تأثیر میزوپروستول واژینال و زیرزبانی در ختم بارداری های سه ماهه دوم در بیماران سزارین قبلی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دستیار تخصصی گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 . دانشیار گروه آمار حیاتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناس مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: سقط القاء شده به معنای خاتمه بارداری به روش طبی یا جراحی است، پیش از آن که جنین قابلیت زنده ماندن
داشته باشد. اخیراً به دلیل عوارض جراحی، درمان های دارویی متداول تر شده و میزوپروستول (آنالوگ پروستاگلاندین
E1) به دلیل ارزان بودن، استفاده آسان به روش های مختلف و مؤثر بودن، کاربرد وسیعی پیدا کرده است. مطالعه حاضر
با هدف بررسی تأثیر میزوپروستول واژینال و زیرزبانی در ختم بارداری های سه ماهه دوم در بیماران سزارین قبلی انجام
شد.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1389 تا 1390 بر روی 70 زن باردار در سه ماه دوم بارداری و با
سابقه سزارین قبلی که جهت ختم بارداری به یکی از بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه
کرده بودند، انجام شد. افراد به طور تصادفی به دو گروه میزوپروستول واژینال 400 میکروگرمی تا حداکثر 1600
میکروگرم و میزوپروستول زیرزبانی 400 میکروگرمی و در ادامه 200 میکروگرمی تا حداکثر 1600 میکروگرم تقسیم
شدند. افراد از نظر عوارض و پیامد سقط مورد بررسی قرار گرفتند. جهت مقایسه دو گروه مورد مطالعه از آزمون های
تی و کای اسکوئر استفاده شد. میزان p کمتر از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 29/25 ± 5/48 سال و سن بارداری آنها 17/90 ± 4/31 هفته (محدوده
14-29 هفته) بود. در هر گروه، 3 نفر (9%) دچار تب شدند و در مجموع، 5 نفر (7%) دچار تهوع (4 نفر در گروه
میزوپروستول واژینال و 1 نفر در گروه زیرزبانی) شدند که دو گروه از این نظر تفاوت آماری معنی داری نداشتند
(p>0/05). در بین افراد مورد مطالعه، هیچ کس نیاز به کورتاژ نداشت و هیچ کس دچار پارگی رحم نشد.
نتیجهگیری: مصرف میزوپروستول به روش واژینال و زیرزبانی برای سقط طبـی در سـ ه ماهـه دوم بـارداری در بیمـاران
 سزارین قبلی کم عارضه بوده و بسیار مؤثر می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vaginal and Sublingual Misoprostol for Termination at Second Trimester Pregnancy in Patients with Previous Cesarean Section

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Ayati 1
 • Fatemeh Vahidroodsari 1
 • Marjan Amini 2
 • Mohammad Taghi Shakeri 3
 • Maliheh Hasanzadeh 1
 • Azhar Barhemat 4
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women’s Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident of Obstetrics and Gynecology, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 B.Sc. of Midwifery, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Abortion is a medical or surgical termination of pregnancy before the fetus is able to survive. Because of surgical complications, medical treatments are most commonly used. Since misoprostol (a prostaglandin E1 analogue) is cheaper, effective, and easily administrated by different methods, has been widely prescribed. The aim of this study was to evaluate vaginal and sublingual misoprostol for termination at second trimester pregnancy in patients with previous cesarean section.
Methods: This analectic-descriptive study was held on 70 pregnant women with previous cesarean section who referred for termination at second trimester pregnancy to Mashhad University of medical sciences academic hospitals. They were randomly divided into two groups of vaginal misoprostol 400μg max dose of 1600 μg and sublingual misoprostol 400 μg, next dose of 200 μg, and max dose of 1600 μg. Abortion complications and outcomes were analyzed in every individual. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Mean age of patients was 29.25±5.48 years. Mean of reproductive age in all patients was 17.90±4.31 weeks (range 14-29 weeks). In each groups 3 persons (9%) had fever. Nausea was observed in 5 persons (7%) (4 people in vaginal and one person in sublingual group). There was no significant difference between two groups (p>0.05). Among the cases, no one needed to undergo curettage and no one had uterus rupture.
Conclusion: Prescription of vaginal and sublingual misoprostol for medical termination of pregnancy at second trimester in person with previous cesarean section had less complication, and is very effective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abortion
 • Previous cesarean section
 • Second Trimester
 • Sublingual misoprostol
 • Vaginal misoprostol
1- Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap III L, Wenstrom KD. William obstetrics. 22nd ed.
New York:McGraw-Hill;2005.
2- Saxena P, Salhan S, Sarda N. Sublingual versus vaginal route of misoprostol for cervical ripening prior to
surgical termination of first trimester abortions. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006 Mar;125(1):109-13.
