بررسی مقایسه ای اثر روغن ماهی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره ای

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از شایعترین شکایات زنان، ماستالژی یا درد پستان است و یکی از درمان های رایج آن، استفاده از ویتامین E می باشد، با توجه به مزایای جانبی روغن ماهی و تشابه مکانیسم اثر آن با ویتامین E، مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه ای اثر روغن ماهی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره ای انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور بر روی 70 زن 15 تا 49 ساله مبتلا به ماستالژی دوره ای مراجعه کننده به سه درمانگاه شهر مشهد انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه 35 تایی قرار گرفتند. به یک گروه، روغن ماهی با دوز 3 گرم در روز و به گروه دیگر، ویتامین E با دوز 400 واحد در روز به مدت 2 ماه داده شد. شدت درد پستان قبل از مداخله و یک و دو ماه پس از شروع درمان، با استفاده از مقیاس درد دیداری و پرسشنامه درد مک گیل، مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های آماری کای اسکور، تی زوجی، تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس با مقادیر تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: به طور کلی میانگین نمره آزمون مک گیل و میانگین شدت درد با استفاده از مقیاس دیداری درد، قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه دریافت کننده دارو کاهش یافت (001/0>p)، در حالی که نمره آزمون مک گیل و مقیاس دیداری درد در دو گروه مداخله تفاوت آماری معنی داری نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: رضایت از مصرف روغن ماهی در کاهش شدت ماستالژی دوره ای زیادتر از ویتامین E بود، همچنین روغن ماهی و ویتامین E دارای اثرات درمانی مشابهی بوده و به عنوان درمانی مؤثر، می توانند جایگزین مناسبی برای سایر درمان هایی باشند که اغلب عوارض بالایی دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Fish Oil and Vitamin E on the Severity of Cyclic Mastalgia

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Jaafarnejad 1
  • Fatemeh Hosseini 2
  • Reza Mazloom 3
  • Maryam Hami 4
1 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Ph.D. Student of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the most common complaints in women is mastalgia and use of vitamin E is one of the common treatments. Considering the benefits of fish oil and similarity of its mechanisms with vitamin E, this study was performed with purpose of comparing the effects of fish oil and vitamin E on the severity of cyclic mastalgia.
Methods: In a double blind clinical trial, 70 women 15 to 49 years with cyclical mastalgia who referred to three clinics in Mashhad city were randomly divided into two groups (35 cases in each group). Fish oil 3 g/day was given to one group and vitamin E 400 IU/day to other group for a period of two months. Severity of cyclic mastalgia was assessed by visual analogue scale and McGill pain questionnaire before intervention and one and two months after treatment. Data were analyzed using SPSS software (version 11.5) and Chi-square test, pair t-test, independent t-test and repeated measures ANOVA. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Mean scores of McGill pain questionnaire and mean scores of pain severity using visual analogue scale has decreased before and after intervention in both groups (p<0.001). While no statistically significant difference were found in term of McGill pain questionnaire and visual analogue scale scores in two groups (p>0.05).
Conclusion: Satisfaction of taking fish oil in reducing the severity of cyclic mastalgia is more than vitamin E, also fish oil and vitamin E have similar therapeutic effects and could be used as therapeutic alternatives in the treatment of cyclic mastalgia.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish oils
  • Mastalgia
  • Pain
  • Vitamin E