شیوع ناباروری اولیه و ثانویه در چهار استان منتخب کشور 1389

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اورولوژی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 متخصص اورولوژی، گروه اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

4 کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

چکیده

مقدمه: ناباروری یکی از مشکلات شایع جوامع بشری است و بر اساس نتایج برخی مطالعات، شیوع ناباروری در سال های اخیر تحت تأثیر عوامل مختلف در حال تغییر است. مطالعه حاضر با هدف برآورد شیوع میزان ناباروری های مختلف و فراهم کردن اطلاعات لازم جهت برنامه ریزی در آینده انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی مبتنی بر جامعه در سال 1389 بر روی 2400 زن 18 تا 49 ساله انجام شد. افراد به صورت تصادفی و به روش خوشه ای تصادفی از بین زوجین ساکن در چهار استان کشور به تفکیک و متناسب با جمعیت شهری و روستایی شهرستان های زیر مجموعه هر استان و بر اساس نتایج آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، انتخاب شدند. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته، اطلاعات لازم با مراجعه به درب منازل و به صورت مصاحبه حضوری توسط پرسشگران آموزش دیده گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 17) و مفاهیم آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی شامل آزمون کای دو و اسپیرمن انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه 72 نفر (2/3%) از کل جمعیت مورد مطالعه در زمان مطالعه نابارور اولیه بودند. 599 نفر (1/26%) از کل جمعیت مورد مطالعه نیز در طول عمر خود تجربه ناباروری اولیه داشتند (ناباروری اولیه طول عمر) همچنین 40 نفر (7/1%) از افراد نیز با وجود داشتن حداقل یک فرزند در هنگام مطالعه، نابارور ثانویه بودند. برآورد شیوع ناباروری اولیه فعلی در استان های اصفهان 3/2%، هرمزگان 8/6%، گلستان 4/3% و کرمانشاه 2/2% به دست آمد.
نتیجه‌گیری: با در نظر گرفتن تعریف یک ساله ناباروری، برآورد شیوع ناباروری اولیه فعلی در جمعیت مورد بررسی (به جز استان اصفهان)، به طور محسوسی بیشتر از برآوردهای سایر مطالعات انجام گرفته در سال های گذشته بود. همچنین میزان های مختلف ناباروری مورد بررسی به شدت تحت تأثیر سن کنونی و نیز سن حین ازدواج قرار داشت.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Primary and Secondary Infertility in Four Selected Provinces in Iran, 2010-2011

نویسندگان [English]

  • Jalil Hosseini 1
  • Majid Emadedin 2
  • Hooman Mokhtarpour 3
  • Mohamad Sorani 4
1 Associate Professor, Department of Urology, Infertility and Reproductive Health Research Center, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 General Practitioner, Infertility and Reproductive Health Research Center, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Urologist, Faculty of Medicine, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.
4 M.Sc. of Health Education, Faculty of Health, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Infertility is one of the common problems of human societies. According to the outcome of some studies, the prevalence of infertility due to various factors have been changing in recent years.The aim of this study was to estimate the prevalence of various rates of infertility and provide necessary information for planning in the future.
Methods: In this community-based descriptive study, 2400 women aged 18-49 years were selected by using randomized cluster sampling method from four provinces of Iran as a representative of the couples' population living there. Data were collected by using a valid questionnaire made by the researchers. Gathered data were analyzed by the means of SPSS statistical software version 17, descriptive statistics concepts, analytical statistical methods including chi-square and spearman tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: In this study, 72 subjects (3.2%) of the population was current primary infertile and 26.1% of the population (599 persons) had experienced lifetime primary infertility. Also, 1.7% of subjects despite having at least one child were secondary infertile. Estimation of prevalence of current primary infertility in Isfahan, Hormozgan, Golestan and Kermanshah provinces was respectively 2.3%, 6.8%, 3.4% and 2.2%.
Conclusion: Based on the definition of one year infertility, the estimated prevalence of current primary infertility in investigated population (except in Isfahan) was significantly higher in this study than other studies over the past years. As well, other various rates of infertility were severely influenced by current age and marital age.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Prevalence
  • Primary Infertility
  • Secondary Infertility