گزارش یک مورد آدنوکارسینوم تخمدان در بارداری با متاستاز ریوی

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان، مرکز تحقیقات سالمت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دستیار تخصصی گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: سرطان تخمدان در بارداری بسیار نادر است. شیوع تومورهای تخمدانی در بارداری یک مورد در هر 1333
بارداری گزارش شده است. این مورد گزارش یک مورد از آدنوکارسینوم تخمدانی با متاستاز به ریه می باشد.
معرفی بیمار: بیمار زن 33 ساله ای بود که با بارداری ترم، تنگی نفس، تب و سرفه به اورژانس بیمارستان قائم )ع(
مراجعه و بستری شد. بیمار دیسترس تنفسی شدید داشت که بالفاصله لوله گذاری داخل تراشه انجام شد. در
سونوگرافی همراه بیمار، توده حجیم شکمی گزارش شده بود و در رادیوگرافی قفسه سینه، ضایعات متعدد ریوی
وجود داشت. بیمار تحت عمل سزارین قرار گرفت. در هنگام سزارین، لوله و تخمدان یک طرف برداشته شد که در
بررسی بافت شناسی، آدنوکارسینوم تخمدانی گزارش شد. بیمار پس از 13 روز بستری، فوت کرد. در بررسی نمونه
برداری از ضایعات ریوی نیز ضایعه متاستاتیک گزارش شد.
نتیجهگیری: با تشخیص زود هنگام توده های تخمدان در بارداری و درمان به موقع آن با روش های جراحی و شیمی
درمانی می توان تا حد زیادی مرگ و میر مادر و عوارض پری ناتال را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Report of an Ovarian Adenocarcinoma in Pregnancy with Pulmonary Metastasis

نویسندگان [English]

  • Maliheh Hasanzadeh 1
  • Malihe Mahmoudinia 2
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women’s Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Ovarian carcinoma is extremely rare in pregnancy. Prevalence of ovarian tumors in pregnancy is 1 case per 1000 pregnant women. This report is one case ofOvarian Adenocarcinoma in Pregnancy with Pulmonary Metastasis.
Patient introduction: A 34-years-old pregnant woman with term pregnancy, fever, cough, and dyspnea was admitted at Qaem Hospital. The patient had severe distress respiratory so, endotracheal intubation was immediately performed. In her scenography, a huge abdominal mass was reported and on chest radiography, there were multiple pulmonary lesions. Cesarean section was carried out on the patient. During cesarean, unilateral salpingo-oophorectomy was implemented. On histological examination, ovarian adenocarcinoma was reported. The patient died after 10 days of admission. Investigating samples of pulmonary lesions, metastatic lesions were also reported.
 
Conclusion: By immediate diagnosis of ovarian masses in pregnancy and proper treatment with surgery or chemotherapy, maternal death and perinatal mortality could be decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metastases
  • Ovary cancer
  • pregnancy
1. American College of Obstetricians and Gynecologists. Cancer of the ovary. ACOG Technical Bulletin 2003
Aug;141.
2. SEER Stat Fact Sheets. Cancer: ovary. Avaliable at: http://seer.cancer.gov/statfacts/html/ovary.html. Accessed
September 18, 2009.
3. Zhao XY, Huang HF, Lian LJ, Lang JH. Ovarian cancer in pregnancy: a clinicopathologic analysis of 22 cases
and review of the literature. Int J Gynecol Cancer 2006 Jan-Feb;16(1):8-15. Review.
4. Machado F, Vegas C, Leon J, Perez A, Sanchez R, Parrilla JJ, et al. Ovarian cancer during pregnancy: analysis
of 15 cases. Gynecol Oncol 2007 May;105(2):446–50.
5. Ueda M, Ueki M. Ovarian tumors associated with pregnancy. Int J Gynaecol Obstet 1996 Oct;55(1):59-65.
6. Behtash N, Karimi Zarchi M, Modares Gilani M, Ghaemmaghami F, Mousavi A, Ghotbizadeh F. Ovarian
carcinoma associated with pregnancy: a clinicopathologic analysis of 23 cases and review of the literature.
BMC Pregnancy Childbirth 2008 Jan 20;8:3.
7. Kwon YS, Mok JE, Lim KT, Lee IH, Kim TJ, Lee KH, et al. Ovarian cancer during pregnancy: clinical and
pregnancy outcome. J Korean Med Sci 2010 Feb;25(2):230-4.
8. Dudkiewicz J, Kowalski T, Grzonka D, Czarnecki M. Ovarian tumors in pregnancy. Ginekol Pol 2002
Apr;73(4):342-5. Polish.
9. Gershenson DM. Management of early ovarian cancer: germ cell and sex cord-stromal tumors. Gynecol Oncol
1994 Dec;55(3 Pt 2):S62-72. Review.
10. Modares Gilani M, Karimi Zarchi M, Behtash N, Ghaemmaghami F, Mousavi A, Behnamfar F. Preservation of
pregnancy in a patient with advanced ovarian cancer at 20 weeks of gestation: case report and literature review.
Int J Gynecol Cancer 2007 Sep-Oct;17(5):1140-3.
11. Oehler MK, Wain GV, Brand A. Gynecologic malignancies in pregnancy: a review. Aust NZ J Obstet Gynecol
2003Dec;43(6):414-20.
12. Graves CR, Parker L. Ovarian tumors complicating pregnancy. In: Rock JA, Jones HW. Te Linde’s operative
gynecology. 10th ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2008:842-851.
13. Motegi M, Takakura S, Takano H, Tanaka T, Ochiai K. Adjuvant chemotherapy in a pregnant woman with
endodermal sinus tumor of the ovary. Obstet Gynecol 2007 Feb;109(2 Pt 2):537-40.
14. Zanotti KS, Belinson JL, Kennedy AW. Treatment of gynecologic cancers in pregnancy. Semin Oncol. 2000
Dec;27(6):686-98. Review.
15. Boulay R, Podczaski E. Ovarian cancer complicating pregnancy. Obstet Gynecol Clin N Am 1998
Jun;25(2):385-99. Review.
16. Cuningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Williams obstetrics. 23rd ed. New
York:McGraw-Hill;2010: 121-3.
17. Cuningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Williams obstetrics. 23rd ed. New
York:McGraw-Hill;2010:1013 -7.
18. Giuntoli RL II, Vang RS, Bristow RE. Evaluation and management of adnexal masses during pregnancy. Clin
Obstet Gynecol 2006 Sep;49(3):492-505. Review.