فراوانی علل بارداری پرخطر در مادران باردار شهرستان سنقر (1390)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه: مهم ترین راهکار برای کاهش میزان‌های ابتلاء و میرایی در جنین و مادر، پیش بینی عوارض بارداری و پیشگیری از آن است. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی علل بارداری‌های پرخطر در زنان باردار شهرستان سنقر انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی در سال 1390 با استفاده از داد‌ه‌های مربوط به 3157 نفر از مادران باردار مراجعه کننده به پایگاه بهداشتی مادران باردار شهرستان سنقر انجام گرفت. داده‌ های ثبت شده در دفاتر مراقبت‌های مادران باردار شامل اطلاعات مربوط به بارداری زمان مراجعه، بارداری‌های قبلی و بیماری‌های زمینه‌ای مادر بود. به منظور توصیف داده‌ها برای متغیرهای کمی از میانگین و انحراف معیار و برای متغیرهای کیفی از درصد فراوانی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS  (نسخه 20) و آزمون کای دو انجام شد. مقدار معناداری p کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از مجموع 3157 مادر باردار، 1256 نفر (8/39%) بارداری پرخطر داشتند. عفونت ادراری (8/5%)، سابقه سقط (02/4%)، سن بالای 35 سال مادر (8/3%)، سن زیر 18 سال مادر (7/2%)، وزن گیری نامناسب (کم وزنی) (41/2%)، آنمی (38/2%)، کاهش حرکات جنین (34/2%)، جفت سرراهی (31/2%) و فشارخون بالای بارداری (74/1%) بیش ترین علل بارداری پرخطر بودند. توزیع فراوانی عوامل خطر بارداری در گروه‌های سنی مادران باردار پرخطر و همچنین بر حسب گراویدیتی، تفاوت آماری معنی‌داری داشت (001/0=p).
نتیجه گیری: مهم ترین عوامل خطر در مادران باردار شهرستان سنقر عفونت ادراری (8/5%)، سابقه سقط (02/4%)، سن بالای 35 سال (8/3%) و سن کمتر از 18سال (7/2%) بودند. شیوع جفت سرراهی بیشتر از یافته‌های سایر مطالعات بود اما شیوع دیابت بارداری و پرفشاری خون کمتر از نتایج سایر مطالعات گزارش شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prevalence of the causes of high-risk pregnancies in pregnant women of Sonqor city, 2011

نویسنده [English]

 • ali Azizi
Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences and Health Services, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Prediction of pregnancy complications and its prevention are the most important strategy for reducing morbidity and mortality rates in the fetus and the mother. This study was conducted with aim to determine the prevalence of high-risk pregnancies in pregnant women of Sonqor city.
Methods: This descriptive study was conducted using data related to 3157 cases of pregnant women referring to health bases of pregnant mothers in Sonqor city in 2011. Data recorded in the booklets of maternal care included the data of pregnancy, previous pregnancies and underlying diseases of mother. To describe data, the mean and standard deviation for quantitative variables and frequency percentage for qualitative variables were used. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and chi-square test. PResults: Among a total of 3157 pregnant mothers, 1256 mothers (39.8%) had high risk pregnancy. Urinary tract infection (5.8%), history of abortion (4.02%), maternal age over 35 age (3.8%) and under 18 years (2.7%), poor weight gain (2/41%), anemia (2.38%), decreased fetal movements (2.34%), placenta previa (2.31%) and high blood pressure (1.74%) were the most common causes of high risk pregnancy. Frequency distribution of the causes of high-risk pregnancy had significant difference in age groups of pregnant women based on gravidity (P=0.001).
