مشکلات تجربه شده مادران طی سال اول بعد از زایمان و ارتباط آن با نوع زایمان در شهرستان مهاباد سال 1389

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: تولد نوزاد در بسیاری از زنان، باعث شروع تغییرات طولانی مدت در زندگی، روابط، کار، فعالیت‌های اجتماعی و مسئولیت‌های خانگی آنان می‌شود. این تغییرات نه تنها عملکرد جسمی و روانی، حتی ممکن است عملکرد بیولوژیک زنان را نیز تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به وجود مطالعات محدود در زمینه مشکلات سلامتی مادری بعد از زایمان در ایران و حتی در کل دنیا، مطالعه حاضر با هدف تعیین مشکلات تجربه شده توسط زنان طی سال اول بعد از زایمان و ارتباط آن با نوع زایمان انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی در سال 1389 بر روی 311 زنی که جهت دریافت مراقبت‌های معمول هفته 36 تا 38 بارداری خود به 6 مرکز (کلیه مراکز) بهداشتی درمانی شهر مهاباد مراجعه کرده و تمایل به شرکت در مطالعه را داشتند، انجام شد. 3 نفر از افراد از مطالعه خارج شدند و پرسشنامه اولیه برای 308 زن باردار تکمیل شد. سپس با زنان در روز هفتم، هفته هشتم و ماه دوازدهم بعد از زایمان در زمینه مشکلاتی که در طی هفته اخیر تجربه کرده بودند، مصاحبه انجام شد. داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت تعیین تفاوت فراوانی مشکلات در هفته اول، هفته هشتم و ماه دوازدهم از آزمون مک نمار و بین زنان با زایمان واژینال و سزارین از آزمون مجذور کای استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بر اساس گزارش خود زنان، در هفته اول بعد از زایمان، 289 نفر (6/91%)، هفته هشتم 277 نفر (3/90%) و در ماه دوازدهم 254 نفر (5/82%) از زنان حداقل یک مشکل را در طی 7 روز گذشته تجربه کرده بودند. مشکلات ذکر شده توسط بیش از یک سوم زنان در هفته اول و هشتم بعد از زایمان، کمردرد (به ترتیب 64% و 60%)، خستگی (به ترتیب 63% و 60%)، سردرد (به ترتیب 47% و 34%) و مشکلات خواب (به ترتیب 32% و 46%) و در ماه دوازدهم خستگی (43%)، مشکلات خواب (36%) و کمردرد (35%) بود. فراوانی مشکلات کمردرد، بی اختیاری ادراری، عفونت دستگاه ادراری و غم و اندوه طی هفته اول بعد از زایمان در افراد با زایمان واژینال نسبت به زنان با زایمان سزارین به طور معنی‌داری بیشتر گزارش شد. در حالی که مشکلات خواب در هر سه مقطع زمانی، یبوست، خستگی، عوارض ناشی از بی‌حسی یا بیهوشی هم در هفته هشتم و هم در ماه دوازدهم و مشکلات شیردهی در ماه دوازدهم در افراد با زایمان سزارین به طور معنی داری بیشتر گزارش شد (05/0>p).
نتیجه گیری: فراوانی مشکلات سلامتی در دوره بعد از زایمان بالا می‌باشد. بنابراین توجه بیشتر به مشکلات مادران در طی دوران بعد از زایمان ضروری می‌باشد. همچنین نتایج این مطالعه می‌تواند دلیل دیگری بر فواید مادری زایمان واژینال باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mothers’ Problems Experienced During the First Year of Postpartum and Their Association with the Kind of Childbirth in Mahabad, Iran, 2011

نویسندگان [English]

  • Maryam Roohi 1
  • Sakineh Mohammad Alizadeh Charandabi 2
1 M.Sc. of Midwifery, Department of Midwifery, Islamic Azad University of Mahabad, Mahabad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, Social Determinants of Health Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Childbirth causes many long lasting changes in women’s life, relations, work, social activities, and household responsibilities. These changes not only affect their mental and physical performance, but also their biological functions. Due to limited studies on postpartum maternal health problems in Iran and even in the whole world, the present study was held to determine the problems experienced by women during the first year after childbirth and its association with the kind of delivery.
