سنجش آگاهی مادران نوزادان بستری در NICU بیمارستان های آموزشی شهر مشهد در رابطه با شرایط نگهداری شیر مادر

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران.

3 متخصص اطفال، فلوشیپ مراقبت های ویژه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران

4 دانشجوی دکترای تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت تغذیه با شیر مادر و عدم امکان تغذیه با آن به دلایل مختلف برای برخی نوزادان، مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی مادران شیرده که نوزادانشان درNICU  بستری بودند، در مورد شرایط نگه داری و ذخیره سازی شیر و عوامل مؤثر بر آگاهی آنان انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی در سال 1393 در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ و بیمارستان قائم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. از تمام مادرانی که نوزادانشان در بخش های NICU بیمارستان های فوق بستری بودند، در طی 1 ماه پرسشنامه ای که شامل اطلاعات فردی و پرسش های سنجش آگاهی از شرایط نگه داری شیر مادر بود، تکمیل شد. پاسخ صحیح به کمتر از 50% سؤالات به عنوان آگاهی ضعیف، بین 75-50% آگاهی متوسط و بیش از 75% آگاهی خوب در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: از 42 فرد شرکت کننده، 1 نفر (4/2%) از مادران آگاهی بالا، 18 نفر (9/42%) آگاهی متوسط و 23 نفر (8/54%) آگاهی پایین در مورد شرایط نگه داری شیر مادر داشتند. 2 نفر (8/4%) از مادران تحصیلات ابتدایی داشتند که میزان آگاهی تمام آنها ضعیف بود. 23 نفر (8/54%) افراد مدرک سیکل داشتند که از بین آنها 21 نفر (2/52%) آگاهی ضعیف و 20 نفر (8/47%) آگاهی متوسط داشتند. 12 نفر (6/28%) دارای مدرک دیپلم بودند که از بین آنها 24 نفر (3/58%) آگاهی ضعیف و 17 نفر (7/41%) آگاهی متوسط داشتند. 5 نفر (9/11%) از مادران تحصیلات دانشگاهی داشتند که از بین آنها 17 نفر (40%) آگاهی ضعیف، 14 نفر (40%) آگاهی متوسط و 8 نفر (20%) آگاهی خوب داشتند. 24 نفر (57%) مادران در بیمارستان محل پذیرش آموزش دیده بودند.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه میزان آگاهی مادران در مورد شرایط نگه داری شیر مادر در بیشتر موارد پایین می باشد؛ آموزش مؤثر و اهتمام به آن بویژه در زمینه شرایط نگه داری شیر مادر، در زمانی که نوزاد به دلایل مختلف جراحی یا پزشکی قادر به استفاده از شیر مادر نمی باشد، توسط پرسنل مراکز بهداشتی درمانی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the awareness of mothers of NICU hospitalized neonates in Mashhad educational hospitals about the conditions of breast milk preservation

نویسندگان [English]

 • Aylar Khodashenas 1
 • Bahareh Imani 2
 • Babak Karimi 3
 • Mahdieh Pouryazdanpanah 4
1 MSc Student of Nutrition, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Pediatrician, Fellowship of NICU, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 PhD student of Nutrition, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: According to the importance of breastfeeding and lack of nutrition with breast milk for some infants due to different causes, this study was performed with aim to assess the awareness of breastfeeding mothers who their infants were hospitalized in NICU about the condition of milk storage and preservation and the factors affecting their knowledge.
Methods: This descriptive study was performed in NICU of Pediatric Doctor Sheikh and Ghaem hospitals of Mashhad University of Medical Sciences in 2014. All mothers who their infants were admitted in NICU of above hospitals completed a questionnaire including demographic information and the questions about assessing the awareness about conditions of breast milk storage during a month. The correct answers to less than 50% of questions was considered as poor awareness, between 50 to 75% intermediate and more than 75% was good. Analysis of data was performed using SPSS statistical software (version 20) and Chi-square test. PResults: Among 42 participants, 1 (2.4%) of mothers had high awareness, 18 (42.9%) moderate and 23 (54.8%) had low awareness about the conditions of breast milk storage. 2 cases (4.8%) of the mothers had primary education that all of them had poor awareness. 23 (54.8%) had high school that among them, 21 (52.2%) had poor awareness and 20 (47.8%) moderate awareness. 12 (28.6%) had diploma that among them, 24 (58.3%) had poor awareness and 17 (41.7%) moderate awareness. 5 (11.9%) of the mothers had a college education, of which 17 (40%) had poor, 14 (40%) moderate and 8 (20%) had good awareness. 24 (57%) of mothers were trained in admission hospital.
Conclusion: According to the low level of awareness of most mothers about the conditions of breast milk storage, When the baby for various reasons, surgery or medicine is not able to use breast milk, effective training especially about conditions of breast milk storage by health care personnel is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Admitted neonate
 • Awareness
 • Breast milk
 • Breast Feeding
 • Conditions of storage
 1. Karimi FZ, Bagheri S, Tara F, Khadivzadeh T, Mousavi B M. Effect of Kangaroo Mother Care on breastfeeding self-efficacy in primiparous women, 3 month after child birth. Iran j Obstet, Gynecol Infertil, 2014; 17( 120): 1-8.
 2. Bahry N, Baghery S, Erfany M, Rahmani R, Tolideei HR. The Comparison of Workshop-Training and Booklet-Offering on Knowledge, Health Beliefs and Behavior of Breastfeeding after Delivery. Iran j Obstet, Gynecol Infertil 2013;15(32):14-22. [Persian]
 3. Seyghaly F, Falahy M, Farahany Z. The effect of breastfeeding workshop on attitude, knowledge and practice of participants. Razi JMed Sci 2014;21(118):92-101. [Persian]
 4.  Labiner-Wolfe J, Fein SB. How US mothers store and handle their expressed breast milk. J Hum Lac 2013; 29(1): 54-8.
 5. Underwood MA. Human milk for the premature infant. Pediatr clin North Am 2013; 60(1):189-207.
 6. Arslanoglu S, Corpeleijn W, Moro G, Braegger C, Campoy C, Colomb V, et al. Donor human milk for preterm infants: current evidence and research directions. J Pediatr Gastroenterol Nutr  2013; 57(4): 535-42.
 7. Binns CW, Win NN, Zhao Y, Scott JA. Trends in the expression of breast milk 1993-2003. Breastfeed Rev 2006; 14(3): 5 -9.
 8. Salehiyan T, Delaram M, Nourbakhshiyan M. Study of women's knowledge about the benefits of breast-feeding breast milk and how to correct. Scientific journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty 2007;15(2):17-27
 9. Mosaffa H. Survey of the knowledge and attitude of mothers during one year after delivery about breast-feeding. J Guilan Univ Med Sci  2004;13(51):22-32. [Persian]
 10. Labiner-Wolfe J, Fein SB, Shealy KR, Wang C. Prevalence of breast milk expression and associated factors. Pediatrics  2008; 122 Suppl 2: S63-8.
 11. Labarere J, Castell M, Fourny M, Durand M, Pons JC. A training program on exclusive breastfeeding in maternity wards. Int J Gynaecol Obstet 2003; 83(1): 77-84.
 12. Cantrill RM, Creedy DK, Cooke M. An Australian study of midwives’ breast-feeding knowledge. Midwifery 2003; 19(4): 310-7.