مقایسه اثر کپسول بابونه و کپسول مفنامیک اسید بر میزان خونریزی دوران قاعدگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات پرستاری تروما، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان، ایران.

3 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

4 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلالات قاعدگی موجب بروز مشکلات زیادی برای زنان در مقاطع مختلف می شود و گاهی اوقات تشخیص و درمان این مشکلات به عنوان معضلی در طب بالینی جلوه می کند. با توجه به شیوع بالای اختلالات قاعدگی و عوارض کمتر داروهای گیاهی نسبت به داروهای شیمیایی، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر کپسول مفنامیک اسید و کپسول بابونه بر میزان خونریزی قاعدگی انجام شد.
روش کار:این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکور در سال1390 بر روی90 نفر از دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد. افراد به صورت تصادفی در دو گروه مفنامیک اسید و بابونه قرار گرفتند. 45 نفر 250 میلی گرم بابونه هر 8 ساعت و 45 نفر 250 میلی گرم مفنامیک اسید هر 8 ساعت دریافت کردند. افراد در طی 2 سیکل دارو را دریافت کردند. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه بود و جهت تعیین خونریزی از آزمون استاندارد هیگام استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کای دو، تی، فیشر و تی زوجی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میزان خونریزی در دو گروه درمانی نسبت به قبل از درمان کاهش آماری معنی داری را نشان داد (05/0>p) و در مقایسه بین دو دارو میزان تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (05/0<p)، ولی این کاهش مقدار خونریزی در اثر بابونه و مفنامیک اسید در سیکل دوم نسبت به سیکل اول تفاوتی نداشت (05/0<p).
نتیجهگیری: مصرف کپسول بابونه می تواند میزان خونریزی قاعدگی را کاهش دهد، لذا می توان استفاده از آن را در درمان این مشکل زنان توصیه کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of chamomile and mefenamic acid capsules in hemorrhage of menstruation

نویسندگان [English]

 • Zahra Karimian 1
 • Zohre Sadat 2
 • Nosrat Bahrami 3
 • Mahbubeh Kafaie 4
1 PhD Student of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.
2 Instructor of Midwifery, Trauma Nursing Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran.
3 Instructor of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran.
4 Instructor of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Menstrual disorders can cause many problems for women at different periods, and sometimes diagnosis and treatment of these disorders manifests as a problem in clinical medicine. Due to the high prevalence of menstrual disorders and fewer side effects of herbal medicines than chemical drugs, this study was performed with aim to compare the effects of chamomile and mefenamic acid capsules in hemorrhage of menstruation.
Methods: This triple-blind randomized clinical trial study was performed on 90 students living in dormitories of Kashan University of Medical Sciences. They were randomly divided into two groups of chamomile and mefenamic acid. 45 cases received 250 mg of chamomile and 45 cases received 250 mg mefenamic acid per 8 hour for two cycles. Data collection tool was questionnaire, and Higam standard test was used to determine bleeding. Data was analyzed by SPSS statistical software (version 16), and Chi-square test, T-test, Fisher and paired t-test. PResults: The amount of bleeding was significantly decreased in both treatment groups compared to pre-treatment (P<0.05), but the difference between two groups was not significant (P>0.05). Decreased amount of bleeding caused by chamomile and mefenamic acid was not different in the second cycle compared to first cycle (P>0.05).
Conclusion: The use of chamomile capsule can decrease hemorrhage in menstruation, so its consumption is recommended to treat this disorder in women. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chamomile
 • Hemorrhage of menstruation
 • Mefenamic Acid
 1. Shahgheibi SH,Darvishi N,Assesment of prevalence menstruation abnormality. Kordestan Univ of Med Sci J 2009;14 (3):20-24. (Farsi)
 2. Check JH1, Mitchell-Williams J.Failure to have menses following progesterone withdrawal in a normal estrogenic woman with polycystic ovarian syndrome who menstruates with oral contraceptives. Clin Exp Obstet Gynecol. 2009;36(3):141-2.
 3. Zamani M,Mansor M,Farimani M,Nasrolahi SH. Efficacy of Mefenamic Acid and Vitex in Reduction of Menstrual Blood Loss and Hb Changes in Patients with a Complaint of enorrhagia. J of women mid and infertil 2002;10(1):79-86. (Farsi)
 4. Pittrof R. Crossover study of Glysery trinitrat patch for controlling pain in women with sever dysmenorrheal.BMJ 1996;312(6):884.
 5. Mirabi P,Dolatian M,Mojab F,Namdari M.effect of Valerin on Bleeding and Systemic Manifestations of Menstruation. J of herb med 2012;11(4):7-13. (Farsi)
 6. Amin GH. Chamomill. J Trad Med Islam and Iran 2010;1 (4)1-5.
 7. Jenayei E, Ebrahimzadeh S. effect of baboneh tea on primary dysmenorrheal.Iranian. Obstet & Gynecol J 2010;13(1)39-43. (Farsi)
 8. Baharara J,Rostampor M. Evaluation of Tratogenic Effects of Matricaria Chammomilla in Balb/C Mouse.J womens infertil 2006;9(2):33-38.
 9. Azhari S, Aradmehr M, Rakhshandeh H, Tara F, Shakeri M.The Effects of Chamomile Cream on Wound Healing of Episiotomy in Primiparous Women.The Iranian Journal of Obstetrics and Gynecology and infertility. 2015;17(20):16-26.
 10. Ehsani P, Nazayer H, Memari A. The effects of herbal medicines on menstrual bleeding.Journal of Women and Culture. 2015;5(18)127-140.
 11. Saeedi M, Âzadbakht M, Semnani K, Khandan M. Formulation of herbal toothpaste from Chamomile and Myrrh, a preliminary clinical evaluation on bleeding gum. Mazandaran Univ of Med Sci J 2003; 13 (40) :61-69. (Farsi)
 12. Saharkhiz M, Sattari. M, Goodarzi Gh, Omidbaigi R. Assessment of antibacterial properties of Tanacetum parthenium L. essential oil. Iranian J Med Aromatic Plant 2008;1(24)47-55.
 13. Lemcke D, Pattison J, Marshall L. Current Care of Women Diagnosis and Treatment. NewYork: Mcgrow Hill; 2004.
 14. Jalalinia SH, Comparing the complications of two IUDs:Copper T380A and CU-safe300 at women referring to healthcare centers related to Shahid Beheshti University of Medical Science (dissertation). Faculty of Midwifery and Nursing: Shahid Beheshti Univ ;2000; (Persian).
 15. Saiedi M, Azadbakht M, Semnani M, Khandan M. Chamomile and Mir herbal toothpaste formulation and preliminary study and its effectiveness on bleeding gums.Mazandaran University Journal.2003;13(40)61-69.
 16. Mohammad alizadeh S,Mirghaforvan M, Javadzade Y, Nezamivand S. Effect of Calcium with and Without Magnesium on Amount and Duration of Menstrual Bleeding in Students with Primary Dysmenorrhea, The Iranian Journal of Obstetrics and Gynecology and infertility. 2013;16(83):1-8.
 17. Shahraz S, Ghaziani T.Comprehensive Textbook of Iran official drugs.1th ed.Tehran. Teimorzadeh:2002, p: 59.