بررسی شیوع آنتی ژن سطحی هپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان آق قلا در سال های 91-1389

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه اتاق عمل، دانشکده علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران.

2 کارشناس مامائی، مرکز بهداشت شماره 5 شهر گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

3 دانشیار گروه پرستاری، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

4 دانشیار گروه پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

مقدمه: آلودگی مادر به ویروس‌های هپاتیت HBV می‌تواند نوزاد را در معرض ابتلاء بعدی به هپاتیت مزمن قرار دهد و از طرفی شیوع هپاتیت با عوامل اقتصادی - اجتماعی و بهداشتی مردم یک منطقه مرتبط می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین سروپروالانس آنتی ژن سطحی هپاتیت B و ارتباط آن با برخی عوامل مؤثر در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان آق قلا انجام شد.
روش کار: دراین مطالعه توصیفی - تحلیلی و مقطعی، 1057 مادر باردار شهرستان آق قلا در طی دو سال 91-1389 از نظر شیوع HBsAg مثبت مورد بررسی قرار گرفتند. ثبت اطلاعات در پرسشنامه همراه با نمونه خون تهیه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کای اسکوئر، فیشر و تی تست انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: از کل زنان باردار، 17 نفر (6/1%) آنتی ژن مثبت بودند. بیش‌ترین درصد مربوط به قومیت ترکمن و سیستانی و ساکن روستا بودند. بین قومیت و خالکوبی و سابقه زردی با هپاتیت B ارتباط آماری معناداری وجود داشت (05/0>p)، اما بین متغیرهای سن، شغل، محل سکونت، میزان تحصیلات، سابقه جراحی، سابقه جراحی دندان، اعتیاد خود و همسر و انتقال خون ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت (05/0<p).
نتیجه گیری:شیوع هپاتیت B در شهرستان آق قلا تا حدودی بالا و ضرورت غربالگری و درمان آن مطرح می شود. بنابراین باید آزمایشاتی جهت جستجوی ویروس هپاتیت B دردوران پری ناتال به عنوان یکی از آزمایشات روتین انجام شود..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seroprevalence of Positive HbsAg and its Associated Factors in Pregnant Women Referred to Health Centers of Agh-Ghala City in 2010-2012

نویسندگان [English]

