بررسی برخی عوامل کلینیکی مؤثر در موفقیت انتقال جنین های فریز شده در مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری یزد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی و فلوشیپ نازایی، مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی و فلوشیپ نازایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از مهم ترین درمان های زوج های نابارور، انتقال جنین فریز شده می باشد. اگر چه انتقال جنین تازه مورد تأیید و توجه است، اما مطالعات اندکی در مورد عوامل بالینی مؤثر در میزان لقاح و میزان بارداری در انتقال جنین فریز شده وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی برخی عوامل بالینی مؤثر در پیش آگهی انتقال جنین فریز شده انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه گذشته نگر با بررسی 372 پرونده بیمارانی که بین فروردین 1388 لغایت فروردین 1390 به مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری یزد مراجعه و از جنین فریز شده استفاده کرده بودند، انجام شد. کلیه اطلاعات مربوط به پرونده بیماران در پرسشنامه ثبت شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 15) و آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف و من ویتنی استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میزان بارداری بالینی در زنان زیر 35 سال 7/57 درصد و بالای 35 سال 2/29 درصد و همچنین میزان بارداری بالینی در زنان با هورمون محرک فولیکول روز سوم زیر 10، 3/56 درصد و هورمون محرک فولیکول بالای 10، 5/17 درصد بود که این نتایج از نظر آماری معنی دار بود (0001/0=p). اما سایر عوامل مانند علت فریز جنین، پروتکل اولیه لقاح آزمایشگاهی، روش لقاح آزمایشگاهی، ضخامت اندومتر و طول سیکل درمان تا روز انتقال جنین از نظر آماری در انتقال جنین فریز شده مؤثر نبودند (05/0<p).
نتیجه‌گیری: سن زن و هورمون محرک فولیکول روز سوم یکی از مهمترین عوامل مؤثر در میزان بارداری بالینی در انتقال جنین فریز شده می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Effect of Some Clinical Factors on Successful Cryopreserved Embryo–Transfer at Yazd Research-Clinical Center of Infertility

نویسندگان [English]