Conclusion: The most important risk factors in pregnant women of Sonqor city included urinary tract infection (5.8%), history of abortion (4.02%), age over 35 years (3.8%) and younger than 18 years (2.7%). Prevalence of placenta previa was higher than other studies, but the prevalence of gestational diabetes and hypertension was lower than the results of other studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • High-Risk
 • pregnancy
 • Pregnant Women
 • Women
 1. James D.K, Steer P.J, Weiner C.P, Gonik B. High Risk Pregnancy: Management Options. 4thEdition. Elsevier- Saunders, 2011:p 76- 91
 2. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Williams Obstetrics. 23rd ed, New York, 2010, The McGraw-Hill Companies.  pp. 189- 215.
 3. WHO. Maternal mortality. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/
 4. Bharti M, Kumar V, Kaure A, Chawla S, Malik M.                    Prevalence and Correlates of High Risk Pregnancy in Rural Haryana: A Community Based Study. Int J Basic Applied Med Sci 2013; 3 (2): 212-7
 5. Bouafia N, Mahjoub M, Nouira A, Ben Aissa R, Saïdi H, Guedana N, et al. Epidemiology of high risk pregnancy in Sousse, Tunisia. EMHJ 2013; 19(5): 465-73.
 6. Aniebue UU , Aniebue PN. A risk assessment for pregnancy using the World Health Organization classifying form in primary health-care facilities in Enugu. Nigeria. Trop Doct 2008 ; 38(3): 135-7.
 7. Pasdar Y, Heidari N, Safari Y, Safari Faramani R, Izadi N, Jamshidpour M, et al. Prevalence of Some Risk Factors in Pregnant Women.  Ir J Obstet Gynecol Infertility 2012; 15 (21): 14-23.
 8. Darakhshan S, Farvardine M, Esmaeil- Zadeh M. Prevalence of high-risk pregnancies in mothers city Gnavh- 1390. Congress to promote infant health. Mashhad, 7 to 9 Persian date Bahman 1391. Page 93. http://congress.mums.ac.ir/erepository/archive/110/papers/53622/
 9. Safari M, Yazdanpanah B, Yazdanpanah Sh. The risk pregnancy and related factors in women attending health centers yasooj. Journal of Hamadan University of Medical Sciences, 1387; 16 (2): 18- 24. http://nmj.umsha.ac.ir/browse.php?a_id=1051&sid=1&slc_lang=fa
 10. Valafar SH, et al. Integrated maternal health care, especially general practitioners. Sixth edition, Tehran, Ministry of Health and Medical Education of Iran, 1388. http://www.zums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=7642&sid=7&slc_lang=fa
 11. Kashani E,Hassanzad A,Arab Amiri M. The rate of prevalence of high-risk pregnancies and the effect on parameters after the birth. Advances in Environmental Biology 2012; 6(3):1319-1324. http://eprints.goums.ac.ir/2035/
 12. SoleymaniZadeh L, Abbaszadeh A, Danesh A, Basiri N, Arab M. ASSESSMENT OF HIGH RISK PREGNANCY IN BAM MAHDIEH MATERNITY HOSPITAL, 2001. J Shahrekord Uni Med Sci 2004; 6 (2):67-73.
 13. Oyibo PG, Ebeigbe PN, Nwonwu EU. Assessment of the risk status of pregnant women presenting for antenatal care in a rural health facility in Ebonyi State, South Eastern Nigeria. N Am J Med Sci 2011 ; 3(9): 424–7.
 14. IS Paudel, SP Singh, N Jha, A Vaishya, RN Mishra. HIGH RISK PREGNANCIES AND ITS CORRELATES AMONG THE WOMEN OF EASTERN NEPAL. Indian J Prev Soc Med 2008; 39(3& 4): 133- 9
 15. Hafez SK, Dorgham LS, Suheir AM. Sayed SAM. Profile of High Risk Pregnancy among Saudi Women in Taif-KSA. World J Med Sci 2014; 11 (1): 90-7.