 • Ali kavosi 1
 • Parvin Vizvari 2
 • Gholamreza Mohammadi 1
 • Leila Jouybari 3
 • Akram Sanagu 4
1 Lecturer, Department of Operating Room, Faculty of Nursing, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran.
2 Bsc of Midwifery, Gorgan Health Center 5, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
3 PhD of Nursing, Medical Education Development Center, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
4 PhD of Nursing, Nursing Research Center, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The mother's infection to HBV viruses can expose the baby to the risk of next infection to chronic hepatitis, on the other hand, the prevalence of hepatitis is related to the health and socio-economic factors of the people in an area.This study was performed with aim to determine the seroprevalence of HbsAg+ and its relation with some effective factors in pregnant women referred to health centers of Agh-Ghala city.
Methods: In this descriptive, and cross-sectional study, 1057 pregnant women were studied during two years of 2010 until 2012 in terms of prevalence of HbsAg+ in Agh-Ghala city. Data was recorded in the questionnaire with blood samples. Data were analyzed using SPSS statistical software (version 16) and Fisher, Chi-square, and T-Test. P< 0.05 was considered statistically significant.
Results: Among total women, HBsAg was found positive in 17 (1.6%) pregnant women. Most percentage was related to the Turkmen and Sistani and rural areas. There was significant relationship between ethnicity and tattoos and history of jaundice with hepatitis B (P<0.05). But, no significant relationship was found between the age, job, place of residence, education, history of surgery and dental surgery, addiction of the subjects and their husbands and blood transfusion (P>0.05).
Conclusions: The prevalence of hepatitis B is somewhat high in Agh-Ghala city and suggests the need for screening and treatment. Therefore, tests must be performed as one of the routine tests for searching hepatitis B virus during the perinatal period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • health center
 • Hepatitis B virus
 • Pregnant Women
 1. Longo DL, Fauci AS, Kasper DL. Harrison.s principles of internal medicine. 18thed. USA: McGraw-Hill Publishment; 2012.
 2. Chapter 19, High-Altitude and Decompression Sickness; P. 304.
 3. Cecil RL, Goldman L, Schafer AI. Goldman's Cecil medicine. 24th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2012.
 4. Van Damme P, Moiseeva A, Marichev I, Kervyn AD, Booy R, Kuriyakose Sh, et al. Five years follow-up following two or three doses of a hepatitis B Vaccine in adolescents aged 12-15 years. BMC infectious Diseases  2010; 10(357):1-8.
 5. Eng-kiong T, Anna SF L. Epidemiology,transmission and prevention of hepatitis B virus infection.Avilable from:www.uptodate.com/patients.
 6. World Health Organization. Geographic pattern of hepatitis B prevalence; 1997. Available from: http://www.who.int/vaccines/surveillance/graphics/ htmls/hepbrev.htm
 7. Hou J, Liu Z, Gu F. Epidemiology and Prevention of Hepatitis B Virus Infection. Int J Med Sci  2005; 2(1):50-7.
 8. Alavian SM, Hajarizadeh B, Ahmadzad-Asl M, Kabir A, Bagheri-Lankarani K. Hepatitis B virus infection in Iran: A systematic review. Hepatitis Monthly  2008; 8(4):281-94. (Persian).
 9. Poorolajl J, Majdzadeh R.  Prevalence of chronic hepatitis B in Iran: A systematic review. Iranian Journal of Epidemiology 2009;4(3,4):1-8. (Persian).
 10. Berek J. Novak's Gynecology, 13th ed. Philadelphia: Lippincott; 2005.P.188.
 11. 10) Alam MM, Zaidi SZ, Malik SA, Shaukat Sh, Naeem A, Sharif S, et al. Molecular Epidemiology of hepatitis B Virus Genotypes in Pakistan. BMC Infant Dis  2007;7:115. (Persian).
 12. Centers for Disease Control and Prevention. Assessing completeness of perinatal hepatitis B virus infection reporting through comparison of immunization program and surveillance dataUnited States. MMWR Morbidity and mortality weekly report 2011; 60: 410-3.
 13. Jonas MM. Hepatitis B and pregnancy: an underestimated issue. Liver Int 2009; 29 (Suppl 1):133-9.
 14. Sharifi M, Asefzadeh M, Lalouha F, Sharifi M. Prevalence of HBsAg Carriers in Pregnant Women in Qazvin. J Qazvin Univ Sci 2006;1(1):728. (Persian).
 15. Meraat Sh, Malekzadeh R, Rezvan H, Khatibian M. Hepatitis B in Iran. Arch Iran Med 2000; 3: 192-201. (Persian).
 16. Britta K, Holger M, Paul S. Prevalence of hepatitis B virus infection amony women at reproductive German university hospital. J Clin Virol 2008; 42(4): 422-42.
