رابطه پارگی زودرس کیسه آب قبل از ترم با بیماری های پریودنتال

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جراحی زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دستیار تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: عوامل بسیاری مادران را مستعد پارگی زودرس پرده های جنینی و تولد نوزادان نارس می کند. از آنجایی که بیماری پریودنتال به عنوان یک فاکتور مستعد کننده پارگی زودرس کیسه آب مطرح شده است، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین پارگی زودرس کیسه آب با شاخص های پریودنتال انجام شد.
روش کار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال 91-1390 بر روی 100 مادر باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) و قائم (عج) مشهد انجام شد. بیماران در دو گروه 50 نفره مورد (پارگی زودرس کیسه آب قبل از ترم) و شاهد (پارگی زودرس کیسه آب در ترم) مورد ارزیابی قرار گرفتند. تمام این افراد از نظر سیستمیک سالم بودند. در معاینه انجام شده شاخص های خونریزی از لثه، شدت و وسعت بیماری پریودنتال، پلاک دندانی و عمق پروبینگ با استفاده از پروب پریودنتال ویلیامز مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های تست دقیق فیشر، کای دو، تی تست، من ویتنی و تی دانشجویی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه بین میانگین شاخص خونریزی، شاخص شدت، وسعت بیماری پریودنتال، میانگین عمق پروپینگ و شاخص پلاک دندانی در دو گروه مورد و شاهد اختلاف معناداری مشاهده شد (05/0p<).
نتیجه گیری: بیماری های پریودنتال می تواند به عنوان یک عامل خطر مستقل برای پارگی زودرس و قبل از ترم کیسه آب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of preterm premature rupture of membranes with periodontal diseases

نویسندگان [English]

 • Malihe Afiat 1
 • Alireza Sanaei 2
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident of Oral and Maxillofacial Radiology, Dentistry Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Many factors lead the mothers to premature rupture of the amniotic membranes and preterm birth. Since periodontal diseases is considered as a risk factor for premature rupture of amniotic membranes, this study was performed to evaluate the relationship of premature rupture of membranes before term with periodontal diseases. Methods: This cases-control study was conducted on 100 pregnant women who referred to Qaem and Imam Reza hospitals in Mashhad, Iran from 2011-2012. Women were evaluated in two groups: 50 women in case group (preterm premature rupture of the amniotic membranes and gestational age37 weeks). Both groups were systemically healthy. In the examination, the indexes such as gingival bleeding, extent and severity of periodontal disease, tooth plaque and mean probing depth (MPD) were evaluated using William’s periodontal probe. Data was analyzed using SPSS software (version 16) and Fisher's exact test, Chi-square, t-test, Mann-Whitney and t-student tests. PResults: there were significant differences in bleeding index, extent and severity index, and mean probing depth and tooth plaque index between case and control groups (P<0.05).
Conclusions: Periodontal diseases can be considered as an independent risk factor of preterm premature rupture of amniotic membranes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fetal Membranes
 • Preterm premature rupture of membranes
 • Preterm Labor
 • Periodontal Index
 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse D, Spong CY. Williams Obstetrics. 24th ed. Newyork: McGraw Hill Professional; 2014: 839.
 2. Stadelmann PF, Eick S, Salvi GE, Surbek D, Mohr S, Burgin W, et al. Increased periodontal inflammation in women with preterm premature of membranes . Clin Oral Invest 2015; 19(60: 1537-46.
 3. McGregor JA, French JI, Lawellin D, Todd JK. Preterm birth and infection: pathogenic possibilities. Am J Reprod Immunol Microbiol 1988; 16(3):123-32.
 4. Xiong X, Buekens P, Fraser WD, Beck J, Offenbacher S. Periodontal disease and adverse pregnancy outcomes: a systematic review. BJOG 2006; 113(2): 135-43.
 5. Pararas MV, Skevaki CL, Kafetzis DA. Preterm birth due to maternal infection: causative pathogens and modes of prevention. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2006;  25(9): 562-9.
 6. Lamont RF, Nhan-Chang CL, Sobel JD, Workowski K, Conde-Agudelo A, Romero R. Treatment of abnormal vaginal flora in early pregnancy with clindamycin for the prevention of spontaneous preterm birth: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2011; 205(3): 177–90. 
 7. Leitich H, Kiss H. Asymptomatic bacterial vaginosis and intermediate flora as risk factors for adverse pregnancy outcome. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2007; 21(3): 375-90.
 8. Galloway CE. Focal infection. Am J Surg 1931; 14(3): 643-5.
 9. Moore S, Ide M, Coward PY, Randhawa M, Borkowska E, Baylis R, et al. A prospective study to investigate the relationship between periodontal disease and adverse pregnancy outcome. Br Dent J 2004; 197(5): 251-8
 10. Yeo BK, Lim LP, Paquette DW, Williams RC. Periodontal disease--The emergence of a risk for systemic conditions: pre-term low birth weight. Ann Acad Med Singapore 2005; 34(1): 111-6.
 11. Jeffcoat MK, Geurs NC, Reddy MS, Cliver SP, Goldenberg RL, Hauth JC. Periodontal infection and preterm birth: results of a prospective study. J Am Dent Assoc 2001; 132(7): 875-80.
 12. López NJ, Smith PC, Gutierrez J. Higher risk of preterm birth and low birth weight in women with periodontal disease. J Dent Res 2002; 81(1): 58-63.
 13. Felice P, Pelliccioni GA, Checchi L. Periodontal disease as a risk factor in pregnancy. Minerva Stomatol 2005; 54(5): 255-64.
 14. Boggess KA, Lieff S, Murtha AP, Moss K, Beck J, Offenbacher S. Maternal periodontal disease is associated with an increased risk for preeclampsia. Obstet Gynecol 2003; 101(2): 227-31.
 15. Crowther CA, Thomas N, Middleton P, Chua M, Esposito M. Treating periodontal disease for preventing preterm birth in pregnant women. Cochrane Db Syst Rev 2005;  Issue 2.
 16. Jarjoura K, Devine PC, Perez -Delboy A, Herrera Abreu M, D'Alton M, Papapanou PN. Markers of periodontal infection and preterm birth. Am J Obstet Gynecol 2005; 192(2): 513-9.
 17. Tarannum F, Faizuddin M. Effect of periodontal therapy on pregnancy outcome in women affected by periodontitis. J Periodontol 2007; 78(11): 2095-103.
 18. Offenbacher S1, Boggess KA, Murtha AP, Jared HL, Lieff S, McKaig RG, et al. Progressive periodontal disease and risk of very preterm delivery. Obstet Gynecol 2006; 107(1): 29-36.
 19. Carta G, Persia G, Falciqlia K, Iovenitti P. Periodontal disease and poor obstetrical outcome. Clin Exp Obstet Gynecol 2004; 31(1): 47-9.
 20. Radnai M, Gorzo I, Urban E, Eller J, Novak T, Pal A. Possible association between mother's periodontal status and preterm delivery. J Clin Periodontol 2006; 33(11): 791-6.
 21. Khadem N, Rahmani ME, Sanaei A, Afiat M. Association between preterm and low-birth weight with periodontal disease: a case-control study. Iran J Reprod Med 2012; 10(6) :561-6.
 22. Lunardelli AN1, Peres MA. Is there an association between periodontal disease, prematurity and low birth weight? A population-based study. J Clin Periodontol 2005; 32(9): 938-46.
 23. Vogt M, Sallum AW, Cecatti JG, Morais SS. Periodontal disease and some adverse perinatal outcomes in a cohort of low risk pregnant women Reprod Health 2010;  7: 29.