تأثیر مقاربت جنسی در کاهش نیاز به اینداکشن در زمان ترم

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سالمت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 رزیدنت زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: زایمان، مسیر نهایی و مهمترین قسمت بارداری محسوب می شود و آماده بودن سرویکس یکی از مهمترین
جنبه های پیشرفت زایمان می باشد. انجام مقاربت جنسی باعث تحریک دهانه رحم و ترشح پروستاگالندین می شود
که ممکن است باعث انقباض رحم و شروع دردهای زایمانی شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مقاربت جنسی
بر شروع زایمان و پیشگیری از زایمان پست ترم انجام شد.
روشکار: این مطالعه آینده نگر در سال 1931 بر روی 818 زن باردار باالی 93 هفته با خطر پایین مراجعه کننده به
درمانگاه مامایی بیمارستان های آموزشی قائم و ام البنین انجام شد. نمونه گیری به روش غیر احتمالی مبتنی بر هدف
انجام شد. افراد واجد شرایط ورود به مطالعه انتخاب و در دو گروه شاهد )118 نفر( و مورد )111 نفر( قرار گرفتند. گروه
شاهد، افراد بارداری بودند که هیچگونه مقاربت جنسی تا زمان زایمان نداشتند و در گروه مداخله، افراد باردار بعد از
انجام معاینه واژینال و تعیین بیشاب اسکور و انجام نان استرس تست، از هفته 93 بارداری هفته ای 1-8 بار مقاربت
جنسی داشتند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS )نسخه 11( و آزمون های تی تست، کای
اسکوئر و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 1/10 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها: میانگین سن بارداری در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت )p=1/9( ولی نیاز به تحریک زایمان
)p>1/1111( و میزان سزارین )p=1/194( در گروه مورد به طور معنی داری کمتر و میانگین نمره بیشاب در هنگام
پذیرش )p=1/118( باالتر بود. میزان بارداری پست ترم )p=1/22( و عوارض زایمانی )p=1/12( در دو گروه تفاوت معنی
داری نداشت.
نتیجهگیری: مقاربت جنسی در زنان باردار می تواند باعث شروع خود به خودی انقباض و نیاز کمتر به اینداکشن و
کاهش میزان سزارین شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Intercourse on Less Need to Induction at Term

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Vahid Roudsari 1
  • Mahnaz Gholipour Baziri 2
  • Sediqeh Ayati 1
  • Monavar afzal Aqaee 3
  • Faezeh Poursadrolahi 4
1 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Centre, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Specialist in Social Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Medical Student, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Delivery is the final and the most important part of pregnancy, and ripening of cervix is one of the main aspects of labor progress. Coitus in late pregnancy may stimulate cervical ripening and secrete prostaglandin which may lead to uterine contractility and labor onset. The aim of this study was to evaluate the relationship between sexual intercourse and onset of labor and prevention of post term pregnancy.
Methods: This prospective study was held on 212 pregnant women over 39 weeks of low-risk referred to gynecology clinics at Ghaem and Omolbanin hospitals. Samples were selected by non-probable method based on objectives. Eligible individuals were chosen and categorized into two groups of control (102 persons) and case (110 persons). The Control group had no sexual intercourse until delivery. In case group first vaginal examination and Bishop Score determination and non-stress were done then they had sexual intercourse from the week 39 once or twice a week. Collected data were analyzed by the statistical SPSS software version 16, t-test, chi-square and Mann-Whitney tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean gestational age in two group had not significant different (p=0.3), need to stimulated delivery (p<0.0001), and rate of cesarean section (p<0.034) were significantly lower while the Bishop scores was higher in the case group (p<0.002). There was no difference in post term pregnancy (p<0.88) and complication of delivery (p<0.68) between two groups.
Conclusion: Sexual intercourse at term may be associated with an earlier spontaneous onset of labor and less need to induction of labor and low cesarean section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delivery
  • labor
  • Post Term Pregnancy
  • Sexual intercourse
  • Term pregnancy
1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Williams obstetrics.23rd ed. New
York:McGraw-Hill;2010:832-41.
2. Sekhavat L, Akhavan Karbasi S. Effect of coital activity on hastening onset of labor and prevention of postdate
pregnancy. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology, and Infertility. 2010; 13(2): 13-6.
3. Chan LY, Fu L, Leung TN, Wong SF, Lau TK. Obstetric outcomes after cervical ripening by multiple doses of
vaginal prostaglandin E2
. Acta Obstet Gynecol Scand 2004 Jan;83(1):70-4.
4. Hofmeyr GJ, Gülmezoglu AM, Pileggi C. Vaginal misoprostol for cervical ripening and induction of labour.
Cochrane Database Syst Rev. 2010;(10):CD000941. Review.
5. Bartellas E, Crane JM, Daley M, Bennett KA, Hutchens D. Sexuality and sexual activity in pregnancy. Sexuality
and sexual activity in pregnancy.
6. American College of Obstetricians and Gynecologists. Vaginal birth after cesarean section. Practice Bulletin No
54. Washington, DC:American College of Obstetricians and Gynecologists;2004.
7. Tan PC, Yow CM, Omar SZ. Coitus and orgasm at term: effect on spontaneous labour and pregnancy outcome.
Singapore Med J 2009 Nov;50(11):1062-7.
8. Tan PC, Andi A, Azmi N, Noraihan MN. Effect of coitus at term on length of gestation, induction of labor, and
mode of delivery. Obstet Gynecol 2006 Jul;108(1):134-40.
9. Jonathan SC. Sexual intercourse at term and onset labor. Obstet Gynecol 2006 Jun;107( 6):1310-4.
10. Hofmeyr GJ, Gülmezoglu AM. Vaginal misoprostol for cervical ripening and induction of labour. Cochrane
Database Syst Rev 2010 Oct 6;(10):CD000941. Review.
11. Wing DA, Rahall A, Jones MM, Goodwin TM, Paul RH. Misoprostol: an effective agent for cervical ripening
and labor induction. Am J Obstet Gynecol 1995 Jun;172(6):1811-6.
12. Villano KS, Lo JY, Alexander JM, McIntire DD, Leveno KJ. A dose-finding study of oral misoprostol for labor
augmentation. Am J Obstet Gynecol 2010 Jun;204(6):560.e1-5.
13. Yost NP, Owen J, Berghella V, Thom E, Swain M, Dildy GA 3rd, et al. Effect of coitus on recurrent preterm
birth. Obstet Gynecol 2006 Apr;107(4):793-7.
14. Tan PC, Yow CM, Omar SZ. Effect of coital activity on onset of labor in women scheduled for labor induction:
an randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2007 Oct;110(4):820-6.
15. Sayle AE, Savitz DA, Thorp JM Jr, Hertz-Picciotto I, Wilcox AJ. Sexual activity during late pregnancy and risk
of preterm delivery. Obstet Gynecol 2001 Feb;97(2):283-9.