یافته های سونوگرافی ترانس واژینال با هیستوپاتولوژی آندومتر به عنوان استاندارد طلایی در بیماران مبتلا به خونریزی غیر طبیعی رحم انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی و گذشته نگر طی سال های 1385 و 1386 بر روی 225 بیمار مبتلا به خونریزی غیرطبیعی رحم که به بیمارستان های شهید صدوقی، گودرز و مجیبیان یزد مراجعه کرده و دارای گزارش سونوگرافی ترانس واژینال و تشخیص هیستوپاتولوژیک آندومتر بودند، انجام شد. نتایج سونوگرافی ترانس واژینال و هیستوپاتولوژی به صورت جداگانه در پرسشنامه ثبت، سپس میزان حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی سونوگرافی ترانس واژینال در تشخیص آندومتر غیر طبیعی، پولیپ آندومتر، لیومیوم زیر آندومتر، هیپرپلازی آندومتر، بقایای بارداری و سرطان آندومتر با استفاده از درصد یا میزان صحت نتایج مثبت و منفی محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 11) انجام شد.
یافته‌ها: در مطالعه حاضر حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی سونوگرافی ترانس واژینال در تشخیص آندومتر غیر طبیعی به ترتیب 100%، 6/29%، 8/81% و 100%، در تشخیص پولیپ آندومتر به ترتیب 5/44%، 100%، 100% و 4/90%، در تشخیص لیومیوم زیر آندومتر به ترتیب 100%، 5/87%، 6/58% و 100%، در تشخیص هیپرپلازی آندومتر به ترتیب 89%، 100%، 100% و 6/96%، در تشخیص بقایای محصولات بارداری به ترتیب 100%، 7/86%، 51% و 100% و در تشخیص سرطان آندومتر به ترتیب 3/33%، 5/99%، 50% و 1/99% به دست آمد.
نتیجه‌گیری: سونوگرافی ترانس واژینال دارای حساسیت کافی در تشخیص آندومتر غیرطبیعی، میوم ساب آندومتریال و بقایای محصولات بارداری بود، همچنین ویژگی کافی در رد پولیپ آندومتر، هیپرپلازی آندومتر و سرطان آندومتر را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Findings of Transvaginal Ultrasonography and Endometrial Histopathology in Patients with Abnormal Uterine Bleeding

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Akhavan Tafti 1
 • Robab Davar 2
 • Reza Nafisi Moghadam 3
 • Mohammad Hasan Lotfi 4
 • Mahdieh Panahande Ali 5
1 Assistant Professor of Pathology, Faculty of Medicine, Shahid Sadouqi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
2 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Shahid Sadouqi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
3 Assistant Professor of Radiology, Faculty of Medicine, Shahid Sadouqi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
4 Associate Professor of Epidemiology, Faculty of Medicine, Shahid Sadouqi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
5 General Practitioner.
چکیده [English]

Introduction: Endometrial cavity is frequently studied because of abnormal uterine bleeding, pelvic pain, infertility, pregnancy complications, and suspect cases of endometrial cancer. Abnormal uterine bleeding dedicates one third of women's referral to gynecologic specialists. Transvaginal Ultrasonography is one of the diagnostic modalities of endometrial examination. The aim of this study is to compare the endometrial transvaginal ultrasonography with histopathology as a golden standard in patients complaining abnormal uterine bleeding.
