مقایسه تاثیر تیپینگ و تمرین درمانی بر ناتوانی عملکردی و لوردوز کمری در سه ماهه دوم بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: تغییرات وضعیت بدنی زنان باردار از عوامل بروز لوردوز کمری در ستون مهره ها و ناتوانی ناشی از آن است. یکی از راه های کاهش آن، انجام حرکات ورزشی است. نواربندی (تیپینگ) نیز از روش های درمانی جدید می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر تیپینگ و تمرین بر ناتوانی عملکردی و لوردوز کمری در سه ماهه دوم بارداری انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1393 بر روی 90 زن باردار 24-16 هفته بارداری که جهت دریافت خدمات به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر مشهد مراجعه کردند، انجام شد. این مطالعه به صورت سه گروهه (تمرین، تیپینگ، کنترل) و به مدت شش هفته صورت گرفت. در گروه تمرین تمرینات کششی و تقویتی یک روز در میان، روزی دو بار به مدت 15 دقیقه انجام شد و در گروه تیپینگ، تیپ بر روی عضلات دو طرف ستون فقرات به موازات T12- L5 و یک نوار بر روی قسمت تحتانی تعبیه شد. جهت سنجش ناتوانی از مقیاس ناتوانی عملکردی اسوستری و جهت اندازه گیری قوس کمر از خط کش منعطف استفاده شد. تحلیل و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دو طرفه با اندازه های تکراری، آنالیز واریانس یک طرفه و تی زوجی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در گروه تمرین و تیپینگ، ناتوانی عملکردی پس از شش هفته کاهش معنی‌داری داشت (001/0>p)، اما تغییرات در گروه کنترل معنی‌دار نبود (072/0=p). در گروه تمرین، لوردوز بعد از شش هفته کاهش معنی داری داشت (002/0>p) ولی این  تغییرات در گروه تیپینگ (776/0=p) و کنترل (586/0=p) معنی‌دار نبود.
نتیجه گیری: تمرین و تیپینگ به یک اندازه ناتوانی عملکردی را در زنان باردار کاهش می‌دهد و از تمرینات می‌توان در کاهش لوردوز کمری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of Taping and exercise therapy on functional disability and lumbar lordosis in the second trimester of pregnancy

نویسندگان [English]

 • Shahla Nourani 1
 • Saeedeh Rigi Yousefabadi 2
 • Amin Azhari 3
 • Mohammad Taghi Shakeri 4
1 Instructor of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant professor, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Professor, Department of Community Medicine, school of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: changes in the physical condition of pregnant women is one off the factors of lumbar lordosis in the spine and its related disabilities. Exercise is one of the methods to reduce it. Taping is of new therapies. This study was performed with aim to compare the effect of taping and exercise on functional disability and lumbar lordosis in the second trimester of pregnancy.
Methods: This randomized clinical trial was performed on 90 pregnant women with gestational age of 16-24 weeks referred to health centers of Mashhad to receive services in 2014. This study was conducted in three groups (exercises, taping and control) for six weeks. In exercise group, stretching and strengthening exercises were performed every other day, twice a day for 15 minutes, and in taping group, the tape was inserted on two strip muscles on either side of the spine parallel to the T12- L5 and a tape on the lower back. The Oswestry functional disability questionnaire was used to assess the disability and flexible ruler was used to measure lumbar lordosis. Data analysis was performed by two-way analysis of variance with repeated measures, ANOVA and paired t-test. PResults: In exercises and taping groups, functional disability after six weeks was significantly decreased (P<0.001), but the changes were not significant in the control group (P=0.072). In exercise group, lordosis after six weeks was significantly reduced (P<0.002), but these changes were not significant in taping (P=0.776) and control (P=0.586) groups.
Conclusions: Exercise and taping as equal reduce the functional disability in pregnant women and the exercises can be used to reduce the lumbar lordosis.
Key words:

کلیدواژه‌ها [English]