 16. Zohairi Z, Sharemi SH, Faraj R, Asghar- Nia M, Atrkar- Roshan Z. The relationship between age and pregnancy outcome. GuilanUniversity of Medical Sciences Journal, 1385, 15 (60): pp. 78-73. http://journal.gums.ac.ir/browse.php?a_id=433&sid=1&slc_lang=fa
 17. Sun L, Yue H, Sun B, Han L, Tian Z, Qi M, et al. Estimation of high risk pregnancy contributing to perinatal morbidity and mortality from a birth Population-based regional survey in 2010 in China. BMC Pregnancy Childbirth 2014; 14: 338.
 18. WHO. Adolescent pregnancy. http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/adolescent_pregnancy/en/   
 19. Ates S, Batmaz G, Sevket O, Molla T,Dane C, Dane B. Pregnancy Outcome of Multiparous Women Aged over 40 Years. Int J Reprod Med 2013; 2013:287519.
 20. Blomberg M, Birch Tyrberg R, Kjølhede P. Impact of maternal age on obstetric and neonatal outcome with emphasis on primiparous adolescents and older women: a Swedish Medical Birth Register Study. BMJ Open 2014; 4(11): e005840.
 21. Delpisheh A, Brabin L, Attia E, Brabin BJ. Pregnancy late in life: a hospital-based study of birth outcomes. J Womens Health (Larchmt) 2008; 17(6): 965–70.
 22. Davari- Tanha F, Kavah Mahbod, Salehi B. prevalence of anemia among pregnant women and its relation to maternal factors and pregnancy outcome, Journal of Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences 2006; 11( 25-24): pp. 31-23. http://hayat.tums.ac.ir/browse.php?a_id=235&sid=1&slc_lang=fa
 23. Kalaivani K. Prevalence and consequences of anemia in pregnancy. Indian J Med Res 2009;130(3):  627-3.3
 24. Jazayeri Moghadas A, Irajian G. Asymptomatic Urinary Tract Infection in Pregnant Women. I J P 2009; 4(3): 105 -8.
 25. Colgan R, Nicolle LE, Mcglone A, Hooton TM. Asymptomatic bacteriuria in adults. Am Fam Physician 2006; 74(6): 985-90.
 26. Cunningham FG, Lucas MJ. 7 Urinary tract infections complicating pregnancy. Baillière’s Clinic Obstet Gynecol 1994; 8(2): 353-73.
 27. Awaness AM, Al-Saadi MG, Aadoas SA. Antibiotics Resistance in Recurrent Urinary Tract Infection. Kufa Med J 2000.
 28. Delzell JE Jr, Lefevre M L. Urinary tract infections during Pregnancy.  Am Family Physician 2000; 61(3): 713-20.
 29. Nankali A, Keshavarzi F, Shajari A, Daeichin S. Frequency of Placenta Previa and Maternal Morbidity Associated with Previous Cesarean Delivery. Open J  Obstet Gynecol 2014; 4(14): 903-8.
 30. Ally BSH. frequency of placenta previa in emergency obstetric Kerman. Yazd University of Medical Sciences 1379; 8(4): pages 22-29. http://health.barakatkns.com/article/45921/  
 31. Faraji R, Asgharnia M, Aghazadeh S, Dalil Heirati SF, Movaseghi A. Evaluation of The Incidence Rate Of Placenta Previa and Its Association With Low Birth Weight and Preterm Delivery, In Patients Referred To Rasht Al-Zahra Hospital During 2001-2006. Iran J Surg 2012; 20(3):  28-33.
 32. Cieminski A, Długołecki F. Relationship between placenta previa and maternal age, parity and prior caesarean deliveries. Ginekol Pol 2005; 76(4): 284-9.
 33. Sheiner E, Shoham-Vardi I, Hallak M, Hershkowitz R, Katz M, Mazor M. Placenta previa: obstetric risk factors and pregnancy outcome. J Matern Fetal Med2001; 10(6): 414-9.