3- Naguib AH, Morsi HM, Borg TF, Fayed ST, Hemeda HM. Vaginal misoprostol for second-trimester pregnancy
termination after one previous cesarean delivery. Int J Gynaecol Obstet 2010 Jan;108(1):48-51.
4- Daponte A, Nzewenga G, Dimopoulos KD, Guidozzi F. The use of vaginal misoprostol for second-trimester
pregnancy termination in women with previous single cesarean section. Contraception 2006 Oct;74(4):324-7.
5- Fawzy M, Abdel-Hady el-S. Midtrimester abortion using vaginal misoprostol for women with three or more
prior cesarean deliveries. Int J Gynaecol Obstet 2010 Jul;110(1):50-2.
6- Varras M, Akrivis Ch. Misoprostol for second trimester abortion in women with prior uterine incisions. Clin Exp
Obstet Gynecol 2010;37(1):10-2.
7- Saxena P, Sarda N, Salhan S, Nandan D. A randomised comparison between sublingual, oral and vaginal route
of misoprostol for pre-abortion cervical ripening in first-trimester pregnancy termination under local anaesthesia.
Aust N Z J Obstet Gynaecol 2008 Feb;48(1):101-6.
8- Grapsas X, Liberis V, Vassaras G, Tsikouras P, Vlachos G, Galazios G. Misoprostol and first trimester
pregnancy termination. Clin Exp Obstet Gynecol 2008;35(1):32-4.
9- Dickinson JE. Misoprostol for second-trimester pregnancy termination in women with a prior cesarean delivery.
Obstet Gynecol 2005 Feb;105(2):352-6.
 
10- Shammas AG, Momani MD. Misoprostol for termination of second trimester pregnancy in a scarred uterus.
Saudi Med J 2006 Aug;27(8):1173-6.
11- Kunwar S, Saha PK, Goel P, Huria A, Tandon R, Sehgal A. Second trimester pregnancy termination with 400 μg
vaginal misoprostol: efficacy and safety. Biosci Trends 2010 Dec;4(6):351-4.
12- Wong KS, Nagi CS, Yeo EL, Tang LC, Ho PC. A comparison of two regimens of intravaginal misoprostol for
termination of second trimester pregnancy: a randomized comparative trial. Hum Reprod 2000 Mar;15(3):709-12.
13- Pongsatha S, Tongsong T. Intravaginal misoprostol for pregnancy termination. Int J Gynaecol Obstet 2004
Nov;87(2):176-7.
14- Movahed F, Jalali S, Javadi A. [Comparison of two medical mathods of vaginbal misoprostol 6 and 12 h for second
trimester termination] [Article in Persian]. J Birjand Univ Med Sci 2010;17(2):72-8.
15- Danielsson KG, Marions L, Rodriguez A, Spur BW, Wong P, Bygdeman M. Comparison between oral and
vaginal administration of misoprostol on uterine contractility. Obstet Gynecol 1999 Feb;93(2):275-80.
16- Herabutya Y, Chanarachakul B, Punyavachira P. Induction of labor with vaginal misoprostol for second
trimester termination of pregnancy in the scarred uterus. Int J Gynaecol Obstet 2003 Dec;83(3):293-7.
17- Chittacharoen A, Herabutya Y, Punyavachira P. A randomized trial of oral and vaginal misoprostol to manage
delivery in cases of fetal death. Obstet Gynecol 2003 Jan;101(1):70-3.
18- Pongsatha S, Tongsong T. Second-trimester pregnancy interruption with vaginal misoprostol in women with
previous cesarean section. J Med Assoc Thai 2006 Aug;89(8):1097-100.
19- Daskalakis GJ, Mesogitis SA, Papantoniou NE, Moulopoulos GG, Papapanagiotou AA, Antsaklis AJ.
Misoprostol for second trimester pregnancy termination in women with prior caesarean section. BJOG 2005
Jan;112(1):97-9.
20- Dilbaz S, Caliskan E, Dilbaz B, Kahraman BG. Frequent low-dose misoprostol for termination of secondtrimester
pregnancy. Eur J Contracept Reprod Health Care 2004 Mar;9(1):11-5.
21- Mazouni C, Provensal M, Porcu G, Guidicelli B, Heckenroth H, Gamerre M, et al. Termination of pregnancy in
patients with previous cesarean section. Contraception 2006 Mar;73(3):244-8.
22. Bugalho A, Bique C, Almeida L, Faúndes A. The effectiveness of intravaginal misoprostol (Cytotec) in inducing
abortion after eleven weeks of pregnancy. Stud Fam Plann 1993 Sep-Oct;24(5):319-23.
23. Gilbert A, Reid R. A randomised trial of oral versus vaginal administration of misoprostol for the purpose of
mid-trimester termination of pregnancy. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2001 Nov;41(4):407-10.