بررسی پیامد سوختگی در دوران بارداری: مطالعه ای چهار ساله در بیمارستان طالقانی اهواز

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه جراحی پلاستیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: بروز سوختگی در دوران بارداری می‏تواند پیامدهای ناگواری بر بارداری داشته باشد و حیات مادر و جنین را به مخاطره بیاندازد. مطالعه حاضر با هدف بررسی بروز سوختگی در دوران بارداری و پیامدهای ناشی از آن انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی و گذشته نگر بر روی 510 زن واقع در سنین باروری دچار سوختگی و بستری در بیمارستان سوختگی طالقانی اهواز از اول فروردین سال 1385 تا پایان اسفند سال 1388 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها چک لیست محقق ساخته بود. داده ها از پرونده بیماران گردآوری و با استفاده از روش های آمار توصیفی و نرم افزار آماری SPSS (نسخه 15) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: از 510 زن متأهل مبتلا به سوختگی، 32 نفر (3/6%) باردار بودند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 6±5/25 سال بود. متوسط سوختگی سطح کل بدن در این بیماران 8/26±2/52 درصد بود. در 19 بیماری که دارای سوختگی بالای 40 درصد بودند، سوختگی باعث عارضه در بارداری شده بود. بیشتر این عوارض در 72 ساعت اول پذیرش رخ داده بود. در 9 بیمار (1/28%) باردار مبتلا به سوختگی، سقط جنین اتفاق افتاده بود و در 10 بیمار (3/31%) نیز ختم بارداری انجام شد. در 3 بیماری که در هفته های 32، 34 و 38 بارداری قرار داشتند، انجام به موقع سزارین در 48 ساعت اول پذیرش، باعث نجات جان جنین شده بود. در مجموع میزان مرگ و میر مادران 6/40 درصد بود.
نتیجه‌گیری: آسیب ناشی از سوختگی های بیشتر از 40 درصد سطح بدن می تواند تأثیر نامطلوبی بر پیامد بارداری داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Burns during Pregnancy: A Four Years Study in Taleghani Hospital, Ahvaz, Iran

نویسندگان [English]

  • Javad Zarei 1
  • Abdolazim Ghalambor 2
  • Fatemeh Abdi 3
1 Ph.D. Student of Health Information Management, Faculty of Para medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Plastic Surgery, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 Ph.D. Student of Reproductive Health, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Burns during pregnancy can have unpleasant consequences on pregnancy and endanger fetus and mother's life. The aim of this study was to investigate the incidence of burns during pregnancy and its effect.
Methods: This was a cross sectional, descriptive and prospective study conducted on 510 women at reproductive age (15 -45 year old) who had burns and admitted to Taleghani hospital, Ahvaz, Iran, 2006-2009. Data were collected by a research made check list and patients' medical records. Data were analyzed using SPSS software version 15 and descriptive statistics tests.
Results: 32 cases (6.3%) were pregnant among 510 married women admitted for burn injuries. The mean age of patients was 25.5±6 years. The mean total body surface area burned was 52.2±26.8%. Pregnancy was complicated in 19 patients with burns over 40%. Most of complications occurred within the first 72 hours of admission. Abortion occurred in 9 patients (28.1%) and pregnancy was terminated in 10 cases (31.3%). In 3 patients who were respectively at weeks 32, 34 and 38 of pregnancy, the fetuses were survived due to timely performed cesarean section in the first 48 hours of admission. The mortality rate of patients was 40.6%.
Conclusion: Injuries greater than 40% body surface area burns can have adverse effects on pregnancy outcome.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Burns
  • pregnancy
  • wounds and injuries