Methods: This descriptive-analytical retrospective study was held on of 225 patients complaining abnormal uterine-bleeding who had transvaginal ultrasonography and definite histopathological reports admitted in Shahid Sadooghi, Goodarz, and Mojibian hospitals of Yazd, Iran in the years 2006-2007. Transvaginal ultrasonography and histopathology results of the questionnaire were recorded separately. Then, the sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value of transvaginal ultrasonography technique for diagnosis of abnormal endometrium, retained product of conception, subendometrial leiomyoma, endometrial hyperplasia, endometrial polyp, and endometrial cancer were calculated by SPSS software version 11. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value of transvaginal ultrasonography are 100%, 29.6%, 81.8%, 100% in diagnosing abnormal endometrium, 100%, 86.7%, 51% and 100% in diagnosing retained product of conception, 100%, 87.5%, 58.6%, and 100% in diagnosing subendometrial leiomyoma, 89%, 100%, 100%, and 96.6% in diagnosing endometrial hyperplasia, 44.5%, 100%, 100%, and 90.4% in diagnosing endometrial polyp, and 33.3%, 99.5%, 50%, and 99.1% in diagnosing endometrial cancer respectively.
Conclusion: Transvaginal ultrasonography has enough sensitivity for diagnosis of abnormal endometrium, subendometrial leiomyoma, and retained product of conception, and also has enough specificity for rejecting endometrial polyp, endometrial hyperplasia, and endometrial cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abnormal uterine bleeding
 • Transvaginal Ultrasonography
 • sensitivity
 • specificity
 • Positive predictive value
 • Negative predictive value
1. Di Saia PJ. Microinvasive cancer of the cervix in pregnancy. In: Nichols DH, DeLancey JOL. Clinical
problems, injuries and complications of gynecologic and obstetric surgery. 3rd ed. Baltimore:Williams &
Wilkins;1995:134.
2. Awwad, JT, Toth, Tl. Schlff, I. Abnormal uterine bleeding in the perimenopause. Int J Fertil Menopausal
Stud 1993 Sep-Oct;38(5):261-9. Review.
3. Emanuel MH, Wamsteker K, Lammes FB. Is dilatation and curettage absolute for diagnosing intrauterine
disorders in premenopausal patients with persistant abnormal uterine bleeding? Acta Obstet Gynecol Scand
1997 Jan;76(1):65-8.
4. MacKenzie IZ, Bibby JG. Critical assessment of dilation and curettage in 1029 women. Lancet 1978 Sep
9;2(8089):566-8.
5. Grimes DA. Diagnostic dilatation and curettage: a reappraisal. Am J Obstet Gynecol 1982 Jan 1;142(1):1-6.
6. Rock JA, Thompson JD. Te Linde’s operatibe gynecology. 8th ed. Philadelphia:Lippincott Williams &
Wilkins;2001:464-75.
7. Adams Hillard PJ. Benign diseases of the female reproductive tract: symptoms and signs. In: Berek JS.
Novak’s gynecology. 13th ed. Philadelphia:Lippincott Williams and Wilkins;2002:351-420.
8. Karlsson B, Granberg S, Hellberg P, Wickland M. Comparative study of transvaginal sonography and
hysteroscopy for the detection of pathologic endometrial lesions in women with postmenopausal bleeding. J
Ultrasound Med 1994 Oct;13(10):757-62.
 
9. Alcazar JL, Laparte C. Comparative study of transvaginal ultrasonography and hystroscopy in
postmenopausal bleeding. Gynecol Obstet Invest 1996;41(1):47-9.
10. Conoscenti G, Meir YJ, Fischer-Tamaro L, Maieron A, Natale R, D’Ottavio G, et al. Endometrial
assessment by transvaginal sonography and histological findings after D&C in women with
postmenopausal bleeding. Ultrasound Obstet Gynecol 1995 Aug;6(2):108-15.
11. Smith-Bindman R, Kerlikowske K, Feldstein VA, Subal L, Scheidler J, Segal M, et al. Endovaginal
ultrasound to exclude endometrial cancer and other endometrial abnormalities. JAMA 1998 Nov
4;280(17):1510-7.
12. Weaver J, McHugo JM, Clarc TJ. Accuracy of transvaginal ultrasound in diagnosing endometrial pathology
in women with post-menopausal bleeding on tamoxifen. Br J Radiol 2005 May;78(929):394-7.
