بررسی مقایسه ای اثر بیهوشی عمومی با تیوپنتال سدیم و پروپوفول بر آپگار نوزاد و میزان شلی رحم در عمل جراحی سزارین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 رزیدنت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی و بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

 

مقدمه: بیشترین دارویی که در سزارین جهت القاء بیهوشی به کار می رود، تیوپنتال سدیم می باشد، اما در مواردی که تیوپنتال سدیم منع مصرفی داشته باشد، باید داروی جایگزین دیگری که حداقل اثر را روی آپگار نوزاد و حداکثر شلی را بر روی رحم در زمان خروج جنین داشته باشد، انتخاب کرد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر بیهوشی با پروپوفول به عنوان داروی جایگزین تیوپنتال سدیم و تأثیر آن بر روی آپگار نوزاد و میزان شلی رحم در جراحی سزارین انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1390 بر روی 60 زن باردار مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهد که لزوم انجام سزارین را داشتند، انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. به یک گروه پروپوفول 5/2-2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و به یک گروه تیوپنتال سدیم 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تجویز شد. سپس شاخص هایی نظیر علائم حیاتی قبل و بعد از اینداکشن، آپگار نوزاد، میزان رضایت جراح در زمان خروج جنین، میزان شلی رحم و میزان خونریزی حین عمل بررسی شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 14) و آزمون های آماری تی، من ویتنی، کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دو گروه از نظر علائم همودینامیک حین عمل، آپگار نوزاد (دقیقه اول 172/0=p و دقیقه پنجم 347/0=p) و میزان هماتوکریت‌ بعد از عمل (745/0=p) تفاوت معنی داری نداشتند. در بین دو گروه از نظر رضایت مندی جراح در زمان خروج جنین تفاوت معناداری وجود داشت و در گروه پروپوفول نتایج بهتر بود (02/0=p). دو گروه از نظر شلی رحم قبل از تجویز اکسی توسین تفاوت معناداری داشتند به طوری که در گروه پروپوفول، حالت خمیری و نرمی رحم بیشتر بود (018/0=p) اما پس از تجویز اکسی توسین در دقایق 5، 10 و 15 بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت (p به ترتیب 548/0، 201/0، 065/0).
نتیجه‌گیری: پروپوفول داروی بیهوشی دهنده مناسبی است که می تواند جایگزین مناسبی برای تیوپنتال در موارد لزوم شود. این دارو شلی مناسبی برای رحم در زمان خروج جنین ایجاد کرده و روی آپگار نوزاد اثر سویی ندارد. پاسخ پذیری رحم به اکسی توسین را نیز کاهش نداده و همچنین از نظر علائم همودینامیک وضعیت نسبتاً ثابتی را ایجاد می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Effect of General Anesthesia with Thiopental and Propofol on Apgar Score of Neonate and Uterine Relaxation in Cesarean Section

نویسندگان [English]

  • Marzieh Lotfalizadeh 1
  • Mohammad Alipour 2
  • Maliheh Gholami 3
  • Mohammad Taghi Shakeri 4
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Resident of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Biostatistics, Faculty of Public Health, University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Thiopental sodium is vastly used in cesarean section for anesthesia. In cases where Thiopental sodium is contraindicated, an alternative drug which has minimum effects on apgar score and maximum uterus relaxation during fetal departure should be selected. This study is aimed to investigate the effects of anesthesia with Propofol, as an alternative drug, on apgar score and uterus relaxation rate in cesarean section.
Methods: This clinical trial was held on 60 patients who referred to academic hospitals of Mashhad city for cesarean delivery. The subjects were randomly divided into two groups. Propofol 2-2.5mg/kg was administered to one group and thiopental sodium 5mg/kg was administered to other group. Parameters such as vital signs before and after induction, apgar score, surgeon satisfaction of fetal departure time, relaxation of uterus during surgery, and bleeding volume were studied. Data were analyzed by using SPSS statistical software version 14, t-test, Mann Whitney, and chi-square tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: No significant differences were observed in terms of hemodynamic indices during surgery, apgar score (first minute p=0.172 and fifth minute p=0.347), and post-surgery hematocrit (p=0.745) between two groups. Surgeon was more satisfied with the fetal departure time in propofol group than in thiopental group and it was statistically significant (p=0.02). Before oxytocin administration, the uterus relaxation was significantly different between two groups, which was more soft and dough in the propofol group (p=0.018) but there were no significant differences after administration of oxytocin in 5, 10 and 15 Minutes between two groups (p=0.548, 0.201, 0.065, respectively).
Conclusion: Overall, propofol is an appropriate and safe drug and it can be alternatively used instead of thiopental without any negative effect on apgar score and prepares appropriate uterine relaxation during fetal delivery. So this drug has not any decrease in response to oxytocin and also, it relatively provides stable human dynamic status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apgar score
  • Cesarean section
  • Propofol
  • Thiopental
  • Uterine atonia
1. Stoelting RK, MKiler RD. Basics anesthesia. 5th ed. POhiladelphia:Churchill Livingstone;2007.
2. Moore J, Bill KM, Flynn RJ, McKeating KT, Howard PJ. A comparison between propofol and thiopentone as
induction agents in obstetric anaesthesia. Anaesthesia 1989 Sep;44(9):753-7.
3. Valtonen M, Kanto J, Rosenberg P. Comparison of propofol and thiopentone for induction of anaesthesia for
elective ceasarean section. Anaesthesia 1989 Sep;44(9):758-62
4. Brinbach DJ, Brouwne I M. Anesthesia for obstetrics. In: Miller's anesthesia. 7th ed. Sanfrancis:Churchill
Livingstone;2010:2207-11.
5. Brinbach DJ, Brouwne I M. Anesthesia for obstetrics. In: Miller's anesthesia. 7th ed. Sanfrancis:Churchill
Livingstone;2010:2203-24.
 
6. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Williams obstetrics. 23rd ed. New
York:McGraw-Hill;2010:107-35.
7. Golfam P, Karimpur H, Yari M. [The effects of propofol and thiopental on apgar score during cesarean section]
[Article in Persian]. Behbood 2010;14(1):36-41.
8. Mahjoobifard M, Dadras M M, Panahipoor A, Dadras MA. [The comparsion of propofol with thiopental as
induction drug on neonatal apgar during elective cesarean section] [Article in Persian]. ZJRMS 2011;13(4):35-9.
9. Rabiee SM, Alijanpour E, Naziri F, Alreza H, Esmaeili V. [A Comparison of depth of anesthesia and
hemodynamic variables with sodium thiopental and propofol as induction agents for cesarean section] [Article in
Persian]. JBUMS 2012 Sep;14(5):7-12.
10. Van de Velde M, Teunkens A, Kuypers M, Dewinter T, Vandermeersch E. General anaesthesia with target
controlled infusion of propofol for planned caesarean section: maternal and neonatal effects of a remifentanilbased
technique. Int J Obstet Anesth 2004 Jul;13(3):153-8.
11. Akhavan Akbari G, Entezari, A, Akhavan Akbari P, Kahnamuei Aghdam F. [The comparison of general
anesthesia induced by thiopental sodium or propofol with spinal anesthesia on the apgar score of neonates
delivered by cesarean section] [Article in Persian]. J Tabriz Univ Med Sci 2010;32(1):7-11.
12. Badrkhahan F. [A comparison of propofol and thiopental on neonate apgar] [Article in Persian]. J Share-Kord
Univ Med Sci 2007 May;9(3 ): 10-14.