بررسی مقایسه ای تأثیر طب فشاری دو مرحله ای در دو نقطه GB-21وSP-6 بر شدت درد فاز فعال زایمان در زنان نخست زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، مرکز بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

3 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

4 استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

مقدمه: بسیاری از زنان ترجیح می دهند از روش های تهاجمی و دارویی جهت کاهش درد زایمان استفاده نکنند. درد زایمان و روش های تسکین آن یکی از نگرانی های مادر و خانواده او می باشد که تأثیر زیادی بر چگونگی مراقبت های حین زایمان، رضایت مندی بیماران و سرانجام زایمان دارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر طب فشاری دو مرحله ای در دو نقطه GB- 21 و SP-6 بر شدت درد فاز فعال زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1389 بر روی 150 زن باردار مراجعه کننده به اتاق درد زایشگاه حافظ و شوشتری شیراز انجام شد. در این مطالعه تأثیر طب فشاری در دو نقطه SP-6 وGB-21 در دو مرحله مداخله در دیلاتاسیون 4-3 و 8-7 سانتی متری بر شدت درد زایمان با یکدیگر و با گروه کنترل مقایسه شد. افراد در 3 گروه طب فشاری در نقطه GB-21، طب فشاری در نقطه SP-6 و گروه کنترل قرار گرفتند. سنجش درد قبل، بلافاصله و 30 و 60 دقیقه بعد از مداخله با استفاده از نمودار عددی- بصری (VAS) در هر سه گروه انجام شد. در گروه کنترل تماس بدون اعمال فشار در نقاط طب فشاری و با همان شرایط گروه مداخله انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم اطلاعاتی و مقیاس درجه بندی عددی درد بود. اطلاعات پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آماری تی زوجی، تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و آنالیز واریانس اندازه های تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بر اساس آزمون آنالیز واریانس اندازه های مکرر، بین شدت درد زایمان قبل از مداخله با بلافاصله، 30 و 60 دقیقه بعد از مداخله در 3 گروه در دیلاتاسیون 4-3 و 8-7 سانتی متری سرویکس اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد (001/0>p). بر اساس مقایسه چندگانه LSD (آزمون حداقل تفاوت معنی داری) تفاوت آماری معنی داری بین شدت درد زایمان در گروه های آزمایش دو مرحله ای با گروه کنترل دو به دو مشاهده شد (001/0>p). شدت درد در دو گروه مداخله تفاوت آماری معنی داری نداشت (93/0=p).
نتیجه‌گیری: کاربرد طب فشاری آسان و غیر تهاجمی و در کاهش درد زایمان مؤثر است و به راحتی در اتاق های زایمان قابل استفاده می باشد. این شیوه در ارتقاء رضایتمندی و تجربه مثبت از زایمان و کاهش سزارین های انتخابی مؤثر است و با توجه به عدم تفاوت دو نقطه در کاهش شدت درد، استفاده از هر کدام از نقاط می تواند اثربخش باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Effect of Two-Staged Acupressure at GB-21 and SP-6 Points on the Labor Pain of Active Phase in Nulliparous Women

نویسندگان [English]

