بررسی فراوانی دردهای عضلانی اسکلتی در دوران بارداری و عوامل مرتبط با کمردرد دوران بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه آمار حیاتی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: فیزیولوژی بدن مادر در طول بارداری، تحت تأثیر عوامل هورمونی و ساختاری متعددی قرار می گیرد. بسیاری از این تغییرات به طور مستقیم یا غیر مستقیم در به وجود آوردن عوارض عضلانی اسکلتی نظیر کمردرد، سندرم تونل کارپ و سایر موارد دردناک دخیل هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع دردهای اسکلتی عضلانی و عوامل خطرساز مؤثر بر آن در زنان باردار انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی - مقطعی در اردیبهشت و خرداد ماه سال 1390 بر روی 235 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت، درمانگاه ها و مطب های خصوصی متخصصین زنان و زایمان انجام شد. افراد به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از یک پرسشنامه 100 سؤالی استاندارد جهت بررسی شیوع دردهای اسکلتی عضلانی خصوصاً کمردرد (به دلیل شیوع بالای آن) و عوامل خطرساز مؤثر بر آن شامل سن، شاخص توده بدنی، سن بارداری، وضعیت های بهتر کننده و بدتر کننده درد، نوع زایمان قبلی، تعداد فرزندان، سابقه ورزش، میزان رضایت شغلی، وضعیت شغلی و معیار کیفیت زندگی افراد مورد مطالعه و رابطه بین آنها مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از بین دردهای عضلانی اسکلتی مورد مطالعه، کمردرد (2/58%) شایعترین درد عضلانی اسکلتی در بین مادران باردار بود. از بین عوامل خطرساز مؤثر بر کمردرد، میزان رضایت شغلی، شاخص توده بدنی، وضعیت شغلی، معیار کیفیت زندگی و سابقه کمردرد قبلی با کمردرد زمان بارداری ارتباط آماری معنی داری داشت (05/0>p).
نتیجه‌گیری: شیوع دردهای عضلانی اسکلتی و به خصوص کمردرد در زنان باردار نسبتاً زیاد است ولی انجام آموزش های لازم قبل و حین بارداری می تواند از شدت این مشکلات در دوران بارداری بکاهد. با توجه به وجود ارتباط معنی دار بین برخی از عوامل یاد شده و بروز کمردرد، به نظر می رسد انجام مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی جهت بررسی تأثیر این عوامل ضروری به نظر می رسد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Musculoskeletal Pain and Associated Factors with Low Back Pain during Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Fariba Ghaderi 1
  • Mohammad Asghari Jafarabadi 2
  • Mohamad Ali Mohseni Bandpei 3
1 Assistant Professor, Department of Physical Therapy, Faculty of Rehabilitation, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Biostatistics, Faculty of Health and Nutrition, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Associate Professor, Department of Physical Therapy, University Of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran , Iran.
چکیده [English]

Introduction: Female body is affected by hormonal and anatomical changes during pregnancy. Most of changes may cause musculoskeletal disorders such as low back pain, carpal tunnel syndrome and other painful conditions. The purpose of this study was to determine the prevalence and associated risk factors of musculoskeletal pain during the pregnancy.
Methods: In this cross-sectional descriptive study, 235 pregnant women were selected by convenience sampling method from women who referred to health centers, clinics and private offices in May and June 2011. A standardized questionnaire with 100 questions used to assess the prevalence of musculoskeletal pain (especially low back pain) and its associated factors such as age, body mass index, gestational age, conditions make pain better or worse, type of previous delivery, number of children, history of sports, job satisfaction, job status and quality of life were studied. Data were analyzed by logistic regression.
Results: Among the musculoskeletal pain conditions, low back pain with a prevalence of 58.2% (121 cases) was the most common musculoskeletal pain in pregnant women. Among the risk factors of low back pain, job satisfaction, body mass index, job status, quality of life and history of previous low back pain were significantly associated with low back pain in pregnancy (p<0.05).
Conclusion: Prevalence of musculoskeletal pain, especially low back pain is high in pregnant women, but educating before and during pregnancy can reduce the severity of these problems. Due to the significant correlation between mentioned factors and low back pain, it seems doing controlled and randomized controlled trails is necessary to evaluate the impact of these factors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • musculoskeletal pain
  • pregnancy
  • Prevalence