تعیین نوع رابطه موجود بین جنین های آزمایشگاهی و زوجین و تعیین صاحب اختیار آنان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

3 دانشجوی دکترای تخصصی اخلاق پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: تبیین نوع رابطه موجود بین جنین های آزمایشگاهی و صاحبان آن ها به لحاظ تعیین حدود حقوق زوجین در خصوص جنین های آزمایشگاهی، حائز اهمیت می باشد. همچنین با تعیین صاحب اختیار آن ها مشخص می شود که تصمیم چه کسی در خصوص جنین ها معتبر است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین نوع رابطه موجود بین جنین های آزمایشگاهی و زوجین و تعیین صاحب اختیار آنان انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر به روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای انجام شد. در این مطالعه نظرات فقها در خصوص نوع رابطه موجود بین جنین ها و زوجین و تعیین صاحب اختیار آن ها مورد بررسی قرار گرفت و نظریاتی که در دنیا در خصوص اینکه صاحب اختیار واقعی جنین ها کیست، بررسی شد. تقریباً هر نوع منبع کتابخانه ای فارسی و لاتین که در خصوص با موضوع این نوشتار بود، مورد بررسی قرار گرفت و با مطالعه کتب، مقالات، قوانین و دستور العمل ها در حقوق داخلی و خارجی نتیجه گیری شد.
یافته ها: برخی قائل به رابطه مالکیت بین جنین ها و انسان هستند. برای تحقق رابطه مالکیت سه شرط لازم است که شامل انحصاری بودن، مطلق و دائمی بودن است که جمع این شرایط در این رابطه منتفی است. گروهی جنین ها را متعلق به پدر می دانند. عده ای نیز بر اساس تئوری کار، به این جهت که در فرآیند لقاح آزمایشگاهی، زن در معرض خطرات و دردهای فراوانی قرار می گیرد، مادر را صاحب آنان تلقی می کنند. اقلیتی نیز نگاه اقتصادی به جنین داشته و آن را متعلق به زوجی قلمداد می کند که بیش ترین منفعت را از استفاده از جنین به دست می آورد. در نهایت برخی نیز آنان را متعلق به هردوی زوجین محسوب می کنند.
نتیجه گیری: نوعی رابطه سلطه و تصرف غیر مالی بین انسان و جنین برقرار می باشد و با توجه به دخالت هر دو سلول جنسی زن و مرد در تشکیل جنین، باید قائل به اختصاص جنین متشکل از آن ها به هر دو شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Relationship between in-Vitro Embryos and Couples and Deciding about their Owners

نویسندگان [English]

