انتخاب نوع بیهوشی برای سزارین در اولین زایمان توسط مادر و عوامل مرتبط با آن در مراکز بیمارستانی منتخب در سال 1391

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

3 استادیار گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

مقدمه: بیمارانی که کاندید عمل جراحی هستند باید از روش های مناسب بی دردی آگاه باشند و برای گزینش یک روش بیهوشی یا بی حسی، باید حق انتخاب به آنها داده شود. در سزارین، روش توصیه شده برای القاء بی دردی، عموماً بی حسی نخاعی است که استفاده از آن در کشورهای پیشرفته رو به افزایش است. اما به نظر می رسد که در کشورهای در حال توسعه، همچنان سزارین با بیهوشی عمومی شیوع بالایی دارد. با توجه به نقش بیماران در انتخاب نوع روش بی دردی، مطالعه حاضر با هدف تعیین الگوی انتخاب نوع بیهوشی بر اساس تمایل مادران منتخب ایرانی برای انجام سزارین و عوامل مرتبط با آن انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مقطعی در سال 1391، 301 مادر باردار که برای انجام اولین سزارین خود در مراکز بیمارستانی شهرهای تهران و سمنان بستری و خودشان اقدام به انتخاب نوع بیهوشی کرده بودند، با استفاده از داده های موجود و مصاحبه تلفنی مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های تی و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج مطالعه، 174 نفر (8/57%) از مادران بی حسی نخاعی و 127 نفر (2/42%) بیهوشی عمومی را انتخاب کردند. بین سابقه بیهوشی (01/0>p) و نوع بیمارستان (001/0>p) با روش بیهوشی انتخاب شده ارتباط آماری معناداری وجود داشت. اما ارتباط معناداری بین سن، شغل، سطح تحصیلات مادران و توصیه افراد غیر پزشک با روش بیهوشی انتخاب شده مشاهده نشد (05/0<p).
نتیجه‌گیری: سابقه بیهوشی و نوع بیمارستان، با انتخاب روش بیهوشی توسط مادران ارتباط داشت. افرادی که سابقه بیهوشی قبلی داشتند و یا در بیمارستان خصوصی سزارین شده بودند، بیشتر روش بیهوشی عمومی را انتخاب کردند. مهمترین عامل ذکر شده برای انتخاب بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی به ترتیب ترس از کمردرد و تمایل به هوشیاری زمان تولد نوزاد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Type of Anesthesia Chosen by Mothers for Cesarean Section in Their First Delivery and Its Related Factors in Selected Hospitals in Year 2012

نویسندگان [English]

  • Mohammad Foruzeshfard 1
  • Elahe Validad 2
  • Majid Mirmohamadkhani 3
  • Sanam Moradan 3
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
2 Medical Student, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Epidemiology, Social Determinants of Health Research Center, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The patients who are candidates for surgery should be aware to select the type of anesthesia and anesthetic procedures and the choice of anesthesia should not be away from them. The recommended method for induced analgesia in cesarean section is spinal anesthesia that its usage is increasing in developed countries. But it seems that incidence of cesarean section under general anesthesia is still high in developing countries. According to the patient’s role in the choice of anesthetic technique, this study was done aimed to determine pattern of anesthesia type in cesarean section based on willingness of selected Iranian women and its related factors.
Methods: This cross sectional study was conducted on 301 women with first cesarean delivery who were hospitalized in Tehran and Semnan hospitals and had chosen the type of anesthesia by themselves in year 2012. Data were collected by available data and telephone interview and analyzed by SPSS software version 16, t-test and Chi-square test. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: 174 women (57.8%) chose spinal anesthesia and 127 women (42.2%) general anesthesia. There were a significant relation between history of anesthesia (p>0.01) and type of hospital (p>0.001) and selected method of anesthesia. But no significant relation were seen between maternal age, occupation, education and non-medical advice with selected method of anesthesia (p>0.05).
Conclusion: History of anesthesia and hospital type is associated with the choice of anesthetic technique. Patients who had a history of previous anesthesia or caesarean section in a private hospital chose general anesthesia more. The most important factor in choosing general anesthesia is fear of back pain and the most important factor in choosing spinal anesthesia is tendency to consciousness in the time of neonate birth.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anesthesia
  • Cesarean section
  • General
  • Spinal