مقایسه برخی از شاخص های فیزیولوژیکی دختران بالغ در مراحل لوتئال و فولیکولار چرخه قاعدگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: دوره ماهانه با مرحله خونریزی شروع و با مرحله فولیکولی دنبال می‌شود و در نهایت با مرحله لوتئینی به اتمام می‌رسد. این دوره های ماهانه که با نوسانات هورمونی همراه هستند، می‌توانند بر فیزیولوژی بدن زنان تأثیر بگذارند. در این رابطه مطالعه حاضر با فرض اثر‌گذاری دوره ماهانه بر شاخص‌های فیزیولوژیایی زنان و با هدف مقایسه شاخص‌های فیزیولوژیکیمنتخبدر فازهایلوتئالوفولیکولارچرخه‌ قاعدگیدختران بالغ انجام شد.
روش کار: این مطالعه میدانی در سال 1393 بر روی 30 دختر نوجوان که در 5 ماه گذشته دارای دوره ماهانه طبیعی 25-35 روز بودند، انجام شد. از آزمودنی‌ها در دو مرحله از دوره قاعدگی (مرحله فولیکولی، مرحله لوتئینی) شاخص‌های فیزیولوژیکیشامل VO2max، فشار خون سیستولی و دیاستولی، ضربان قلب استراحتی ودمای بدن اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف و تی همبسته انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی داری در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه بین فاز فولیکولار و لوتئال در متغیر‌های  VO2maxو دمای بدن تفاوت معنی‌داری وجود داشت (05/0≥p)؛ VO2max ‌در مرحله فولیکولار بیشتر از لوتئال بود، همچنین دمای بدن نیز در مرحله لوتئال‌ بیشتر از فولیکولار بود. با این حال درمقادیرضربان قلب استراحتی، فشار خون سیستولی و فشار خون دیاستولیدر مراحللوتئالوفولیکولارچرخه‌ قاعدگیتفاوتمعناداریمشاهدهنشد (05/0≤p).
نتیجه گیری: برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی مانند دمای بدن و VO2max تحت تأثیر مراحل قاعدگی قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of some physiological indices of mature girls in luteal and follicular phases of menstrual cycle

نویسندگان [English]

 • Fereshteh shahidi 1
 • Sara Sarhadi 2
1 Assistant professor of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Teacher Training Shahid Rajaei University, Tehran, Iran.
2 PhD student of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Teacher Training Shahid Rajaei University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The monthly cycle begins with hemorrhage phase and is followed by follicular phase and finally, terminates with luteal phase. These monthly cycles are associated with hormonal fluctuations and can affect the physiology of women's' body. Therefore, present study was performed with assumption that the monthly cycle affects women's physiological indices and compared the selected physiological indices in luteal and follicular phases of menstrual cycle in mature girls.
Methods:  This field method study was performed on 30 teenage girls with normal monthly period of 25-35 days in the past five months. Subjects were evaluated in two luteal and follicular phases of menstrual cycle in terms of physiological indices such as VO2max, systolic and diastolic blood pressure, resting heart rate, and body temperature. Data was analyzed by SPSS software (version 18) and using Kolmogrov-smirnov test and dependent t-test. P<0.05 was considered significant.
Results: In this study, there was a significant difference between the luteal and follicular phases of the menstrual cycle in terms of VO2max and body temperature (P≤0.05). VO2max was higher in follicular phase than luteal phase and body temperature was higher in luteal phase than follicular phase. However, resting heart rate, systolic blood pressure and diastolic blood pressure during were not significantly different between the luteal and follicular phases of the menstrual cycle (P≥0.05).
Conclusion: Some physiological indices such as VO2max and body temperature are affected by menstrual cycles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Follicular
 • Luteal
 • Menstrual cycle phases
 • physiological index
 1. Pourghavami T. The Effect of performing physical education classes in the morning and afternoon on some physical abilities in high school girl students 15-18 years old. [Master thesis]. Iran. school Sport Physiology University Shahid Rajaee; 2009. (Persian).
 2. Kordi M, Mohammadirizi S, Shakeri M. Study age of first menstruation, painful menstruation and menstrual characteristics in girls high school students in Mashhad. Iran J Obstet Gynecol Infertilety 2013; 15(33):10-8. (Persian).
 3. Oosthuyse T, Bosch AN. The effect of the menstrual cycle on exercise metabolism implications for exercise performance in eumenorrhoeic women. Sports Med 2010; 40(3):207-27.
 4. Venables MC, Achten J, Jeukendrup AE. Determinants of fat oxidation during exercise in healthy men and women: a cross- sectional study. J Appl Physiol 2005; 98(1):160-7.