13. Kazandi M, Aksehirli S, Cirpant, Akercan F. Transvaginal sonography combined with salin contrast
sonohysterography to evaluate the uterine cavity in patients with abnormal uterine bleeding and
postmenopausal endometrium more than 5 mm. Eur J Gynecologic oncology 2003;24(2):185-90.
14. Gull B, Karlsson B, Milsom I, Granberg S. Can ultrasound replace dilation and curettage? A longitudinal
evaluation of postmenopausal bleeding and transvaginal sonographic measurement of the endometrium as
predictors of endometrial cancer. Am J Obstet Gynecol 2003 Feb;188(2):401-8.
15. Guven MA, Bese T, Demlrklrant F. Comparison of hydrosonography and transvaginal ultrasonography in
the detection of intracavity pathologies in women with abnormaluterine bleeding. Int J Gynecol Cancer
2004 Jan-Feb;14(1):57-63.
16. Kelekci S, Kaya E, Alan M, Alan Y, Bilge U, Mollamahmutoglu L. Comparison of transvaginal
sonography, saline infusion sonography, and office hysteroscopy in reproductive-aged women with or
without abnormal uterine bleeding. Fertil Steril 2005 Sep;84(3):682-6.
17. Alborzi S, Parsanezhad ME, Mahmoodian N, Alborz S, Alborzi M. Sonohysterography versus transvaginal
sonography for screening of patients with abnormal uterine bleeding. Int J Gynecol Obstet 2007
Jan;96(1):20-3.
18. Jacobs I, Gentry-Maharaj A, Burenell M, Manchanda R, Singh N, Sharma A, et al. Sensitivity of
transvaginal ultrasound screening for endometrial cancer in postmenopausal women: a case-control study
with the UKCTOCS cohert. Lancet Oncol 2011 Jan;12(1):38-48.
19. Zare Z, Shadman Zijerdi M. Can ultrasound predict the presence of retained productsof conception
following first-trimester spontaneous aboration? Int J Iran Red Crescent Soci 2010;12(2):187-9.
20. Ustunyurt E, Kaymak O, Iskender C, Ustunyurt OB, Celik C, Danisman N. Role of transvaginal sonography in
the diagnosis of retained products of conception. Arch Gynecol Obstet 2008 Feb;277(2):151-4.
21. Balic D, Balic A. Office hysteroscopy transvaginal ultrasound and endometrial histology; a comparison in
infertile patients. Acta Med Aacad 2011;40(1);34-8.
22. Kamel HS, Darwish AM, Mohamed SA. Comparison of transvaginal ultrasonography and vaginal
sonohysterography in the detection of endometrial polyp. Acta Obstet Gynecol Scand 2000 Jan;79(1):60-4.
23. Lasek W, Migda M, Pileki S, Serafin Z, Jeka S, Rosinska-Migda J. [Transvaginal ultrasonography and
sonohysterography in the diagnosis of benign uterine lesions in women at peri- and postmenopausal age]
[Article in Polish]. Pol Merkur Lekarski 2004 Jul;17(97):47-9.
24. Nanda S, Chadha N, Sen J, Sangwan K. Transvaginal sonography and saline infusion sonohysterography in
the evaluation of abnormal uterine bleeding. Aust N Z J Obstet Gynecol 2002 Nov;42(5):530-4.
25. Niknejad M, Ahmadi F, Zafarani F, Khalili G, Ghaderi F, Rashidi Z. Diagnostic accuracy of transvaginal
sonography in infertile patient with endometrial polyps. IJFS: Ins J Fertil Steril 2010 Feb-Mar;3(4):157-60.
26. Cepni J, Ocal P, Erkan S, Saricali FS, Akbas H, Demirkiran F, Idil M, Bese T. Comparison of transvaginal
sonography, saline infusion sonography and hysteroscopy in evaluation of uterine cavity pathologies. Aust
N Z J Obstet Gynecol 2005 Feb;45(1):30-5.