Methods: This descriptive study was carried out on 311 women who attended at Mahabad public health centers for prenatal care for 36 to 38 weeks of their pregnancy in Mahabad in year 2011. Three of the subjects were excluded from research and the initial questionnaire was completed by 308 women. They were interviewed at 7th day, 8th week, and 12th month postpartum about problems experienced during the past week. Collected data were analyzed by using SPSS statistical software version 18. Fisher test and ratio risk (95%CI) were used in order to determine the difference between women with vaginal delivery and cesarean. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: During the 7 days after delivery, 91.6% (n=289) in the first week, 90.3% (n=277) at 8th week and 82.5% (n=245) at 12th month experienced at least one problem. Problem reported by more than one third of the mothers during the first and eighth week were: backache (64% and 60%, respectively), tiredness (63%, 60%), headache (47%, 34%) and sleep disorders (32%, 46%), and during last week of the twelfth month were: tiredness (43%), sleep disorders (36%) and backache (35%). Frequency of problems such as backache, urinary incontinence, urinary tract infection and sorrow during the first week postpartum were more commonly reported by the women with normal vaginal delivery than women with cesarean section. while sleep disorders at all three stages; constipation, fatigue, complications of anesthesia or anesthesia at both the eighth week and twelfth month; breastfeeding problems at the twelfth month were more common among women with cesarean section (p<0.05).
Conclusion: Frequency of health problems increases in the postpartum period. Therefore, it is essential to pay more attention to mothers’ problems during this period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birth kind
  • Maternal health
  • Postpartum morbidity
1. Swain A, O’Hara MW, Starr KR, Gorman LL. A prospective study of sleep, mood and cognitive function in
postpartum and no postpartum women. Obstet Gynecol 1997 Sep; 90(3):381-6.
2. World Health Organization. Maternal and Newborn Health/Safe Motherhood Unit. Postpartum care of the
mother and newborn: a practical guide. Geneva: Maternal and Newborn Health/Safe Motherhood Unit, Division
of Reproductive Health; 1998; 3.
3. Maine D, McGinn T. Maternal mortality and morbidity. In: Goldman M, Hatch M. Women & health. London:
Academic Press; 2005:395-403.
4. Valley L, Ahmed Y, Murray SF. Postpartum maternal morbidity requiring hospital admission in Lusaka, Zambia
- a descriptive study. BMC Pregnancy Childbirth 2005 Feb; 5(1):1.
5. McGovern P, Dowd B, Gjerdingen D, Gross CR, Kenney S, Ukestad L, et al. Postpartum health of employed
mothers 5 weeks after childbirth. Ann FAM Med 2006 Mar-Apr; 4(2):156 -67.
6. Glanzener C, Abdalla M, Stroud P, Naji S, Templeton A, Russell T. Postnatal maternal morbidity: extent, cause,
prevention and treatment . Br J Obstet Gynecol 1995 Apr; 102(4):282-7.
7. Rouhi Torbati M, Mohammad Alizadeh Charndabi S. Maternal morbidity within 45 days after delivery. Iran J
Nurs 2005 ASpring-Summer; 18(41-42):145-52.
8. Radmehr M. Assessment of postpartum morbidity 6 weeks after delivery and help –seeking in Dezful. In:
Proceeding of the 1st Congress Gender-Specific Medicine. 2006 Italy.
9. Nieswiadomy RM. Foundations of nursing research. Stamford: Appleton & Lange; 1998.
10. Burns N, Grove SK. Understanding nursing research. Philadelphia: Saunders; 1995.
11. Polite DE, Hungler BP. Nursing research. 4th ed. Philadelphia: Lippincott; 1994.
12. MacArthur C. What does postnatal care do for women’s health? Lancet 1999 Jan 30; 353(9150):343-4. Review.
13. McVeigh CA. An Australian study of function status after childbirth. Midwifery 1997 Dec; 13(4):172-8.
14. Al-Mufti R, McCarthy A, Fisk NM. Obstetrician’s personal choice and mode of delivery. Lancet 1996 Feb 24;
347(9000):544-60.
15. Schytt E, Waldenstorm U, Olsson P. Self-rated health-- what does it capture at 1 year child birth? Investigation
of a survey question employing think aloud interviews. Scand J Caring Sci 2009 Dec; 23(4):711-20.
16. Davis RE. The postpartum experience for Southeast Asian women in the United States. MCN Am J Matern
Child Nurs 2001 Jul-Aug; 26(4):208-13.
17. Gjerdingen DK, Froberg DG, Chaloner KM, McGovern PM. Changes in women’s physical health during the
first postpartum year. Arch FAM Med 1993 Mar; 2(3)277 -83.
