مقایسه پیامدهای مادری در زنان نخست زا در دو گروه زایمان فیزیولوژیک و مرسوم: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات سلامت باروری زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه، مداخلات پزشکی غیر ضروری ارائه شده برای زایمان، منجر به ایجاد پیامدهای نامطلوب در زمینه مادری شده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه پیامدهای مادری در زنان نخست زا در دو گروه زایمان فیزیولوژیک و مرسوم انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور در سال 1390 بر روی 370 مادر نخست زا که به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده بودند، در بیمارستان شهید نورانی تالش انجام شد. انتخاب نمونه ها به صورت تصادفی با استفاده از نرم افزار آماری انتخاب تصادفی نمونه و از طریق بلوک بندی 4 و 6 تایی انجام شد. به تمام افراد مورد مطالعه پاکتی داده شد و درون پاکت، نوع انجام مداخله نوشته شده بود. داده های مورد نیاز از طریق مشاهده سیر زایمان، مصاحبه با مادران و مطالعه مندرجات پرونده آنها گردآوری شد. ابزار گردآوری داده ها، چک لیست پنج قسمتی و شامل مشخصات واحدهای پژوهش، فرم پارتوگراف، ارزیابی مراحل اول، دوم، سوم و چهارم زایمان و 10 روز پس از آن بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 13) و آزمون های تی و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: افراد دو گروه از نظر نوع زایمان (زایمان طبیعی بدون اپی زیاتومی، میزان زایمان طبیعی با اپی زیاتومی و سزارین) اختلاف آماری معنی داری داشتند (001/0p<). همچنین از نظر عفونت بعد از زایمان نیز این تفاوت معنی دار بود (009/0=p). در گروه مداخله میزان زایمان طبیعی با اپی زیاتومی، عفونت و سزارین کمتر بود ولی میزان زایمان طبیعی بدون اپی زیاتومی بیشتر مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: جهت جلوگیری از عوارض ناشی از مداخلات نامناسب در مادران باردار، زایمان فیزیولوژیک ارجح می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Maternal Outcomes in Nulliparous Women in both Physiological and Traditional Delivery: A Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Sehati Shafaei 1
  • Samieh Kazemi 2
  • Morteza Ghojazadeh 3
1 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Physiology, Women's Reproductive Health Research Center, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nowadays, unnecessary medical interventions during labor may lead to adverse maternal outcomes. This study was carried out to compare maternal outcomes in nulliparous women between two physiological and traditional delivery groups.
Methods: This single-blind clinical trial was conducted on 370 nulliparous mothers in Shahid Nooraani hospital of Talesh, Iran, 2011. Randlist software was used for generating a randomization list and samples were classified into four and six blocks. Each participant was given an envelope that the type of intervention was written inside it. Data were collected through observation of labor process, interview with mothers and contents of their files. Data collection tools were a checklist of five parts including: demographic information, partograph form, assessment of four stages of labor and ten days after childbirth. Data were analyzed using SPSS software version 13, t-test and chi -square test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: A statistically significant difference was existed between two groups regarding the type of delivery (vaginal delivery without episiotomy, vaginal delivery with episiotomy and cesarean section) (p<0.001). Also there was statistically significant difference about postpartum infection (p=0.009). Rate of vaginal delivery with episiotomy, infection and cesarean section rate was lower in intervention group, but the rate of vaginal delivery without episiotomy was higher.
Conclusion: Physiologic delivery is preferred to prevent the complications of non appropriate interventions in pregnant women.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delivery
  • mothers
  • Nulliparity
  • Outcome
  • Obstetric