شیوع کمبود ویتامین D و عوامل مرتبط با آن در سه ماهه اول بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مسجد سلیمان 1393

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی Ph.D بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استاد گروه غدد و متابولیسم، مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: کمبود ویتامین D در بارداری در بسیاری از مناطق جهان گسترده بوده و ارتباط مستقیمی بین پیامدهای سوء بارداری و سطح این ویتامین وجود دارد. نظر به اهمیت ارتقاء سلامت مادر، مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع کمبود ویتامین D در سه ماهه اول بارداری و بررسی ارتباط برخی عوامل مؤثر بر این ویتامین انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1393 بر روی 1581 زن باردار در طی اولین ویزیت پره ناتال به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مسجد سلیمان به انجام رسید. اطلاعات مادران با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. از افراد نمونه خون جهت اندازه گیری سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D3 به روش ELISA، با استفاده از کیت IDS گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS  (نسخه 18) و آزمون های توصیفی و تحلیلی (ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس، تی مستقل) انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سطح سرمی OH)D)25 خون 36/6±05/13 نانوگرم بر میلی‌ لیتر بود و شیوع کلی کمبود ویتامین D، 4/84% برآورد شد. میانگین سطح سرمی ویتامین D با مصرف ضدآفتاب، مدت زمان قرارگیری در معرض نور خورشید، نوع مسکن و نوع حجاب ارتباط معنی داری داشت (0001/0>p)، ولی بین میانگین ویتامین دی و سن مادر (773/0=p)، سن بارداری (174/0=p)، تعداد زایمان (509/0=p) و شغل (786/0=p) همبستگی مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای کمبود ویتامین D در زنان باردار ساکن مسجد سلیمان، به نظر می رسد غربالگری و مکمل یاری ویتامین D در این جمعیت ضروری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Vitamin D deficiency and related factors Among Pregnant Women referred to Masjed Soleimam health centers in 2014

نویسندگان [English]

 • Maryam Rostami 1
 • Fahimeh Ramezani Tehrani 2
 • Masoomeh Simbar 3
 • Farhad Hosein Panah 4
 • Seyed Hamid Alavi Majd 5
1 PhD student of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology Research Center, Metabolism and Endocrine Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Associate professor, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Professor, Department of Endocrine and Metabolism, Obesity Prevention and Treatment Research Center, Metabolism and Endocrine Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Professor, Department of Biostatistics, School of Paramedical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction:Vitamin D deficiency in pregnancy is widespread in many parts of the world, and there is an association between vitamin D level and adverse outcomes of pregnancy. Considering the importance of maternal health progress, this study was performed with aim to determine the prevalence of vitamin D deficiency in first trimester of pregnancy and evaluation of related factors affecting this vitamin.
Methods: This cross-sectional study was performed on 1581 pregnant women during their first prenatal visit in Masjed-Soleiman health centers in 2014. Maternal data was collected using a questionnaire. A blood sample was taken from each woman to measure serum 25-hydroxy vitamin D using ELISA method by Immunodiagnostic Systemdimided (IDS) kit. Was analyzed by SPSS software (version 18), and descriptive and analytical tests (Spearman, variance analysis, independent t). P<0.05 was consider significant.
Results: Mean serum level of 25(OH)D was 13.05 ng/ml(SD± 6.36) and overall prevalence of vitamin D deficiency estimated as 84%. Mean serum level of was significantly associated with duration of sun exposure, use of sunscreens, type of Hejab and type of dwelling (P<0.0001). But, there was no correlation between mean level of vitamin D and maternal age (P=0.773), gestational age (P=0.174), parity (P=0.509), and occupation (P=0.786).
Conclusion: Considering high prevalence of vitamin D deficiency among pregnant women in Masjed-Soleiman, it seems that screening and vitamin D supplementation be essential in this population.

کلیدواژه‌ها [English]

