تأثیر کرم گل راعی بر کاهش درد پرینه بعد از اپی زیاتومی در زنان نخست زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شعبه بین الملل، تهران، ایران.

2 استادیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شعبه بین الملل، تهران، ایران.

3 استاد گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 داروساز، رشت، ایران.

6 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گیلان، ایران.

چکیده

مقدمه: اپی زیاتومی یک برش جراحی در مدخل واژن است که با برش پرینه در مرحله دوم لیبر انجام می‌گیرد. گل راعی به دلیل دارا بودن تانن و هیپرسین و هیپرفورین دارای خاصیت ضد درد می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر کرم گل راعی بر کاهش درد پرینه بعد از اپی زیاتومی انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال 1393 بر روی 100 زن واجد شرایط پژوهش مراجعه‌کننده به بیمارستان نورانی تالش انجام شد. نمونه‌ها به روش تخصیص تصادفی در دو گروه کرم گل راعی و دارونما قرار گرفتند. نمونه‌های پژوهش 2 ساعت پس از زایمان به مدت 10 روز و روزی 2 بار از کرم تجویز شده به میزان 2 سانتی‌متر در ناحیه بخیه استفاده کردند. ارزیابی درد قبل از مداخله و 12 ساعت اول و روز 5 و 10 بعد از زایمان با استفاده از مقیاس دیداری درد (VAS) صورت گرفت. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون‌های من ویتنی، تی مستقل، کای دو و آزمون دقیق فیشر انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نمره درد قبل از مداخله در دو گروه معنی‌دار نبود (483/0>p). همچنین در هر دو گروه میانگین شدت درد در 12 ساعت بعد و 5 و 10 روز بعد از زایمان کاهش معنی‌داری داشت (001/0>p).
نتیجه‌گیری: استفاده از کرم گل راعی، درد اپی زیاتومی و نیاز به مصرف مسکن بعد از زایمان را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of hypericum perforatum cream on perineal pain after episiotomy in primiparous women

نویسندگان [English]