 5. Braun B, Horton T. Endocrine regulation of exercise substrate utilization in women compared to men. Exerc Sport Sci Rev 2001; 29(4):149-54.
 6. Janse de Jonge XA. Effects of the menstrual cycle on exercise performance. Sports Med 2003; 33(11):833-51.
 7. Constantini NW, Dubnov G, Lebrun CM. The menstrual cycle and sport performance. Clin Sports Med 2005; 24(2):e51-82.
 8. Frankovich RJ, Lebrun CM. Menstrual cycle, contraception, and performance. Clin Sports Med 2000; 19(2):251-71.
 9. 9-Champion AB, Zamadio S, Woodmansee W, Merouani A, Osorio F, Johnson A, et al. Systemic and renal hemodynamic changes in the luteal phase of menstrual cycle mimic early pregnancy. Am J Physiol 1997; 273(5 Pt 2): F777-82.
 10. Moran VH, Leathard HL, Coley J. Cardiovascular functioning during the menstrual cycle. Clin Physiol 2000; 20(6):496-504.
 11. Lebrun CM, Rumball JS. Relationship between athletic performance and menstrual cycle. Curr Womens Health Rep 2001; 1(3):232-40.
 12. Arabpour Dahoui S, Marefati H. Comparison of pulmonary function in the follicular and luteal phases of the menstrual cycle and effects of allergic conditions. Iran J Obstet Gynecol Infertility 2014; 16(85):11-17.
 13. Del Corral P, Howley ET, Hartsell M, Ashraf M, Younger MS. Metabolic effects of low cortisol during exercise in humans. J Appl Physiol 1998; 84(3):939–47.
 14. 14-Beidleman BA, Rock PB, Muza SR, Fulco CS, Forte VA Jr, Cymerman A. Exercise VE and physical performance at altitude are not affected by menstrual cycle phase. J Appl Physiol 1999; 86(5):1519–26.
 15. Bryner RW, Toffle RC, Ullrich IH, Yeater RA. Effect of low dose oral contraceptives on exercise performance. Br J Sports Med 1996; 30(1):36–40.
 16. Dusek T. Influence of high intensity training on menstrual cycle disorders in athletes. Croat Med J 2001; 42(1):79-82.
 17. Swain DP, Leutholts BC, King ME, Haas LA, Branch JD. Relationship between % heat rate reserve and %VO2 reserve in treadmill exercise. Med Sci Sport Exerc 1998; 30(2):318-21.
 18. Bemben DA, Salm PC, Salm AJ. Ventilatory and blood lactate responses to maximal treadmill exercise during the menstrual cycle. J Sports Med Phys Fitness 1995; 35(4):257–62.
 19. De Souza MJ, Maguire MS, Rubin KR, Maresh CM. Effects of menstrual phase and amenorrhea on exercise performance in runners. Med Sci Sports Exerc 1990; 22(5):575–80.
 20. Casazza GA, Suh SH, Miller BF, Navazio FM, Brooks GA. Effects of oral contraceptives on peak exercise capacity. J Appl Physiol 2002; 93(5):1698–702.
 21. Dombovy ML, Bonekat HW, Williams TJ, Staats BA. Exercise performance and ventilator response in the menstrual cycle. Med Sci Sports Exerc 1987; 19(2):111–7.
 22. Horton TJ, Mille EK, Glueck D, Tench K. No effect of menstrual cycle phase on glucose kinetics and fuel oxidation during moderate-intensity exercise. Am J Physiol Endocrinol Metab 2002; 282(4):E752–62.
 23. Jurkowski JE, Jones NL, Toews CJ, Sutton JR. Effects of menstrual cycle on blood lactate, O2 delivery, and performance during exercise. J Appl Physiol Respir Environ Exerc Physiol 1981; 51(6):1493–9.
 24. Weyer C, Snitker S, Rising R, Bogardus C, Ravussin E. Determinants of energy expenditure and fuel utilization in man: effects of body composition, age, sex, ethnicity and glucose tolerance in 916 subjects. Int J Obes Relat Metab Disord 1999; 23(7):715–22.
 25. da Silva BS, de Sousa Ramalho Viana E, de Sousa MB. Changes in peak expiratory flow and menstrual respiratory strength during the menstrual cycle. Respir Physiol Neurobiol 2006; 150(2-3):211-9.
 26. Casazza GA, Jacobs KA, Suh SH, Miller BF, Horning MA, Brooks GA. Menstrual cycle phase and oral contraceptive effects on triglyceride mobilization during exercise. J Appl Physiol 2004; 97(1):302–9.
 27. Braun B, Mawson JT, Muza SR, Dominik SB, Brooks GA, Horning MA, et al. Women at altitude: Carbohydrate utilization during exercise at 4.300 m. J Appl Physiol 2000; 88(1):246-56.
