بررسی دیدگاه کادر درمانی زنان و زایمان شاغل در بیمارستان ها و درمانگاه های استان البرز در مورد روش ارجح زایمان در سال 1390

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، مرکز آموزشی درمانی ایزدی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به رشد فزاینده سزارین طی سال های گذشته در ایران و جهان و نقش چشمگیر ماماها و متخصصین زنان به عنوان افراد معتمد مادران باردار در انتخاب روش زایمان، مطالعه حاضر با هدف تعیین دیدگاه کادر درمانی زنان و زایمان شاغل در بیمارستان ها و درمانگاه های استان البرز در مورد روش ارجح زایمان انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی در سال 1390 بر روی 251 نفر از ماماها و متخصصین زنان شاغل در بیمارستان ها و درمانگاه های زنان و زایمان استان البرز انجام شد. افراد به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و توسط پرسشنامه پژوهشگر ساخته (شامل اطلاعات فردی، روش زایمان ترجیحی آنها، نگرش آنها نسبت به روش زایمان) و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های آماری کای دو، تست دقیق فیشر و آزمون رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: 130 نفر از افراد مورد مطالعه، سابقه زایمان قبلی (27% زایمان طبیعی و 73% زایمان سزارین) داشتند و 119 نفر (2/47%) از آنان اظهار داشتند در صورت بارداری در آینده ترجیح می دهند سزارین الکتیو شوند. بین نگرش ماماها و پزشکان زنان از نظر نوع زایمان ترجیحی برای خود آنها، اختلاف معنی داری وجود داشت (005/0=p) به این ترتیب که 109 نفر (9/43%) از ماماها و 29 نفر (4/72%) از پزشکان زنان، زایمان سزارین را برای خود ترجیح می دادند.
نتیجه گیری: از آنجایی که تعداد قابل توجهی از کادر درمانی زنان و زایمان، زایمان سزارین را ترجیح می دهند، جهت کاهش آمار زایمان در کشور تغییر دیدگاه آنان را باید مد نظر قرار داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Obstetrics Team’s Attitude and Preference toward Mode of Delivery in Alborz Province Maternity Clinics and Hospitals in 2011

نویسندگان [English]

  • Sedighe Nasrollahi 1
  • Parvaneh Heydari 1
  • Zohreh Khalajinia 2
1 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 M.Sc. of Midwifery, Izadi Health Educational Center, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: According to high rate of cesarean section and salient role of obstetricians and midwives as trustworthy persons for pregnant women in choosing mode of delivery, this study was done to investigate obstetrics team’s attitudes about delivery mode preference in Alborz clinics and hospitals.
Methods: This analytical descriptive and cross-sectional study was conducted on 251 gynecologists and midwives who work in Alborz province maternity clinics and hospitals in year 2011. Available sampling method was selected. They completed a self-structured questionnaire containing demographic information, their preferred to delivery mode and their attitudes about delivery mode preference. Data were analyzed using SPSS software version 18 and Chi-square, Fisher exact test and logistic regression. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Result: 130 cases had a history of previous delivery (27% normal vaginal delivery and 73% cesarean section). 119 cases (47.2%) claimed that they prefer elective cesarean if they will have delivery. There was a significant difference between delivery mode preference between gynecologists and midwives (p=0.005); 109 midwives (43.9%) and 29 gynecologists (72.4%) trend to cesarean delivery for their own.
Conclusion: Since a significant number of obstetrics team preferred cesarean delivery method, their views should be reconsidered to decrease rate of cesarean delivery.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Mode of Delivery
  • Obstetrics team