 • Somayeh Yahya 1
 • Giti Ozgoli 2
 • Faraz Mojab 3
 • Hamid Alavi Majd 4
 • Alireza Shojaee 5
 • Noushaz Mirhaghjou 6
1 M.Sc. student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, The International branch of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, The International branch of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of pharmacognosy, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Associate professor, Department of Biostatistics, School of Paramedicine, Shahid Beheshti University of medical sciences, Tehran, Iran.
5 Pharmacologist, Rasht, Iran.
6 Instructor of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Gilan University of Medical Sciences, Gilan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Episiotomy is a surgical incision in the entrance of the vagina which is performed by cutting the perineum during the second stage of labor.Hypericum have analgesic properties because of tanin and Hyprsyn and Hyprfuryn. This study was performed with aim to determine the effects of Hypericum cream to reduce perineal pain after episiotomy.
Methods: This double blind randomized clinical trial was performed on 100 women eligible for study referred To Talesh Noorani hospital in 2014. The samples were randomly allocated in two groups of placebo and Hypericum cream. The studies samples used 2 cm Hypericum cream at scars 12 hours after episiotomy twice a day for 10 days. Pain was measured before intervention and 12 first hours and 5 and 10 days after delivery by VAS scale. Data were analyzed by SPSS statistical software (version 19), and Mann-Whitney, Independent t test, Chi-square and Fisher's exact test. PResults: Mean pain score before intervention was not significant in two groups (P=0.483).Also, mean pain severity in two groups significant reduced after 12 hours and 5 days and 10 days after delivery (P<0.001).
Conclusion: Hypericum perforatum cream reduces episiotomy pain and need to painkillers after delivery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Episiotomy
 • Hypericum
 • Pain
 • Perforatum
 1. Baharati A, Reddy D, Dharma K,SHarath GKote GS., A prospective randomized comparative study of vicryl rapide versus chromic catgut for episiotomy repair. J Clin Diagn Res 2013; 7(2): 326-30.
 2. Karaçam, Z, . H. Ekmen, H. , Çalişır H, and S. Şeker S.. Prevalence of episiotomy in primiparas, related conditions, and effects of episiotomy on suture materials used, perineal pain, wound healing 3 weeks postpartum, in Turkey: A prospective follow-up study. ijnmr Iran J Nurs Midwifery Res 2013; 18(3): 237-45.
 3. Golmakani, N, . E. Rabiei Motlagh, F. , Tara, JF,. Asili jJ, Shakeri MT. The effects of turmeric (Curcuma longa L) ointment on healing of episiotomy site in primiparous women. ijogi Iran J Obstet Gynecol Infertil 2009; 11(4): 29-38. (Persion).
 4. Azhari, S. , Aradmehr ,M. , Rakhshandeh, H. , Tara, F. , Taghi Sshakeri ,M. The Effects of Chamomile Cream on Wound Healing of Episiotomy in Primiparous Women. Iran J ObestetOGI Gynecol Infertil 2014; 17(93): 16-26. (Persion).
 5. Golezar, S. , bbaspour, Z. , Namjuyan, F. Evaluating the effect of oral bromelain (pineapple) on pain after episiotomy in primiparus women. J Ardabil Univ Med Sci JAUMS 2008; 8(4): 364-370.
 6. Sabzaligol, M. , Safari, N. , Baghcjeghi, N. , Latifi, M. , Koohestani, HR. , Bekhradi, R., et all. The effect of Aloevera gel on prineal pain & amp; wound healing after episiotomy. Complement Med J 2014; 4(2): 766-775-66.
 7. Mahmoudi, M. , Javanmardi ,A. , Morteza Morteza-Semnani, K., saeediSaeedi, M. Anti-inflammatory, analgesic activity, acute toxicity and hypericins content of iranian hypericum perforatum. J Babol Univ Med Sci 20082006; 8(4): 78-14. (Persion).
 8. Salehi Sourmaghi, M. H. Medicinal herbs and plants therapy. Tehran;: Donyaye taghzieTaghzie; 2007. (Persion).
 9. Masoumi, Z. , Keramat, A., Hajiaghaee, R. . Systematic review on effect of herbal medicine on pain after perineal episiotomy and cesarean cutting. J Med Plant 2011; 4(40): 1-16.
 10. Morshedlou, M. , Dini, A. , Aghaee, F. A review of antidepressant properties of medicinal plant Hypericum. North Korasan Univ Med Sci 2012; 66(2):140-52. (Persion).
 11. Samadi, S. , Khadivzadeh, T. , Emami, A. , Moosavi,  NS. , Tafaghodi, M. Behnam, HR. The effect of Hypericum perforatum on the wound healing and scar of cesarean. J Alternat Complement Med 2010; 16(1): 113-117.
 12. Mohammadzadeh, Z. , Mohammad-alizadehAlizadeh, S. , Farshbaf- Khalili, A. , Javadzadeh ,Y. The Effect of Hypericum Perforatum Vaginal Gel in Treatment of Bacterial Vaginosis. Berjand Univ Med SciMUMS 2013; 16(56): 17-_27.
 13. Saddiqe, Z. , Naeem, I. , Maimoona, A. A review of the antibacterial activity of Hypericum perforatum L. J of eEthnopharmacology 2010; 131(3): 511-521.
 14. Malekizade, M. , Rakhshande, H. , KHhajedeloee, M. , KHhadivzadeh, T. Evaluation of lavender cream effect on Perineal Pain and episiotomy wound healing in Primiparous Women. Mashhad Univ Med SciUMS 2009.; 9(1):19-24. (Persion).
 15. Mohammadzadeh Z, Mohammad-Alizadeh S, Farshbaf-Khalili A, Javadzadeh Y. The Effect of Hypericum Perforatum Vaginal Gel in Treatment of Bacterial Vaginosis. Berjand Univ Med Sci 2013; 16(56):17-27.
 16. Delaram, M,. Dadkhah, N. Comparing the Effects effects of Lidocaine Cream cream and Mefenamic Acid on Post post Episiotomy episiotomy Painpain. Iran J Obestet Gynecol InfertilOGI 2014; 17(96): 6_-11. (Persion).
 17. Gruenwald, J., Brendler, T. , Jaenicke, C. , Lagow,  B. , Murray, L. , Ludwig, jJ. PDR for herabal medicines. 4th Ed. North Olmsted: Medical Economics Company;. 2005; . P. 767-779.
 18. Evans William Charls .Evan. Trease &and Evans Pharmacognosy E Book.15th ed. New York: Elsevier Health Sciences; 2002 15th. P. New York449..
 19. Süntar, I. P,. Akkol, EK. , YılmazerYilmazer, D. , Baykal, T. , KırmızıbekmezKirmızibekmez, T. , Alper, M. , Yeşilada,Eet al. Investigations on the in vivo wound healing potential of Hypericum perforatum L. J of eEthnopharmacology 2010; 127(2): 468-477.
 20. Epstein, FH, . Singer, AJ., Clark, RA. Cutaneous wound healing. New Engl J Med 1999; 341(10): 738-746.
 21. Westferry cC, Canary, W. Assessment report on hypericum perforatum lL. Herba 2009. 11:1-77;http://www.emea.europa.eu.London 12 Novamber 2009.
 22. Saddiqe, Z. , Naeem, I. , Maimoona, A. A review of the antibacterial activity of Hypericum perforatum L. J of eEthnopharmacology 2010; 131(3): 511-521.
 23. Öztürk, N., Korkmaz, S. , Öztürk, SY.Wound-healing activity of St. John's Wort (Hypericum perforatum L.) on chicken embryonic fibroblasts. J of eEthnopharmacology 2007; 111(1): 33-39.
 24. Roseborough, I. E. , Grevious, MA. , Lee, RC. Prevention and treatment of excessive dermal scarring. J of Natlional Medical Association 2004; 96(1): 108.
 25. Mahmoudi M, Javanmardi A, Morteza-Semnani K, Saeedi M. Anti-inflammatory, analgesic activity, acute toxicity and hypericins content of iranian hypericum perforatum. J Babol Univ Med Sci 2006; 8(4):8-14. (Persion).