بررسی فراوانی بیماری های قلبی مادرزادی در نوزادان آنوس بسته مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ مشهد طی سال های 8313-8311

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه پرستاری، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسالمی، قوچان، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار و فوق تخصص جراحی اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: مقعد بسته نوعی ناهنجاری مادرزادی است که نوزاد قادر به دفع مدفوع از طریق معمول نمی باشد. این اختالل
یکی از شایع ترین مشکالت جراحی اطفال می باشد. از آنجایی که معموالً بیماران مبتال به آنوس بسته در چند روز اول
نوزادی تحت عمل جراحی قرار می گیرند، تشخیص بیماری های همراه دیگر در این گروه از اهمیت باالیی برخوردار
است، مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی بیماری های قلبی مادرزادی در بیماران مبتال به آنوس بسته انجام شد.
روشکار: این مطالعه توصیفی و گذشته نگر در سال 1381-1383 بر روی 11 بیمار مبتال به آنوس بسته )1383-88(
که جهت عمل جراحی به بخش جراحی اطفال بیمارستان دکتر شیخ مشهد مراجعه و تحت بررسی اکوکاردیوگرافیک
قرار گرفته بودند، انجام شد. اطالعات مربوط به داشتن اختالل قلبی مادرزادی و نوع آن، جنسیت نوزاد و سن مادران از
روی پرونده های بیماران ثبت شد. در نهایت میزان شیوع کلی ابتالء به بیماری قلبی و سپس ابتالء به هر یک از انواع
اختالالت قلبی محاسبه و گزارش شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS )نسخه 11( انجام
شد. جهت مقایسه سن مادران در گروه نوزادان قلبی و غیر قلبی از آزمون تی تست و جهت مقایسه جنسیت نوزادان در
دو گروه از آزمون کای دو استفاده شد.
یافتهها: 11 بیمار مقعد بسته وارد مطالعه شدند. 88 نوزاد )13%( هیچگونه اختالل قلبی نداشتند و 21 نوزاد )33%(
مبتال به بیماری های قلبی مادرزادی بودند که در این میان 18 نوزاد )55%( پسر و 13 نوزاد )15%( دختر بودند.
بیشترین میزان شیوع بیماری های قلبی مربوط به شمال خراسان بود. شایع ترین بیماری های قلبی مادرزادی به ترتیب
نقص دیواره بین دهلیزى )15%(، نقص دیواره بین بطنى )21/5%(، نقص دیواره بین بطنی به اضافه کانال شریانى باز
)13/3%(، نقص دیواره بین بطنى همراه با نقص دیواره بین دهلیزى )1%(، نقص دیواره بین دهلیزى به اضافه کانال
شریانى باز )3/1%(، نقص دیواره بین دهلیزى همراه با نقص دیواره بین بطنى و همچنین همراه با کانال شریانى باز
)3/1%( و تترالوژی فالوت )3/1%( بود.
نتیجهگیری: نقص دیواره بین دهلیزى شایع ترین اختالل قلبی مادرزادی در نوزادان آنوس بسته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Prevalence of Congenital Heart Disease in Imperforate Anus Infants Referred To Pediatric Surgery Department of Dr. Sheikh Hospital in Mashhad Iran

نویسندگان [English]