 28. Birch K. Circamensal rhythms in physical performance. Biol Rhythm Res 2000; 31(1):1-14.
 29. Dimitriev DA, Saperova EV, Dimitriev AD, Karpenk D. Features of cardiovascular functioning during different phases of the menstrual cycle. Ross Fiziol Zh I M Sechenova 2007; 93(3):300-5.
 30. Leicht AS, Hirning DA, Allen GD. Heart rate variability and endogenous sex hormones during the menstrual cycle in young women. Exp Physiol 2003; 88(3):441-6.
 31. Smekal G, Von Duvillard SP, Frigo P, Tegelhofer T, Pokan Ro, Hofmann P, et al. Menstrual cycle: no effect on exercise cardio respiratory variables or blood lactate concentration. Med Sci Sports Exerc 2007; 39(7):1098-106.
 32. Hiroshin N, Tzoran I, Makrienko I, Edoute Y, Plawner MM, Itskovitz-Eldor J, et al. Menstrual cycle effects on the neurohumoral and autonomic nervous systems regulating the cardiovascular system. J Clin Endocrinol Metabol 2002; 87(4):1569-75.
 33. Dean TM, Perrault L, Mazzeo RS, Horton TJ. No effect of menstrual cycle phase on lactate threshold. J Appl Physiol 2003; 95(6):2537-43.
 34. Lebrun CM, McKenzie DC, Prior JC, Taunton JE. Effects of menstrual cycle phase on athletic performance. Med Sci Sports Exerc 1995; 27(3):437-44.
 35. Bushman B, Masterson G, NeIsen J. Anaerobic power performance and the menstrual cycle: Amenorrheic and oral contraceptive users. J sports Med Phys Fitness 2006; 46(1):132-7.
 36. Badri N, Hamedinia MR, Haghighi AH. Effects of the menstrual cycle on substrate metabolism and increasing energy consumption during of exhaustive exercise in student girls. J Faculty Physical Educ 2014; 6(2):129-46. (Persian).
 37. Rahnama N, Bambaichi E, Sadeghipoor HR. The effect of time of day on some physiological variables teenage boys swimmer. J Mov Sci Sports 2008; 2:67-76. (Persian).
 38. Heydar Nia E, Bambai Chi E, Rahnama N. Mutual effect of circadian rhythm and menstrual cycle on cardio respiratory functions. J Olympic 2008; 3(43):105-17. (Persian).
 39. Agha Ali Nejad H, Sedaghati P, Esmail Zadeh Azad Z, Mashkoti F. Investigation bioenergy and motor fitness ability during different phases of menstrual cycle in girls 17-15 years old. J Olympic 2007; 2(38):99-107. (Persian).
 40. Anderson AJ, Babcock MA. Effects of the menstrual cycle on expiratory resistance during whole body exercise in females. J Sports Sci Med 2008; 7(4):475-9.
 41. Sheel AW, Richards JC, Foster GE, Guenette JA. Sex differences in respiratory exercise physiology. Sports Med 2004; 34(9):567-79.
 42. Hopkins SR, Barker RC, Brutsaert TD, Gavin TD, Entin P, Olfert IM, et al. Pulmonary gas exchange during exercise in women: effects of exercise type and work increment. J Appl Physiol 2000; 89(2):721–30.
 43. Aminian RT. Effect of aerobic physical activity on maximal oxygen uptake in menstrual cycle phases in athletes women Persian. [Master thesis]. Iran. Department of physical Education and sport science. University of Tehran; 1988. (Persian).
 44. Suh SH, Casazza GA, Horning MA, Miller BF, Brooks GA. Effects of oral contraceptives on glucose flux and substrate oxidation rates during rest and exercise. J Appl Physiol 2003; 94(1):285–94.
 45. Guyton MD. Medical physiology. In: Bigdeli MR, Barzanjeh A, Ansari S, Aziz Ahari AR, Ghadimi H, Haji Fathalian K, translators. Tehran: Tehran University; 2005. (Persian).
 46. Rasai MJ, Gaini AA, Nazem F. Hormone and sport adaptation. Tehran: Tarbiyat Modarres University Publication; 1994. (Persian).
 47. Forsyth JJ, Rilly T. The effect of menstrual cycle on 2000-m rowing ergometry performance. Eur J Sport Sci 2008; 8(6):351-7.
 48. Garcia AM, Lacerda MG, Fonseca IA, Reis FM, Rodrigues LO, Silami-Garcia E. Luteal phase of the menstrual cycle increases sweating rate during exercise. Braz J Med Biol Res 2006; 39(9):1255-61.