بررسی ارتباط اضطراب قبل از عمل با درد پس از عمل سزارین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، بیمارستان امام خمینی سقز، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

2 کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان امام خمینی سقز، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

مقدمه: درد حاد پس از عمل، یکی از بدترین دردهایی است که انسان تحمل می کند و درد شدید، پاسخ های همودینامیک و متابولیک نامطلوبی ایجاد می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین اضطراب قبل از عمل با درد پس از عمل بیماران سزارینی انجام شد تا در آینده بتوان با کاهش اضطراب، میزان درد پس از عمل و عوارض آن را کاهش داد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی و همبستگی در سال 1391 بر روی 150 زن مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهرستان سقز که تحت عمل سزارین قرار گرفتند، انجام شد. افراد با روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. جهت سنجش اضطراب قبل از عمل بیماران از پرسشنامه اضطراب اسپیل برگر و جهت سنجش درد پس از عمل بیماران از پرسشنامه دیداری درد استفاده شد. بیماران پرسشنامه اضطراب را شب قبل از عمل جراحی و پرسشنامه شدت درد را 2 ساعت پس از عمل جراحی تکمیل کردند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کای اسکوئر و همبستگی اسپیرمن و پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: 69 نفر (46%) دارای اضطراب آشکار شدید و 12 نفر (8%) دارای اضطراب پنهان شدید قبل از عمل و 108 نفر (72%) از بیماران دارای درد شدید پس از عمل بودند. بین اضطراب آشکار (25%=r، 001/0=p) و پنهان (28%=r، 001/0=p) قبل از جراحی با درد پس از عمل جراحی ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: بین اضطراب قبل از عمل با درد پس ازجراحی سزارین ارتباط معنی داری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Preoperative Anxiety and Postoperative Pain after Cesarean Section

نویسندگان [English]

  • Reza Ghanei Ghanei 1
  • Kazhal Rezaei 2
  • Reza Mahmoodi 2
1 M.Sc. of Critical Care Nursing, Saqqez Imam Khomeini Hospital, Faculty of Nursing and Midwifery, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
2 M.Sc. of Nursing, Saqqez Imam Khomeini Hospital, Faculty of Nursing and Midwifery, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postoperative pain is the worst pain that human can tolerate and severe pain can cause unfavorable hemodynamic and metabolic responses. The present study was performed aimed on investigating the relationship between preoperative anxiety and postoperative pain in patients with cesarean section to reduce anxiety in the future and decreasing postoperative pain and complications.
Methods: This descriptive, analytical and correlation study was conducted on 150 pregnant women who referred to Saqqez Imam Khomeini hospital for caesarean section in 2012. Sampling was accessible. Spielberger questionnaire and visual analogue scale were used respectively to assess patients' preoperative anxiety and postoperative pain. The Spielberger questionnaire was completed the night before surgery and pain questionnaire was completed 2 hours after surgery. Data were analyzed by SPSS software version 16, chi-square, Spearman and Pearson correlation tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: 69 patients (46%) had severe state preoperative anxiety and 12 women (8%) had severe trait preoperative anxiety and 108 women (72%) had severe postoperative pain. There is a significant correlation between state anxiety (p=0.001, r=0.25) and trait anxiety (p=0.001, r=0.28) before surgery and postoperative pain.
Conclusion: There is asignificant correlation between preoperative anxiety and postoperative pain in cesarean section.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Cesarean section
  • Pain