  • Hayedeh Hashemizadeh 1
  • Haleh Boroumand 2
  • Mehran Hirafard 3
1 M.Sc. of Nursing, Department of Nursing, Islamic Azad University of Quchan, Quchan, Iran
2 M.Sc. of Psychology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate professor and Subspecialist of pediatric surgery, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Imperforate anus (IA) is a congenital abnormality in which the baby cannot excrete feces normally. The infant is born without a normal rectal opening. This disorder is the most common pediatric surgical problem. Since imperforate anus patients are operated in the first few days of infancy, diagnosis of other congenital anomalies is of vital importance. The present study was aimed to determine the prevalence of congenital heart disease in patients with imperforate anus.
Methods: This retrospective-descriptive study was held on 97 patients with imperforate anus who were referred to Dr. Sheikh Pediatric hospital for surgery and were undergone echocardiography (2004-2009). Information about congenital heart anomalies and its type, infant's gender, and age of mothers were recorded. Finally, overall prevalence of heart disease risk and affliction to its different types were measured and reported. Data were analyzed by SPSS statistical software version 14. In order to compare mothers' age in cardiac and non-cardiac infants, T-test was used. And chi-square test was performed to compare the infants' gender in two groups.
Results: No cardiac dysfunction was observed in 68 infants (70%) while 29 (30%) of them had congenital heart anomalies. 16 infants (55%) were male and 13 infants (45%) were female. The highest prevalence rate of congenital heart anomalies was in the Northern Khorasan. The most common congenital heart diseases were respectively: Atrial septal defect (45%), ventricular septal defect (27.5%), ventricular septal defect with patent ductus arteriosus (10/3%), and ventricular septal defect with atrial septal defect (7%), and patent ductus arteriosus with atrial septal defect (3.4%), patent ductus arteriosus with ventricular septal defect and atrial septal defect (3.4%) and tetralogy of fallot (3.4%).
Conclusion: This study confirms an increased risk of congenital heart disease among infants with imperforate anus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • congenital heart disease
  • Imperforate anus
1. O’Neil JA. Grosfeld JF, Onkalsrud E. Principles of pediatric surgery. 2nd ed. St. Louis:Mosby;2004
2. Murphy JP. Imperforate Anus.USCF child 2008;82(1):15.
3. Spouge D, Baird PA. Imperforate anus in 700,000 consecutive liveborn infants. Am J Med Genet Suppl
1986;2:151-61.
4. Ashcraft KW, Holcomb GW, Murphy JP, Ostlie DJ. Ashcraft's pediatric surgery. 5th ed.
Philadelphia:Saunders;2010.
5. Bazrafshan A. [Pediatric surgery. Mashhd:Mashhad University of Medical Science;2006:58-60. [in Persian].
6. Herman TE, Siegel MJ. VACTERL-H syndrome. J Perinatol 2002 Sep;22(6):496-8.
7. 7.Moss AJ, Adams FH. Moss & Adams' textbook of pediatric cardiology. 6th
 ed. Philadelphia:Lippincott
Williams & Wilkins;2000:638-9.
8. Rashidighader F, Alam A. [Prevalence of congenital heart disease in imperforate anus infants referred to
Booalisina hospital in Saari] [Article in Persian]. J Gorgan Univ Med Sci 2006;15(53):68-71.
9. Pena A.Imperforate Anus.In:Ashcraft KW,Murphy JP,Sharp RJ,Sigalet DL,Snyder CL,Pediatric Surgery.3
rd.London,New York:W.B Saunders.Philadelphia,2000.p.496-510
10. Thompson AJ, Mulholland HC. The incidence of cardiac lesion in infant born with major gastrointestinal
malformations in Northern Ireland. Ulster Med J 2000 May;69(1):23-6.
11. Davari H, Nazem ZM, Tavafzadeh SE. [The frequency of post operation complications in children with
imperforated anus] [Article in Persian]. J Isfahan Univ Med Sci 2011 Feb;28(120):1513-20.
12. Aslan Abadi S, Aslan Abadi N , Mashrabi O , Fatorachi H. Congenital heart anomalies in babies with
imperforate anus and its mortality. Res J Biol Sci 2008;3(8):922-4 .
 
13. Eghbalian F , Ghorbanpour M. [Survey of clinical and para-clinical findings in children with acute appendicitis]
[Article in Persian]. Iran J Pediatr 2005;15(1):67-73.
14. Chen CJ. The treatment of imperforate anus: experience with 108 patients. J Pediatr Surg 1999
Nov;34(11):1728-32.
15. Voisin M, Galifer RB, Kadiri T, Grolleau R, Dumas R, Jean R. [Intestinal malformations and congenital heart
diseases] [Article in French]. Arch Mal Coeur Vaiss 1987 Apr;80(4):524-8.
16. Bazrafshan A,Ariannejad J. Congenital malformations in the anus and rectum abnormalities.Medical Journal of
Mashhad University of Medical Sciences.2002;46(81):28-32.
17. Movahedian AH, Allah Noorbakhsh SE, Mosaiebi Z, Mazoochi T, Moosavi GA. [Prevalence of congenital
heart disorders in neonates hospitalized in Shahid Beheshti Hospital during the years 1996-2000] [Article in
Persian]. Feyz 2001;5(2):76-80.
18. Selgi G, Reshadat S. [Assessment causes of CHF in children admitted in shahid beheshti hospital in
Kermanshah] [Article in Persian]. Behbood:J Kermanshah Univ Med Sci 2002 Spring;6(1):41-6.