  • Maryam Eftekhar 1
  • Elham Rahmani 2
1 Assistant Professor and Fellowship of Infertility, Department of Obstetrics and Gynecology, Yazd Research and Clinical Center of infertility, Shahid Saddoghi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
2 Assistant Professor and Fellowship of Infertility, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cryopreserved-embryo transfer is one of the most important treatments for infertile couples. While fresh-embryo transfer is mostly approved and concerned, few studies have evaluated the potential effect of clinical factor on the implantation and pregnancy rates in frozen embryo transfer. The aim of this study was to investigate some clinical factors that potentially influence the outcome of cryopreserved-embryo transfer.
Methods: In this retrospective investigation, 372 patients' records that referred to Research and Clinical Center of Infertility and had frozen-embryo transfer cycles were studied from 2009 to 2011. All data of patient`s files fill in the questionnaire form. Data were analyzed by SPSS software version 15 and Kolmogorov-Smirnov, Paired t and t student tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Clinical pregnancy-rate in patients under 35 years old was significantly higher than patients aged more than 35 years old (57.7% versus 29.2%). Also, clinical pregnancy-rate in women with FSH more and less than 10 IU/L were 56.3% and 17.5%, respectively (PV=0.0001) which were statistically significant. Other clinical factors such as: the causes of embryo freezing, primary protocols of IVF /ICSI, endometrial thickness and duration of cycle up to day of embryo transfer had no significant effects on frozen-embryo transfer (P>0.05).
Conclusion: Age of women and FSH in third day were the most important factors influencing the clinical pregnancy rate following frozen embryo transfer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical pregnancy rate
  • Embryo transfer
  • Frozen embryo
  • IVF
1. Oehninger S, Mayer J, Muasher S. Impact of different clinical variables on pregnancy outcome following
embryo cryopreservation. Mol Cell Endocrinol 2000 Nov 27;169(1-2):73-7.
2. Kassab A, Sabatini L, Tozer A, Zosmer A, Mostafa M, Al-Shawaf T. The correlation between basal serum
follicle-stimulating hormone levels before embryo cryopreservation and the clinical outcome of frozen embryo
transfers. Fertil Steril 2009 Oct;92(4):1269-75.
3. Schalkoff ME, Oskowitz SP, Powers RD. A multifactorial analysis of the pregnancy outcome in a successful
embryo cryopreservation program. Fertil Steril 1993 May;59(5):1070-4.
4. Salumets A, Suikkari AM, Mäkinen S, Karro H, Roos A, Tuuri T. Frozen embryo transfers: implications of
clinical and embryological factors on the pregnancy outcome. Hum Reprod 2006 Sep;21(9):2368-74.
5. Check JH, Choe JK, Nazari A, Fox F, Swenson K. Fresh embryo transfer is more effective than frozen for donor
oocyte recipients but not for donors. Hum Reprod 2001 Jul;16(7):1403-8.
6. Capalbo A, Rienzi L, Buccheri M, Maggiulli R, Sapienza F, Romano S, et al. The worldwide frozen embryo
reservoir: methodologies to achieve optimal results. Ann N Y Acad Sci 2011 May;1221(1):32-9.
7. Ashrafi M, Jahangiri N, Hassani F, Akhoond MR, Madani T. The factors affecting the outcome of frozenthawed
embryo transfer cycle. Taiwan J Obstet Gynecol 2011 Jun;50(2):159-64.
8. El-Toukhy T, Coomarasamy A, Khairy M, Sunkara K, Seed P, Khalaf Y, et al. The relationship between
endometrial thickness and outcome of medicated frozen embryo replacement cycles. Fertil Steril 2008
Apr;89(4):832-9.
9. Check JH, Dietterich C, Graziano V, Lurie D, Choe JK. Effect of maximal endometrial thickness on outcome
after frozen embryo transfer. Fertil Steril 2004 May;81(5):1399-400.
10. Orvieto R, Meltzer S, Rabinson J, Zohav E ,Anteby EY, Nahum R. GnRH agonist versus GnRH antagonist in
ovarian stimulation: the role of endometrial receptivity. Fertil Steril 2008 Oct;90(4):1294-6.
 
11. Eftekhar M, Firouzabadi RD, Karimi H, Rahmani E. Outcome of cryopreserved-thawed embryo transfer in the
GnRH agonist versus antagonist protocol. Iran J Rep Med 2012;10(4):297-302.
12. Eldar-Geva T, Zylber-Haran E, Babayof R, Halevy-Shalem T, Ben-Chetrit A, Tsafrir A, et al. Similar outcome
for cryopreserved embryo transfer following GnRH-antagonist/GnRH-agonist, GnRH-antagonist/HCG or long
protocol ovarian stimulation. Reprod Biomed Online 2007 Feb;14(2):148-54.
13. Eftekhar M, Rahmani E, Eftekhar T. Effect of Adding Human Chorionic Gonadotropin to The Endometrial
Preparation Protocol in Frozen Embryo Transfer Cycles. Int J Fertil Steril. 2012;6(3):175-8.
14. Rimm AA, Katayama AC, Diaz M, Katayama KP. A meta-analysis of controlled studies comparing major
malformation rates in IVF and ICSI infants with naturally conceived children. J Assist Reprod Genet 2004
Dec;21(12):437-43.
15. Simon A, Holzer H, Hurwitz A, Revel A, Zentner BS, Lossos F, et al. Comparison of cryopreservation outcome
following intracytoplasmic sperm injection and conventional in vitro fertilization. J Assist Reprod Genet 1998
Aug;15(7):431-7.
16. Tucker MJ, Morton PC, Wright G, Ingargiola PE, Jones AE, Sweitzer CL. Factors affecting success with
intracytoplasmic sperm injection. Reprod Fertil Dev 1995;7(2):229-36.