 • Nazila Taghavi 1
 • Seyed Mohammad Asadinejad 2
 • Reza Omani Samani 3
 • Ebadolah Rostami 2
1 MSc student of private law, Faculty of Humanities, Guilan University, Guilan, Iran,
2 Assistant Professor, Department of Law ,Faculty of Humanities, Guilan University, Guilan, Iran,
3 Ph.D student of Medical Ethics, Faculty of Medicine, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Determination of the relationship between in-vitro embryos and their owners is of great importance for establishing couples’ rights regarding in-vitro embryos. Moreover, deciding on their ownership is significant for selecting the credible person to make decision about them.
Methods: In this analytical and descriptive study library methods were applied. In this regard, almost all library sources such as books, articles, domestic and international laws and regulations about the subject (both in Persian and in English) were retrieved. Also, clergies’ opinions on this issue were sought.
Findings: Some consider embryos as properties of parents. Three criteria are necessary for claiming an ownership relationship including exclusiveness, absoluteness and permanence. However, meeting these criteria is not possible in embryo-parent relationship. Nevertheless, some believe that embryo ownership is exclusive to its father. On the other hand,  based on the labor theory another group believes this right belongs to its mother  (considering the threats and pain a mother suffer during pregnancy and delivery). A few others take economic issues into account and consider embryos belonging to those who mostly benefit from them. Lastly, some recognize both parents as the owners of embryos.
Conclusion: It seems that a non-financial ownership and dominance relationship between parents and in-vitro embryo can be assumed. Besides, due to involvement of both male and female reproductive cells in formation of in-vitro embryo, a joint ownership for parents might be claimed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • In-Vitro Embryos
 • Ownership Relationship
 • Owner
 • Responsible
 • Couples
 • Non-Financial Dominance
 1. Javadi Amoli A. Rights and duties in islam. 2nd ed. Qum: Asra; 2007. p.69.
 2. Rajaayi F, MohagheghDamad M, Mousavi MS. Fegh-hi and legal analysis of communication of human with his body. Islamic Law and Fegh-h 2012; 1(2):45-62.
 3. Tohidi MA. Mesbah Al-Feghahe, (Seyyed Abolghasem Khoyi Manuscripts). 2nd ed. Qum: Maktabe Al-Davari; 1999. p.34.
 4. Hadavi MM. Bey Al-Aza Al-Ensanva Habatoha. 2nd ed. Qum: Al-Fekr Al-Eslami; 1999. p.78.
 5. Khoyi A. Mesbahol FeghaheFel-Moamelat ( Mohammad Ali Tohidi). 2nd ed. Qum: Maktabat-ol-Heidari; 2009. p.20
 6. Mousavi Bojnourdi M, Kazemi Afshar H. Body Organs Transaction in Iranian Law in the light of Imam Khomeini’s views, Matin J 2008; 2(38):37-52.
 7. Asghari Aghmashhadi F, Kazemi Afshar H. The manner of human`s communication with his body organs from the view of islamic jurisprudence and law. Islamic Jurisprudence 2009; 1(1):33-45.
 8. Mohaghegh Damad M. Rules of Fegh-h. 3th ed. Qum: New Ideas in Islamic Sciences; 1992. p.32.
 9. Shahidi M. Formation of contracts and obligation. first edition. Tehran: Hughughdan Publication; 1999. p.327.
 10. Hosseini Rouhani MS. Feghh Al-Sadegh. 3 ed. Tehran: Imam Sadegh School; 1993. p.207
 11. Safayi H. Persons and Persons under Legal Incapacities. 6 ed. Tehran: Mizan Publication; 2005. P.25.
 12. Khomeini R. Tahrir Al-Vasile. 2nd ed. Qum: Dar Al-Alam Press Institution; 1964. p.41.
 13. Mohaghegh Damad M. Rules of Fegh-h: Civil Law. First ed. Tehran: Samt Publication; 1995. p.107.
 14. Sills ES, Murphy SE. Determining the status of non-transferred embryos in Ireland: a conspectus of case law and implications for clinical IVF practice. Philos Ethics Humanit Med 2009; 4(8):4-9.
 15. Dukeminer J. Krier J. Property, New York: Aspen Law & Business; 1998. P.15-17.
 16. Hughes J. Philosophy of Intellectual Property. Northampton, USA: Edward Elgar publishing; 1993. PP.287-289.
 17. Jackson ML. Fatherhood and the law: reproductive right and responsibilities of men. Tex J Women Law 1999; 9(1):53.
 18. Petralia SR. Resolving disputes over excess embryo through the confines of property and contract law. J law Health 2002; 17(1):103-136.
 19. Schuster TG, Hickner-Cruz K, Ohl DA, Goldman E, Smith GD. Legal consideration for cryopreservation of sperm and embryos. Fertil Steril 2003; 80(1):61-66.
 20. Ebrahimi M, Fazel A. A new Glance at Embryology Phenomenon in Light of Scientific Interpretation of Quran. J Relig Thou Shiraz Univ 2012; 12(42):75-91.
 21. Tabatabaei MH, Al-Mizan FR. Tafsir Quran. Qum: Alami Institution; 1986. p.121.
 22. Kashani F,Tafsir Menhajo ASaadeghin. Mohammad HasanElmi Publication; 1958.p. 79.
 23. Salimi S. New Approaches of Human Reproduction in Prospect of Fegh-H and Law. 3 ed. Tehran: Research Center of Avicenna; 2010. p.5-333.
 24. Rosendrof DL. Homelessness and the uses of theory: An analysis of economic and personality theories of property in the context of voting Rights and sauatting Right. U Mlamil Rev 1990; 45(71):705-709.
 25. Sabzevari Najafi M, Al-Jadid FR. Tafsir Quran. First ed. Qum:Dar Al-Tarof le Matbooat; 1987. p.281.
 26. Ghorshi A. Ghamous-e-Quran. 14 ed. Qum: Dar Al-ketab Al-eslamieh; 2005. p.78.
 27. Moore KL, Persuad VN. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, translators: Ali Reza Fazel and others. first ed. Mashhad: The University of Medical Science Publication; 2006. p.32.
 28. Zamashkhari M, Al-Kashefan HG. Al-Tanzil. 3 ed. New York: Dar Al-Ketab Al-arabi; 1988. p.666.
 29. Ameli A, Al-Vajiz FR. Tafsir Quran Al-Aziz. 2nd ed. Qum: Dar Al-Quran; 1994. P.329.
 30. Ebnghotb. SF. Zelale Quran. 17th ed. Qum: Dar Al-Shargh; 1993. P.377.
 31. Gorji. A. Comparative study of family law. 3 ed. Tehran: The University of Tehran Publication; 2014. P.441.
 32. Makarem Shirazi N. Tafsir Nemouneh. 27th ed. Qum: Dar al-Kitab al-Eslami; 1997. P.96.
 33. Tabatabaei MH, Al-Mizan F. Tafsir Quran. 2nd ed. Tehran: Publication office of lecturers society; 1998.P. p.212.
 34. Bennett F, Edwards RG. Frozen Embryos Discarded in Court Decision, Reproductive. Bio Med 2013; 7(5):593-595.