کوریوکارسینوم کورنه: معرفی یک مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دستیار تخصصی گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: حاملگی مولار، یک اتفاق نادر است که میزان شیوع آن حدود 1 تا 2 مورد در هر 1000 حاملگی می باشد. حاملگی خارج رحمی در 1% بارداری ها اتفاق می افتد و در اکثر موارد، در لوله های فالوپ می باشد. همزمانی مول و حاملگی اکتوپیک، اتفاق بسیار نادری است. در این گزارش، بیمار 36 ساله با حاملگی مولار لوله ای معرفی می شود.
معرفی بیمار: بیمار خانم 36 ساله، با بارداری چهارم و سابقه دو بار سقط و تولد یک نوزاد زنده، با شکایتآمنوره 2 ماهه، درد مختصر هیپوگاستر و5000BhCG<مهر ماه 1393 به بیمارستان ام البنین(س) مشهد مراجعه کرد. در سونوگرافی واژینال انجام شده در طی بستری رحم سایز نرمال داشت اما توده سالید 5/4×4 سانتی متر در آدنکس راست در مجاورت تخمدان راست مشاهده شد. بیمار با تشخیص حاملگی خارج رحمی تحت لاپاروتومی قرار گرفت. در نهایت با بررسی آسیب شناسی توده و عدم وجود متاستاز، بیمار با تشخیص حاملگی خارج رحمی کورنئال و کوریو کارسینومای کورنه تحت درمان با متوترکسات قرار گرفت و بهبود یافت.
نتیجه گیری:حاملگی مولار، در حاملگی اکتوپیک نیز اتفاق می افتد و می تواند منجر به تشخیص اشتباه و ایجاد عوارض با مرگ و میر بالا در بیماران شود، لذا تشخیص و درمان سریع این موارد اهمیت ویژه ای دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corneal choriocarcinoma: a case report

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Houra Vahedalain 1
 • Fatemeh Tara 2
 • Masoumeh Mirteimouri 2
 • Mahboubeh Mahmoodinia 3
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Molar pregnancy is a rare condition and its incidence is 1 or 2 cases in 1000 pregnancies. Ectopic pregnancy occur in 1% of pregnancies which is often in fallopian tubes. Simultaneity of molar and ectopic pregnancies is a rare condition. In this report, a 36 years old patient with tubal molar pregnancy is introduced.
Case report: A 36-year-old woman, with 4th pregnancy and history of 2 abortion and birth of 1 live baby, with complaint of 2 months amenorrhea, hypogastric brief pain and BhCG Conclusion: Molar pregnancy also occur in ectopic pregnancy and can lead to misdiagnosis and complications with high mortality in patients, so early diagnosis and treatment of these cases is very important. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abnormal vaginal bleeding
 • Cornual ectopic pregnancy
 • Molar Pregnancy
 1. Bousfiha N, Erarhay S, Louba A, Saadi H, Bouchikhi C, Banani A, et al. Ectopic molar pregnancy: a case report. Pan Afr Med J 2012; 11:63.
 2. MacRae R, Olowu O, Rizzuto MI, Odejinmi F. Diagnosis and laparoscopic management of 11 consecutive cases of cornual ectopic pregnancy. Arch Gynecol Obstet 2009; 280(1):59-64.
 3. Takei T, Matsuoka S, Ashitani N, Makihara N, Morizane M, Ohara N. Ruptured cornual pregnancy: case report. Clin Exp Obstet Gynecol 2009; 36(2):130-2.
 4. Qian JH, Ye DF, Xie X. [Clinical analysis of 13 cases of gestational trophoblastic tumor misdiagnosed as ectopic pregnancy]. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 2005; 40(2):91-4.
 5. Yakasai IA, Adamu N, Galadanchi HS. Ruptured tubal molar pregnancy. Niger J Clin Pract 2012; 15(4):491-3.
 6. Biskup M, Behl E, Abdelrahman A. Cornual ectopic pregnancy: an example of the overdiagnosis of molar ectopic pregnancy: a case report. J Reprod Med 2014; 59(11-12):603-6.
 7. Chauhan MB, Chaudhary P, Dahiya P, Sangwan K, Sen J. Molar cornual ectopic pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2006; 85(5):625-7.
 8. Pasic RP, Hammons G, Gardner JS, Hainer M. Laparoscopic treatment of cornual heterotopic pregnancy. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2002; 9(3):372-5.
 9. Zite NB, Lipscomb GH, Merrill K. Molar cornual ectopic pregnancy. Obstet Gynecol 2002; 99(5 Pt 2):891-2.
 10. Hwang JH, Lee JK, Lee NW, Lee KW. Molar ectopic pregnancy in the uterine cornus. J Minim Invasive Gynecol 2010; 17(2):239-41.
 11. Salehnia M, Riazi Farzad T, Taghikhani M. Placental Alkaline Phosphatase change in Hydatidiform mole. Cell J 2001; 3(9):30-27. (Persian).