بررسی تأثیر مصرف خاکشیر در اواخر بارداری بر میزان سزارین و آپگار نوزاد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی ایرانشهر، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، کرمان، ایران

3 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، کرمان، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه سزارین، شایعترین عمل جراحی مامایی بوده و میزان آن در 22 سال گذشته از 5% به 22% افزایش یافته
است. عواقب ناخواسته سزارین به ویژه برای مادر بیشتر از زایمان واژینال است و تجربیات نشان می دهد زنانی که در
دوران بارداری از خاکشیر استفاده کرده اند، زایمان واژینال موفق تری داشته اند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر
مصرف خاکشیر در اواخر بارداری بر میزان سزارین و آپگار نوزاد انجام شد.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور در سال 1911 بر روی 15 زن باردار و نخست زای مراجعه کننده به
مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر رفسنجان که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند، انجام شد. افراد به طور تصادفی در
دو گروه مداخله و غیر مداخله قرار گرفتند. به افراد گروه مداخله از هفته 93 بارداری، 21 بسته دو مثقالی )معادل 5
گرم( خاکشیر داده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه دو قسمتی بود که قسمتی از آن ابتدا در 3 مرکز بهداشت
سطح شهر رفسنجان و بقیه در زایشگاه توسط ماماهای آموزش دیده تکمیل شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از
نرم افزار آماری SPSS )نسخه 16( و آزمون های تی مستقل و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر
از 2/25 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها: بر اساس نتایج مطالعه، طول مرحله اول زایمان )p=2/222( و سزارین )p=2/292( در گروه مداخله به طور
معنی داری کمتر بود و شروع خودبخودی دردها در گروه مداخله بیشتر بود، اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود
)p=2/22(. نمره آپگار نوزاد در دقیقه اول )p=2/92( و پنجم )p=1( بعد از تولد و دفع مکونیوم )p=2/59( در دو گروه
تفاوت معنی داری نداشت.
نتیجهگیری: خاکشیر با اثر بر روند زایمان می تواند در آماده کردن دهانه رحم، بدون افزایش عوارضی نظیر سزارین و
پایین آمدن نمره آپگار نوزادان مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Consumption of Sisymbrium-Seeds at the End of Pregnancy on the Rate of Cesarean Delivery and Apgar Score

نویسندگان [English]

  • Neda Mohammadinia 1
  • Mohammad Ali Rezaei 1
  • Marzieh Loripour 2
  • Nastaran Heydari 3
1 Lecturer of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery of Iranshahr, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
2 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Rafsanjan University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
3 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Rafsanjan University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Today, Cesarean section is the most common obstetric surgery. In the past 20 years, its rate has been increased from 5% to 20%. Unintended consequences in cesarean section are more than in vaginal delivery; especially for mother. The experiences have shown that the women who had consumed sisymbrium during their gestational had more successful vaginal delivery. The goal of this study is to determine the effect of sisymbrium seeds consumption at the end of pregnancy on the rate of cesarean delivery and Apgar score.
Methods: This double-blind clinical trial was held on 68 eligible nulliparous women who referred to the Health Care Centers of the Rafsanjan city. Individuals were randomly located into case and control groups. 28 packets which contained 2mesghal (equal to about 5 grams) of sisymbrium – seeds were given to the case group from 37th week. Two-sectional questionnaire was used for data collection. Some parts were filled in seven Health Centers of Rafsanjan City and the rest was completed in the maternity by the trained midwives. Data were analyzed by SPSS statistical software version 16, independent T and chi-square tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: According to the results, duration of first stage in labor (p=0.022) and cesarean rate (p=0.032) was significantly less in intervention group while spontaneous labor was more. But this difference was not statistically significant (p=0.29). Apgar score in the first (p=0.39) and the fifth minute (p=1) and intrauterine passage of meconium (p=0.53) didn’t have any significant difference in two groups.
Conclusion: Sisymbrium- seeds affect the parturition process by ripening cervix without increasing cesarean delivery or decrease of neonatal Apgar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cesarean
  • Complementary therapies
  • Labor induction
  • Neonatal Apgar
  • Sisymbrium-seeds