 • pregnancy
 • Prevalence
 • Vitamin D deficiency
 1. Holick MF, Chen TC. Vitamin D deficiency: a worldwide problem with health consequences. Am J Clin Nutr 2008; 87(4):1080S-6S.
 2. Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med 2007; 357(3):266-81.
 3. Zarean E, Jamal A.Vitamin D and pregnancy. National Associ Iran Gynecol Obstet 2011; 6(3):13-20. (Parsian).
 4. Fairfield KM, Fletcher RH. Vitamins for chronic disease prevention in adults: scientific review. JAMA 2002; 287(23):3116-26.
 5. Mulligan ML, Felton Sk, Riek AE, Bernal-Mizrachi C. Implications of vitamin D deficiency in pregnancy and lactation. Am J Obstet Gynecol 2010; 202(5):429.
 6. Bodnar LM, Catow JM, Simhan NH, Holick MF, Powers RW, Roberts JM. Maternal Vitamin D deficiency increases the risk of preeclampsia. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92(9):3517-22.
 7. Looker AC, Pfeiffer CM, Lacher DA, Schleicher RL, Picciano MF, Yetley EA. Serum 25-hydroxyvitamin D status of the US population: 1988-1994 compaired with 2000-2004. Am J Clin Nutr 2008; 88(6):1519-27.
 8. Marrone G, Rosso I, Moretti R, Valent F, Romanello C. Is vitamin D status know among children living in Northern Italy? Eur J Nutr 2012; 51(2):143-9.
 9. Mendoza V, Villanueva MT, Vargas G, Gonzalez B, Halabe J, Simon J, et al.Vitamin D deficiency among medical residents and its relationship with metabolic indicates. Endocr Pract 2013; 19(1):59-63.
 10. Ross AC, Taylor CL, Yaktine AL, Del Valle HB. Dietary reference intakes for calcium and vitamin D. Washington DC: National Academy press (US); 2011.
 11. Ainy E,Ghazi AA, Azizi F.Changes in calcium 25(OH) vitamin D3 and other biochemical factors during pregnancy. J Endocrinol Invest 2006; 29(4):303-7.
 12. Ponsonby AL, Lucas RM, Lewis S, Haliday J. Vitamin D status during pregnancy and aspects of offspring health. Nutrients 2010; 2(3):389-407.
 13. Amirlak I, Ezimokhai M, Dawson A, Dawson KP, Kochiyil J, Thamas L, et al. Lurrent maternal–infant micronutrient status and the effects on birth weight in the United Arab Emirates. East Mediterr Health J 2009; 15(6):1399-406.
 14. Morley R, Carlin JB, Pasce JA, Wark JD. Maternal 25-hydroxyvitamin D and parathyroid hormone concentrations and offspring birth size. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91(3):906-12.
 15. Kaludjerovic J, Vieth R. Relationship between vitaminD during perinatal and health. J Midwifery Womens Health 2010; 55(6):550-60.
 16. Merrwood A, Mehta SD, Chen TC, Bauchner H, Holicr MF. Association between vitamin D deficiency and primary cesarean  section. J Clin Endocrinol. Metab 2009; 94(3):940-5.
 17. Bodnar LM, Krohn MA, Simhan HN. Maternal vitamin D deficiency is associated with bacterial vaginosis in the first trimester of pregnancy. J Nutr 2009; 139(6):1157-61.
 18. Chauhan R, Chauhan M, Baghel P. Prevalence of vitamin D deficiency and its outcome in pregnancy at tertiary center. Int J Med Appl Sci 2015; 4(1):170-7.
 19. Brandenbaege J, Vrijkotte TG, Goedhart G, van Eijsden M. Maternal early-pregnancy vitamin D status is associated with maternal depressive symptoms in the Amsterdam Born. children and Their Development cohort. Psychosom Med 2012; 74(7):751-7.
 20. Hollis BW, Johnson D, Hulsey TC, Ebeling M, Wagner CL. Vitamin D supplementation during pregnanc: double-blind, randomized clinlcal trial of safety and effectiveness. J Bon Miner Res 2011; 26(10):2341-57.
 21. Marwaha RK, Tadon N, Reddy DR, Aggarwal R, Singh R, Sawhney RC, et al. Vitamin D and bone mineral density status of healthy schoolchildren in northern India. Am J Clin Nutr 2005; 82(2):477-82.
 22. Maghbooli Z, Hossein Nezhad A, Shafaei A, Karimi F, Madani FS, Larijani B. Vitamin D status in pregnant women and their newborns. Sci J Med Sci 2006; 11(3):64-73.
 23. Kazemi A, Sharifi F, Jafari N, Mousavinasab N. High prevalence of vitamin D deficiency among pregnant women and their newborns in an Iranian population. J Womens Health (Larchmt) 2009; 18(6):835-9.
 24. Hatami G, Ahmadi S, Motamed N, Eghbali SS, Amiriani S. 25-OH vitamin D seroum level in pregnant women in Bushehr. Iran South Med J 2014; 16(6):410-18.
 25. Shibata M, Suzuki A, Sekiya T, Sekiguchi S, Asano S, Udagawa Y, et al. High prevalence of hypovitaminosis D in pregnant Japanese women with threatened premature delivery. J Bone Minera Metab 2011; 29(5):615-20.
 26. Judkins A, Eagleton C. Vitamin D deficiency in pregnant New Zealand women. N Z Med J 2006; 119(1241):U21440.
 27. Al-kindi MK. Vitamin D status in healthy Omani women of childbearing age: Study of female staff at the Royal Hospital, Muscat,Omani. Sultan Qaboos Univ Med J 2011; 11(1):59-61.
 28. Dawodu A, Kochiyil J, Altaye N. Pilot study of sunligh exposure and vitamin D status in Arab women of childbearing age. East Mediterr Health J 2011; 17(7):570-4.
 29. Gaafar M, Badr S. An alarming high prevalence of vitamin D deficiency among healthy adults. Life Sci J 2013; 10(1):3292-8.
 30. Adams JS, Hewison M. Update in vitamin D. J Clin Endocrinol Metab 2012; 95(2):471-8.
 31. Faghih S, Abdolahzadeh M, Mohammadi M, Hasanzadeh J. Prevalence of vitamin D deficiency and its related among university studentsbin Shiraz, Iran. Int J Prew Med 2014; 5(6):796-9.
 32. Moy FM. Vitamin D status and its associated factors of free living Malay adults in a tropical country, Malaysia. J Photochem Photobiol B 2001; 104(3):444-8.
 33. Vandevijvere S, Amsalkir S, van Oyen H, Moreno-Reyes R. High prevalence of vitamin D deficiency in pregnant women. PLoS One 2007; 7(8):e43868.
 34. Nichols EK, Khatib IM, Aburto NJ, Sullivan KM, Scanlon KS, Wirth JP, et al. Vitamian D satus and determinants of deficiency among non-pregnant Jordanian women of reproductive age. Eur J Clin Nutr 2012; 66(6):751-6.
 35. Heshmat R, Mohamad K, Majdzadeh SR, Forouzanfar MH, Bahrami A, Ranjbar GR, et al. Vitamin D deficiency in Iran: A multi-center study among different urban areas. Iran J Publ Health 2008; 37(Supple):72-8.