 34. Cresswell JA, Ronsmans C, Calvert C, Veronique Filippi VE. Prevalence of placenta praevia by world region: a systematic review and meta-analysis. Trop Med Int  Health 2013; 18(6): 712–24.
 35. Rahimi MA, Dinari J, Najafi F. prevalence and risk factors associated with gestational diabetes in pregnant women in Kermanshah (1387).Journal of Kermanshah University Medical Scince 1389; 14 (3): 250-244 . http://journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/jkums/article/view/256
 36. Janghorbani M, Enzejab B. Review of Epidemiology of Gestational Diabetes in Iran. J Isfahan Med School 2010; 28(110): 509 25.
 37. Zibaeenezhad MJ, Ghodsi M, Arab P, Gholzom N. The Prevalence of Hypertensive Disorders of Pregnancy in Shiraz, Southern Iran. ICRJ  2010; 4(4): 168-72.
 38. Khosravi S, Soheila Dabiran S, Lotfi M, Asnavandy M. Study of the Prevalence of Hypertension and Complications of Hypertensive Disorders in Pregnancy. OJPM 2014; 4(11): 860-7.
 39. Sajith M, Nimbargi V , Modi A , Sumariya R, Pawar A. Incidence of pregnancy induced hypertension and prescription pattern of antihypertensive drugs in pregnancy. IJPSR 2014; 5(4): 163-70.
 40. Roberts CL, Ford JB, Algert CS, Antonsen S, Chalmers J, Cnattingius S, et al. Population-based trends in pregnancy hypertension and pre-eclampsia: an international comparative study. BMJ Open 2011; 1(1): e000101.
 41. Yucesoy G, Ozkan S, Bodur H, Tan T, Calıskan E, Vural B, et al. Maternal and perinatal outcome in pregnancies complicated with hypertensive disorder of pregnancy: a seven year experience of a ter¬tiary care center. Arch Gynecol Obstet 2005; 273(1): 43-9.
 42. Gaio DS, Schmidt MI, Duncan BB, Nucci LB, Matos MC, Branch¬tein L. Hypertensive disorders in pregnancy: frequency and associ¬ate factors in a cohort of Brazilian women. Hypertens Pregnancy 2001; 20(3): 269-81.
 43. Tveit JV, Saastad E, Stray-Pedersen B, Børdahl PE, Flenad V, Ruth Fretts R. at al. Reduction of late stillbirth with the introduction of fetal movement information and guidelines-. a clinical quality improvement BMC Pregnancy and Childbirth 2010, 10:49 http://www.biomedcentral.com/1471-2393/9/32
 44. Frøen JF. A kick from within--fetal movement counting and the cancelled progress in antenatal care. J Perinat Med 2004; 32(1): 13-24.
 45. Frøen JF, Saastad E, Tveit JV, Børdahl PE, Stray-Pedersen B. Clinical practice variation in reduced fetal movements. Tidsskr Nor Laegeforen 2005; 125(19): 2631-4.
 46. Tveit JV, Saastad E, Stray-Pedersen B, Børdahl PE, Flenady V, Fretts R, et al. Reduction of late stillbirth with the introduction of fetal movement information and guidelines - a clinical quality improvement. BMC Pregnancy Childbirth 2009; 9: 32.
 47. O'Sullivan O, Stephen G, Martindale E, Heazell AE. Predicting poor perinatal outcome in women who present with decreased fetal movements. J Obstet Gynaecol 2009; 29(8): 705-10.
 48. Eli Saastad, Brita A. Winje, Babill Stray Pedersen, J Frederik Frøen. Fetal Movement Counting Improved Identification of Fetal Growth Restriction and Perinatal Outcomes – a Multi-Centre, Randomized, Controlled Trial. PLoS One 2011; 6(12): e28482.
 49. Unterscheider J, Horgan R, O’Donoghue K, Greene R. Review Reduced fetal movements.The Obstetrician & Gynaecologist 2009;11:245–251. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1576/toag.11.4.245.27527/abstract.