 • Disability
 • Exercise
 • Lumbar lordosis
 • pregnancy
 • Taping
 1. Tabaei j. Exercise during pregnancy and after childbirth: Evolution; 1377.
 2. Borg-Stein J, Dugan SA, Gruber J. Musculoskeletal aspects of pregnancy. Am J Phys Med Rehabil. 2005;84(3):180-92.
 3. Fong SSM, Tam YT, Macfarlane DJ, Ng SSM, Bae Y-H, Chan EWY, et al. Core Muscle Activity during TRX Suspension Exercises with and without Kinesiology Taping in Adults with Chronic Low Back Pain: Implications for Rehabilitation. Evid Based Complement Alternat Med. 2015; (6) 16-23.
 4. Mohammadi M, Farahpour N, Vijar k, Alemzadeh M, Alard P. The quality of maternal postpartum involution Research in Sport Science. 1383;2(5):95-106.
 5. R. H. Pelvic girdle relaxation from an orthopaedic point of view. Acta Orthop. 2009;45(4):550.
 6. Razmjoo N, Mansouri M, Ebrahimiatri A, Esmaiili H. Effect of pelvic tilt back sitting on the intensity of the second half of pregnancyJournal of Mashhad. Journal of Mashhad. 1388;9(2): 115-121.
 7. Farahani A, Shojaadin S, Mehralhoseni M. The study of thoracic and lumbar vertebrae in pregnant women before and after delivery and presentation of motion exercises. Light peak Humanities. 1385;4(3):30 -7
 8. Hatami A, jafari M. Corrective Exercises. tehran: Sports Science Publisher; 1390. 154.
 9. Hojati Z, Shekhpour L, Azarnia S. Low Back Pain. rasht: Publication Dehsara; 2011. 14.
 10. Mirkhani m. Foundations for Rehabilitation. tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation; 2011. 45-8.
 11. Kashanian M, Akbari Z, Alizadeh MH. The Effect of Exercise on Back Pain and Lordosis in Pregnant Women. Razi Journal of Medical Sciences;2010. 16(49):40-45.
 12. Mohseni-Bandpei MA, Fakhri M, Ahmad-Shirvani M, Bagheri-Nessami M, Khalilian AR, Shayesteh-Azar M, et al. Low back pain in 1,100 Iranian pregnant women: prevalence and risk factors. The spine journal. 2009;9(10):795-801.
 13. Diva VS. Treatment of neck pain and back pain with exercise. tehran: Publication Sports; 2010. 11 p.
 14. Davies GA, Wolfe LA, Mottola MF, MacKinnon C. Joint SOGC/CSEP clinical practice guideline: exercise in pregnancy and the postpartum period. Can J Appl Physiol. 2003;28(3):329-41.
 15. Artal R, O'Toole M. Guidelines of the American College of Obstetricians and Gynecologists for exercise during pregnancy and the postpartum period. Br J Sports Med. 2003;37(1):6-12.
 16. Stafne SN, Salvesen KÅ, Romundstad PR, Stuge B, Mørkved S. Does regular exercise during pregnancy influence lumbopelvic pain? A randomized controlled trial. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012;91(5):552-9.
 17. Dumas G, Reid J, Wolfe L, Griffin M, McGrath M. Exercise, posture, and back pain during pregnancy: Part 1. Exercise and posture. Clinical Biomechanics. 1995;10(2):98-103.
 18. Added MAN, Costa LOP, Fukuda TY, de Freitas DG, Salomão EC, Monteiro RL, et al. Efficacy of adding the kinesio taping method to guideline-endorsed conventional physiotherapy in patients with chronic nonspecific low back pain: a randomised controlled trial. BMC Musculoskelet Disord 301:(1)14:2013 .
 19. R naukowa RM, U Kazmierczak, M Napierala, A Nalazek, W Zukow. Rehabilitacja a Aktywnosc Fizyczna. Poznan: center for recreation sport and education; 2010.
 20. Castro-Sánchez AM, Lara-Palomo IC, Matarán-Peñarrocha GA, Fernández-Sánchez M, Sánchez-Labraca N, Arroyo-Morales M. Kinesio Taping reduces disability and pain slightly in chronic non-specific low back pain: a randomised trial. J Physiother. 2012;58(2):89-95.
 21. Lee J-h, Yoo W-g. Application of posterior pelvic tilt taping for the treatment of chronic low back pain with sacroiliac joint dysfunction and increased sacral horizontal angle. Phys Ther Sport. 2012;13(4):279-85.
 22. Najafi A. Taping techniques in sports injuries and muscular and skeletal disorders. tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation; 2006. 17-27 p.
 23. Doyle K. Usefullness of Kinesiotaping therapy after minimal invasive surgery as disc nucleoplasty in lumbar disc herniation. KTUS doco. 2010;4(12):45-76.
 24. Lind K, Trång M. Effekten av kinesiotejpning på aktivitetsförmåga och smärta hos gravida med pelvic girdle pain–en pilotstudie. 2010.
 25. Östgaard H, Andersson G, Schultz A, Miller J. Influence of some biomechanical factors on low-back pain in pregnancy. Spine. 1993;18(1):61-5
 26. Bullock JE, Jull GA, BULLOCK MI. The relationship of low back pain to postural changes during pregnancy. Aust J Physiother. 1987;33(1):10-7.
 27. Snijders C, Snijder J, Hoedt H. Biomechanische modellen in het bestek van rugklachten tijdens de zwangerschap. T Soc Gezondheidszorg. 1984;62:141-7.
 28. Shojaedin S، Yousefpour K. Paper: The Effect Of Pilates Exercise And Kineesto Taping On Pain In Subjects With Non-Specific Choronic Low Back Pain(1392); 9(1): 28-38.
 29. 29.Davies R. The influence of pilates training on the ability to contract the transvers abdominis muscle in asymptomatic individuals. J Bodywork Movement Therapies. 2005; 9(2): 52-7.
 30. Farahpoor N, Sheikh Rezai, Salami A, Jalili A, Farajollahi N. Abnormalities of trunk muscle function in patients with chronic low back pain before and after therapy. Movement and Exercise. Science. 2003; 1(1): 70-82
 31. Farahpoor N, Yazdani Sh, Compare the performance of dynamic balance in healthy subjects, patients with chronic low manipulation systems involved in motor control. Olympics. 2003; 11(3): 93-103.
 32. Shim MJ, Lee YS, Oh HE, kim JS. Effects of a back - pain - reducing program during pregnancy for Korean women: A non-equivalent control- group pretest - posttest study. Int J Nurs Stud; 2007. 44 (1): 19-28.
 33. Paoloni M, Bernetti A, Fratocchi G, Mangone M, Parrinello L, Del Pilar CM, et al. Kinesio Taping applied to lumbar muscles influences clinical and electromyographic characteristics in chronic low back pain patients. Eur J Phys Rehabil Med 2011; 47(2): 237-44.
 34. Hwang-Bo G, Lee JH. Effects of kinesio taping in a physical therapist with acute low back pain due to patient handling: a case report. Int J Occup Med Environ Health 2011; 24(3): 320-3.
 35. Enciso G. Does Kinesio taping improve the functionality and pain relief of people with non specific low back pain. 2009)unpublished). 2009.
 36. Farahani A ,Shojaadin, S, Mehralhoseni M. The study of thoracic and lumbar vertebrae in pregnant women before and after delivery and presentation of motion exercises. Light peak Humanities 1386;4(3);30-37
 37. Forouzan F. Effect of training on the correct partial correction of lumbar lordosis 14-17 yearold students in Kerman. Tehran University: Tehran; 2000.