  • Zahra Moradi 1
  • Marzieh Akbarzadeh 2
  • Najaf Zare 3
  • Mohamad Javad Hadian Fard 4
  • Azam Jowkar 2
1 M.Sc. of Midwifery, Health Care Center, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran.
2 Lecturer, Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
3 Associate professor, Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
4 Associate professor, Department of Physiotherapy, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Many women avoid invasive and medication methods to reduce labor pain. One of the concerns of mother and her family is labor pain and method of relieving it which vastly affect the quality of care during labor, patients' satisfaction, and finally delivery itself. The aim of the survey is to compare the effect of Two-staged acupressure at GB-21 and SP-6 points on the labor pain of active phase in nulliparous women who were admitted at selected hospitals of Shiraz university of medical sciences.
Methods: This clinical trial study was implemented on 150 pregnant women who referred to the labor room of maternity ward of Hafez and Shooshtari hospitals of Shiraz city (2010). In this study effects of acupressure at two points of acupoint (SP-6) and gallbladder 21 (GB-21) in two stages of intervention dilatation (3-4, 7-8 cm) on labor pain were compared with each other and with control group. Sample participants were divided into three groups of acupressure at GB-21 point, acupressure at SP-6 point, and control. Pain measurement was done immediately before, 30 and 60 minutes after intervention using the numerical-visual chart (VAS) in all three groups. In the control group, contact without pressure on acupressure points was applied with the same condition of intervention group. Data collection tools included information form and numeric pain rating scale. Collected data were analyzed by using SPSS statistical software version 16, Paired t-tests, independent t-test, ANOVA, and ANOVA of repeated measures. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: According to ANOVA of repeated measures, statistically significant difference was observed in pain intensity immediately before, and 30 and 60 minutes after the intervention in three groups of 3-4 and 7-8 cm cervical dilatation (p<0.001). Based on LSD multiple comparison, there was significant difference between pain labor intensity in two-staged groups (p<0.001). Labor pain intensity showed no significant difference in two intervention groups (p=0.93).
Conclusion: The use of acupressure in two stages of dilatation (3-4 and 7-8 cm) is non-invasive, easy and effective in reducing pain in labor and can be used easily used in delivery room. This method is effective in promoting satisfaction and positive experience of labor, and reducing elective cesarean delivery. Since there is no difference in reduction of pain intensity in two points, using any of the points can be effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active phase of labor
  • Acupressure
  • pain intensity
1. Hamilton A. Pain relief and comfort in labour. In: Fraser D, Cooper MA, Myles MF. Myles textbook for
midwives. 14th ed. Edinburgh:Churchill Livingstone;2003:471-6.
2. Abushaikha L, Oweis A. Labour pain experience and intensity:a Jordanian perspective. Int J Nars Pract 2005
Feb;11(1):33-8.
3. Trout KK. The neuromatrix theory of pain: implications for selected nonpharmacologic methods of pain relief
for labor. J Midwifery Womens Health 2004 Nov-Dec;49(6):482-8.
4. McCrea H, Wright ME, Stringer M. Psychological factors influencing personal control in pain relieve. Int J Nurs
Stud 2000 Dec;37(6):493-503.
5. Loser JD, Stephen H, Butler C, Richard Ch, Dennis C. Bonica's management of pain.3rd ed. Lippincot:
Williams&Wilkins; 2001. p. 1930.
6. Low NK. The pain and discomfort of labor and birth. J Obstet Gynecol Neonatal 1996 Jan;25(1):82-92.
7. Lowe NK. The nature of labor pain. Am J Obstet Gynecol 2002 May;186(5):16-24. Review.
8. Shariat M Majlesi F Azari S Mahmoudi M. [Cesarean section in maternity hospitals in Tehran Iran] [Article
in Persian]. Payesh 2002;3(1):5-10.
9. Walker R, Turnbull D, Wilkinson C Increasing cesarean section rates: exploring the role of culture in an
Australian community. Birth 2004 Jun;31(2):117-24.
10. Mohammadpourasl A Rostami F Torabi S. [Prevalence of cesarean section and its demographic correlates in
Tabriz] [Article in Persian]. J Tabriz Univ Med Sci 2006;28(3):101-5.
11. Waters BL, Raisler J. Ice massage for the reduction of labor pain. J Midwifery Womens Health 2003 SepOct;48(5)317-21.
12. Lee MK, Chang SB, Kang DH. Effect of SP6 acupressure on labor pain and length of delivery time in women
during labor. J Alternat Complement Med 2004 Dec;10(6):956-65.
13. Beal MW. Acupuncture and acupressure applications to women reproductive health care. J Nurse Midwifery
1999 May-Jun;44(3):217-30.
14. Park Y, Cho J, Kwon J, Ahn E, Lim J, Chang S. The effect of San-Yin-Jiao (SP6) acupressure on labor
progression. Am J Obstet Gynecol 2003;189(6):S209.
15. Stux G, Brian B, Pomeranz B. Basics of acupuncture. 5th ed. Berlin:Springer;2003.
16. Cook A, Wilcox G. Pressuring pain: alternative therapies for labor pain management. AWHONN Lifelines 1997
Apr;1(2):36-41.
17. Lee MK. [Effects of San-Yin-Jiao (SP6) acupressure on labor pain, delivery time in women during labor]
[Article in Korean]. Taehan Kanho Hakhoe Chi 2003 Oct;33(6):753-61.
18. Skilnand E, Fossen D, Heiberg E. Acupuncture in the management of pain in labor. Acta Obstet Gynecol Scand
2002 Oct;81(10):943-8.
19. Chung UL, Hung LC, Kuo SC, Huang CL. Effects of LI4 and BL 67 acupressure on labor pain and uterine
contractions in the first stage of labor. J Nurs Res 2003 Dec;11(4):251-60.
20. Qu F, Zhou J. Electro-acupuncture in relieving laborpain. Evid Based Complement Alternat Med 2007 Aug
17;4(1):125-30.
21. Chao AS, Chao A, Wang TH, Chang YC, Peng HH, Chang SD, et al. Pain relief by applying transcutaneous
electrical nerve stimulation (TENS) on acupuncture points during the first stage of labor: a randomized doubleblind
placebo-controlled trial. Pain 2007 Feb;127(3):214-20.
22. Ziaei S, Hajipour L. Effect of acupuncture on labor. Int J Gynaecol Obstet 2006 Jan;92(1):71-2.
23. Chang MY Chen CH Huang KF. A comparison of massage effects on labor pain using the McGill Pain
Questionnaire. J Nurs Res 2006 Sep;14(3):190-7.
24. Safdari Dehcheshmaei F Salehian T Kazemeyan A Frouzandeh N Safarzadeh A Hassanpour Dehkordi A.
[The effect of music on labor pain in the active phase of the first stage of labor in primiparous women] [Article
in Persian. J Shahrekord Univ of Med Sci 2009;10(4):65-70.
25. Cunningham F.G, Leveno K, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Williams obstetrics. 23rd ed. New
York:McGraw-Hill;2010.
26. .Kashanian M Shahali S. Effects of acupressure at the sanyinjiao point (SP6) on the process of active phaze of
labor in nulliparas women. J Maternal Fetal Neonatal Med 2009 Sep;15:1-4
27. Heidari P, Mojdeh F, Mazlum S, Tanbaqui K, Judaki K. [Effect of acupressure at the SP6 on length of delivery
time] [Article in Persian]. J Infert Gynecol Obstet 2008;11(2).