بررسی ارتباط سبک زندگی با علائم وازوموتور در زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاه های زنان مراکز آموزشی شهر مشهد در سال 1391

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: سبک زندگی، یکی از عوامل مؤثر بر سلامت می باشد و در صورتی که ناسالم باشد می تواند باعث ایجاد بیماری های مزمن و تشدید و بروز علائم وازوموتور در زنان یائسه شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سبک زندگی با علائم وازوموتور در زنان یائسه در درمانگاه های زنان مراکز آموزشی شهر مشهد انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1391 بر روی 400 زن یائسه مراجعه کننده به درمانگاه های زنان مراکز آموزشی شهر مشهد انجام شد. نمونه گیری به روش آسان و ابزار مطالعه شامل پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (52 سؤال) و ابزار ثبت روزانه گرگرفتگی و تعریق شبانه بود. داده ها پس از گرد آوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سن زنان مورد مطالعه 07/4±3/52 سال، سن یائسگی 5/3±8/48 سال و مدت قطع قاعدگی 5/1±85/3 سال بود. 266 نفر (9/65%) از زنان گرگرفتگی داشتند. بیشترین نمره ابعاد رفتاری سبک زندگی مربوط به رشد معنوی و مسئولیت پذیری در برابر سلامت و کمترین نمره مربوط به فعالیت فیزیکی بود. بین نمره کلی سبک زندگی با تعداد گرگرفتگی (002/0=p)، مدت گرگرفتگی (010/0=p) و تعداد تعریق شبانه (034/0=p) همبستگی وجود داشت.
نتیجه‌گیری: سبک زندگی سالم باعث کاهش تجربه علائم وازوموتور در زنان یائسه می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Life Style with Vasomotor Symptoms in Postmenopausal Women Referred to Women's Training Health Centers in Mashhad in 2011

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Ghorbani 1
  • Sedigheh Azhari 2
  • Habibhollah Esmaili 3
  • Bahramali Ghanbari Hashemabadi 4
1 M.Sc. Student of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Biostatistics, Health Sciences Research Center, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Life style is one of the factors that affect on health. If it is unhealthy, it can cause severe chronic diseases and increase vasomotor symptoms in postmenopausal women. This study was done to determine the relationship between life style with vasomotor symptoms in postmenopausal women in women's training health centers in Mashhad.
Methods: This descriptive - analytical study was done on 400 postmenopausal women who referred to women's training health centers in Mashhad 2012. Sampling method was convenience.  Data were collected by a health promoting life style questionnaire (52 questions) and daily recording hot flushes and night sweats. Data were analyzed by SPSS software version 16 and statistical test such as Pearson correlation coefficient, t-tests, ANOVA and linear regression analysis. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean age of women in this study was 52.3±4.07 years and age of menopause was 48.8±1.5 years and final menstrual period was 3.85±1.5 years. 266 women (65.9%) experienced hot flushes. The highest score of behavioral aspects of life style was related to spiritual growth and responsibility to health and the lowest score was related to physical activity.
There were correlations between the overall score of life style and number of hot flushing (p=0.002), hot flushing period (p=0.010) and number of night sweats (p=0.034).
Conclusion: Healthy life style reduces vasomotor symptoms in postmenopausal women.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life style
  • Menopause
  • Vasomotor symptoms