بررسی دلایل استفاده از گیاهان دارویی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی تبریز 1392

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: بر اساس بیانیه سازمان جهانی بهداشت، حدود 80-70% افراد در مراقبت های اولیه خود از گیاهان دارویی استفاده می کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی و نوع گیاهان دارویی به کار برده شده در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی تبریز انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی در 6 ماهه دوم سال 1392 بر روی 318 زن بارداری که جهت انجام مراقبت های بارداری به مراکز بهداشتی مراجعه کرده بودند، انجام شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری  SPSS(نسخه 21) و آمار توصیفی و آزمون کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که 100 نفر (4/31%) از زنان باردار در طول بارداری از گیاهان دارویی استفاده کرده بودند. شایع ترین دلیل استفاده از گیاهان دارویی، سرماخوردگی (36%) در طول بارداری ذکر شده بود.
نتیجه گیری: اکثریت زنان باردار مورد مطالعه از گیاهان دارویی استفاده می‌کردند و شایع ترین دلیل استفاده از آن‌ها، سرماخوردگی در طول بارداری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reasons of using Herbal Medicines by Pregnant Women Referred to Tabriz Health Centers in 2013

نویسندگان [English]

 • Sahar Azari 1
 • Somayeh Naghizadeh 1
 • Shahla hemmatzadeh 1
 • Omolbanin Abbasnezhad 2
1 Instructor of Midwifery, School of Medicine, Tabriz branch Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 M.Sc. student of Epidemiology, School of Health, Tehran Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: According to the statement of World Health Organization, about 70–80% of people use of herbal medicine in their primary care. This study was performed with aim to determine the frequency and type of herbal medicine used pregnant women referred to health centers of Tabriz.
Methods: This cross-sectional and descriptive studywas performed on 318 pregnant women referred to health centers of Tabriz for performing pregnancy care at the second half of 2013. A researcher-made questionnaire was used for data collection. Data was analyzed with statistical software (version 21) and descriptive statistics and Chi-square test. PResults: The results indicated that 100 pregnant women (31.4%) had used herbal plants during pregnancy. The most common reason (36%) for using herbal medicines during pregnancy was cold.
Conclusions: The majority of studied pregnant women used of herbal plants and the most common reason for using herbal medicines during pregnancy was cold.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Herbal plant
 • pregnancy
 • Reasons
 1. Valizadeh A, Molodi SH, Malekirad A. (2010), Iranian medicine plants & Herbal medicines.1st ed. Tehran: Malekipublishers, ; 2010. P. 11-3.
 2. Tesch BJ. (2003), Herbs commonly used by women: an evidence-based review . Am J Obstet Gynecol ., (2003),; 188(5),:44-55.4.
 3. Veale DJ, Oliver DW, Havlik I. (2000), The effects of herbal oxytocics on the isolated “stripped” myometrium model. Life Sci. , (2000);  67(11):, 1381-8.
 4. Ben-arye A, Benoari A. Herbal medicine in women’s’ life cycle. Harefuah. 2006; 145(10):738–42.
 5. Louik C,  Gardener P,  Kelley K,  Mitchell A. Use of Herbal Treatments in Pregnancy. Am J Obstet Gynecol, 2010; , 202(5):, 439.e10.
 6. Orief  Y, Farghaly N, Ibrahim  M. Use of herbal medicines among pregnant women attending family health centers in Alexandria. Middle East Fertility Society Journal. Available at: Orief YI et al. Use of herbal medicines among pregnant women attending family health centers in Alexandria. Middle East Fertil Soc J . 2014; 19(1):425-50.
 7. Belew C.(2010). Herbs and the childbearing women. Guidelines for midwives. Journal of Nurse -Midwifery 1999; ,44 (3):, 231-252.15.
 8. Holst  L, Nordeng  H, Haavik  S. Use of herbal drugs during early pregnancy in relation to maternal characteristics and pregnancy outcome. Pharmaco epidemol dr s Drug Saf, . 2008;,: 17(2),:151–159.
 9. Seddigy gh, Sifton F,Ziyayi A.Herbal medical,attitude and doing in Tehran.Herbal plants J,4(13),60-7.
 10. Sereshty M, Azari P, Rafiean M, Kheiri S. Use of herbal medicines by pregnant women in Shahre-Kord. J Reproduction & Infertility. 2006;, 7(2):, 125-31.
 11. Davodi R, Azma R. Report of healthy people 2010.Mashhad,mashhad medical university,2003.
 12.  Agamolayi T. ‎Principles of health services. 2th Eded. Tehran. Andishe rafie pub; 2005.
 13. Cuzzolin L, Francini-Pesenti F, Verlato G, Joppi M, Baldelli P, Benoni G. Use of herbal products among 392 Italian pregnant women: focus on pregnancy outcome. Pharmaco epidemiol Drug Saf dr s ,2010;, 19 (11):, 1151-1158.
 14. Nordeng H, Havnen GC. (2004), Use of herbal drugs in pregnancy: a survey among 400 Norwegian women. Pharmaco epidemiol Drug Saf dr s, 2004; 13(6),:371–380.
 15. Ernst E.(2003). Herbal medicinal products during pregnancy: are they safe?. BJOG 2002; : An International Journal of Obstetrics & Gynaecology,109(3):,227-235).
 16. Tiran D. The use of herbs by pregnant and childbearing women: a risk–benefit assessment, Complementary Therapies in Nursing & Midwifery, 2003; , 9(4),: 176–181.
 17. Shoorideh Z, Azadbakht M, Zarifkar A, Jafari A, and Hossienie Sh. . The Effect of "Vitex Agnus Castus" Folio Extract on Serum Prolactin Concsentration of Female Rats in Geastation. Iran Biology J., 20076; , 20 (1):, 99-109.
 18. Tabatabaee M. (2010), Use of Herbal Medicine among Pregnant Women Referring to Valiasr Hospital in Kazeroon, Fars, South of Iran. J Med Plants. 2011; , 10 (37):, 96-108.
 19. Gardiner, P., Jarrett, K., Filippelli, A., Pecci, C., Mauch, M,. and Jack, B. Herb Use, Vitamin Use, and Diet in Low-Income, Postpartum Women. J Midwifery & Women’s Health. 2013; 58(2): 150–57.
 20. Fakeye T,  Adisa R,  Musa  I. (2009), Attitude and use of herbal medicines among pregnant women in Nigeria. BMC Complement Altern Med., 2009; 31: 9.: 53.
 21. Azriani R, Siti A, Zulkifli A, Wan D, Abdul M.(2008). Prevalence and pattern of use of herbal medicines during pregnancy in Tumpat district, Kelantan. Malaysian Journal of Medical Sciences., 2008;  15 (3):, 40-48.