18. Levy V, Lopez V, Chow A, Wong S. Prevalence of postpartum morbidity in Hong Kong: a pilot study. Obstet
Gynecol Soci Hong Kong 2000; 1(2):96-100.
19. De Graft-Johnson JE. Maternal morbidity in Ghana. NCBI 1994; 2:31. Available at: www.ncbi.nlm.gov/fcgi.
Accessed June 3,2003.
20. Schytt E, Waldenström U. Risk factors for poor self-rated health in women at 2 months and 1 year after child
birth. J Womens Health (Larchmt) 2007 Apr; 16(3):390-405.
21. Declercq E, Cunningham DK, and Johnson C, Sakala C. Mothers’ reports of postpartum pain associated with
vaginal and cesarean deliveries: result of a national survey. Birth 2008 Mar; 35(1):16-24.
22. Brown S, Lumley J. Maternal health after childbirth: results of an Australian population based survey. Br J
Obstet Gynecol 1998 Feb; 105(2):156-61.
23. McGovern P, Dowd B, Gjedingen, Dagher R, Ukestad L, McCaffrey D, et al. Mother’s health and work-related
factors at 11 weeks postpartum. Ann Fam Med 2007 Nov-Dec; 5(6):519-27.
24. McGovern P, Dowd B, Gjerdingen D, Gross CR, Kenney S, Ukestad L, et al. Postpartum health of employed
mothers 5 weeks after childbirth. Ann Fam Med 2006 Mar-Apr; 4(2):159-67.
25. Saurel-Cubizolles MJ, Romito P, Lelong N, Ancel PY. Women’s health after childbirth: a longitudinal study in
France and Italy. BJOG 2007 Oct; 107(10):1202-9.
26. Cheng CY, Fowles ER, Walker LO. Continuing education module: postpartum maternal health care in the
United States: a critical review. J Perinat Educ 2006 summer; 15(3):34-42.
27. Gjerdingen DK, Center BA. First-time parents' prenatal to postpartum changes in health, and the relation of
postpartum health to work and partner characteristics. Journal American Board Family Practice 2003 Jul-Aug;
16(4):304-11.
28. Schytt E, Lindmark G, Waldenstrom U. Physical symptoms after childbirth: prevalence and association with
self-rated health. BJOG. 2005 Feb; 112(2):210-7.
29. MacArthur C, Lewis M, Knox EG. Comparison of long-term health problems following childbirth among Asian
and Caucasian mothers. Br J Gen Pract 1993 Dec; 43(377):519-22.
30. Hashemipour S, Larijani B, Adibi H, Javadi E, Sedaghat M, Pajouhi M, et al. Vitamin D deficiency and
causative in the population of Tehran. BMC Public Health 2004 Aug 25; 4: 38.
31. Williams A, Herron-Marx S, Knibb R. The prevalence of enduring postnatal morbidity and its relationship to
type of birth and birth risk factors. J Clin Nurs 2007 Mar; 16(3):549-61.
32. Chalmers B. Appropriate technology for birth. Lancet 1985 Aug 24; 2(8452):436-7.
 
33. Chien LY, Tai CJ. Effect of delivery method and timing of breastfeeding initiation on breastfeeding outcomes in
Taiwan. Birth 2007 Jun; 34(2):123-30.
34. Press JZ, Klein MC, Kaczorowski J, Liston RM, von Dadelszen P. Does cesarean section reduce postpartum
urinary incontinence? A systemic review. Birth 2007 Sep; 34(3):228-37.
35. Barrett G, Peacock J, Victor CR, Manyonda I. Cesarean section and postnatal sexual health. Birth 2005 Dec;
32(4):306-11.
36. Lee KA, Zaffke ME‚ McEnany G. Parity and sleep patterns during and pregnancy. Obstet Gynecol 2000 Jan;
95(1):14-8.
37. MCVeigh CA. An Australian study of function status after childbirth. Midwifery 1997 Dec; 13(4):172-8.
38. Borders N. After the afterbirth: a critical review of postpartum health relative to method of delivery. J Midwifery
Health 2006 Jul-Aug; 51(4):242-8.
39. Lyndon-Rochelle M, Holt VL, Martin DP, Easterling TR. Association between method of delivery and maternal
rehospitalization. JAMA 2000 May 10; 283(18):2411-6.