 17. Hiroshi K, Stephen M. Acute viral hepatitis. In: Mandell, Douglas, Bennett’S Principles and Practice of Infectious Diseases. 5th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2000.P.1701-3.
 18. Motazakker M, Shokat Nagadeh M, Khalili F, Shayeri B. Hepatitis B virus infection among pregnant women attending health care centers of Urmia. Journal of guilan university of medical sciences 2013; 23(89):45-50. (Persian).
 19. Merat S, Malek-Zadeh R, Rezvan H, Khatibian M. Hepatitis B in Iran. Arc Med J 2003; 4:192-201. (Persian).
 20. Mobaien AR, Mohammadian F, Mazlomzade S, et al. Seroprevalence of Hepatitis B Virus among Pregnant Women Referred to Healthcare Centers of Zanjan. Journal of Zanjan university of medical sciences 2014; 22(93):96-104.(Persian).
 21. Mirghafourvand M, Montazam SH, Rafiei A. The prevalence of hepatitis B and factors influencing it in pregnant women referred to the Laboratory of Health Center in Bonab, 1385. Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty2008; 5(3):122-127. (Persian).
 22. Sharifi Mood B, Keykhah F, Sanei Moghaddam E,  Salehi M, Kouhpayeh HR, Alavi Naini R, et al. Prevalence of hepatitis B surface Antigen in pregnant women in Zahedan , Iran. Hepat Mon 2004; 4(8):161-3.
 23. Cheraghali F, Yazarlou S, Behnampour N, Azarhoush R. Frequency of HBsAg in Pregnant women in Gorgan, Iran. J Gorgan Univ Med Sci 2012; 13: 84-90. (Persian).
 24. Aminzadeh Z, Shabani Shahrbabaky Z, Gachkar L, Sayyadi Anari AR. [Frequency of HBsAg positive in pregnant women Rafsanjan in the year 2003]. J Rafsanjan Univ Med Sci 2004; 3(2):126-33. (Persian).
 25. Kassaian N, Ataei B, Yaran M, Babak A, Shoaei P. Hepatitis B and C among women with Illegal social behavior in Isfahan ,Iran: Seroprevalence and Associated Factos. Hepat Mon 2011; 1(15):368-71.
 26. Behjati Ardakani R. Distribution of HbsAG Positive in 1904 pregnant women referred to gynecology clinics in Yazd [PhD thesis]. Yazd: Yaz University of Medical Sciences, Faculty of Medicine; 2000.
 27. Tabasi Z, Mashrhoseyni F, Mousavi Gh , Ghafouri Leila.Investigating the cases of HBsAg in pregnant women referred to Clinic of Obstetrics and Gynecology in 1381 in Kashan. Fayz Journal 2004;(27):36-41.(Persian).
 28. Mohebbi SR, Sanati A, Cheraghipour K, Rostami nejad, et al. Hepatitis C and B Virus Infection: Epidemiology and risk Factors in a west of Iran . Hepat Mon 2011;1 (19):736-339.
 29. Souza M, Pinho T, Santos M. Prevalence of hepatitis B among pregnant women assisted at the public maternity hospitals of Sao Luis, Maranhao, Brazil. Braz J Infectious Dis 2012; 16(6):517-20.
 30. Jindal N, Arora U, Singh S, Devi B. Prevalence of Sexually Transmitted Infections (HIV, Hepatitis B, Herpes Simplex Type 2 and Syphilis) Among Asymptomatic Pregnant Women. J Obstet Gynaecol India 2012; 62:158-61.
 31. Salimi S, Alijahan R, , Nakhostin B, Hazrati S. Prevalence of HbsAg+ Cases and its Associated Factors in Pregnant Women Referred to Health Centers of Ardabil District in 2009. Journal of Health 2014; 5(3):248-56. (Persian).
 32. Aali B. The study of HBsAg prevalence in the serum of pregnant women attending Kerman City maternity hospital, 1376. Majd, Kerman University of Medical Sciences. 2000; 6(2):89-96. (Persian).
 33. Boisier P, Rabarijaona L, Piollet M, Roux JF, Zeller HG. Hepatitis B virus infection in geneual population in Madagascar: evidence for different epidemiological patterus in urban and in rural areas. Epidemiol Infect 1996;117(1): 133-7.
 34. Kristian P, Veselská ZD, Paralicová Z, Jarcuska P, Virág LValková I, et al. Regional and ethnic aspects of viral hepatitis B among pregnant women. Cent Eur J Public Health 2013 ; 21(1):22-5.
 35. 35.     Caley M, Fowler T, Greatrex S, Wood A. Differences in hepatitis B infection rate between ethnic groups in antenatal women in Birmingham, United Kingdom, May 2004 to December 2008. Euro Surveill 2012;17(30):1-6.
 36. Luka S A, Ibrahim MB, Iliya SN. Sero-prevalence of hepatitis B surface antigen among pregnant women attending Ahmadu Bello University Teaching Hospital, Zaria, Nigeria. Nigerian Journal of Parasitology 2008; 29(1):38-41.
 37. Salehi M, Alavian S M, Tabatabaei S V, Izadi S, Sanei Moghaddam E, et al. Seroepidemiology of HBV Infection in south-east of Iran; A Population Based Study. Iran Red Crescent Med J 2012; 14(5): 283–8.
 38. Suen SS, Lao TT, Sahota DS. Lau TK, Leung TY. Implications of the relationship
 39. between maternal age and parity with hepatits B carrier status in a high endemi city area. J Viral Hepat  2010; 17(5): 372-78.