مقایسه ویژگی های بالینی سقط عفونی در دو دهه اخیر در بیمارستان فاطمیه همدان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: وجوه بالینی سقط عفونی به واسطه استفاده از روش‌های القاء دارویی بی خطر دچار تحول شده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه ویژگی های بالینی سقط عفونی در دو دهه 80 و 90 انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی گذشته نگر در سال 1391 بر روی 428 بیمار مبتلا به سقط عفونی در دهه 80 و 90 که به بیمارستان فاطمیه همدان مراجعه کردند، انجام شد. اطلاعات مربوط به این بیماران شامل سن، بیماری های زمینه ای، علائم بالینی، عوارض و روش های درمانی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌ افزار آماری SPSS (نسخه 17) انجام شد.
یافته‌ها: بیش‌ترین گروه سنی مراجعه کننده در دهه 80، 40-35 سال و در دهه 90، 35-30 سال بود. شایع‌ترین علائم بالینی در هر دو دهه تب به همراه خونریزی یا درد شکم یا هر دو بود. بیش‌ترین روش درمانی نهایی در هر دو دهه مربوط به کورتاژ با دهانه رحم باز بود. میزان سقط عفونی بستری به طور معنی دار در دهه 90 پایین تر بوده است.
نتیجه‌گیری:مراجعه به دلیل سقط عفونی ناشی از دستکاری و عوارض آن در دهه 90 کمتر از دهه 80 بود که می‌تواند ناشی از استفاده از روش‌های دارویی القاء و روش‌های ایمن جهت سقط باشد و در مورد کاهش آمار کلی القاء نمی‌توان قضاوت کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of septic abortion in two 70 and 80 decays in Hamadan Fatemieh hospital

نویسنده [English]

 • Mehrangiz Zamani
Associate Professor, Department of Gynecology and Obstetrics, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: the clinical aspects of septic abortion has been changed due to the use of riskless drug induction methods. This study was performed with aim to evaluation septic abortion in two 70 and 80 decays in Hamadan Fatemieh hospital.
Methods: This cross - sectional study was performed on 428 patients with septic abortion who were had referred to Hamadan Fatemieh hospital in the 70s and 80s decades in 2013. Data of the patients included age, clinical syndromes, clinical symptoms, complications and the treatment methods. Data analysis was performed using the SPSS statistical software (version 17).
Results: Most age group referred in the 70's was 35-40 years, and in 80s, 30-35 years. The most common clinical signs in both decades were fever along with bleeding or abdominal pain, or both. The most final treatment method in both decades was related to curettage with open cervix.
Conclusion: Referring due to septic abortion caused by manipulation and its complications was less in the 80's than 70's that may be due to the use of drug induction methods and safety procedures for abortion and the reduction in the overall statistics of induction cannot be judged.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dilatation & Curettage
 • Induced abortion
 • Septic abortion
 1. Ayhan ABilgin FTuncer ZSTuncer RYanik AKişnisçi HA . Trends in maternal mortality at a university hospital in Turkey . Int J Gynaecol Obstet 1994; 44(3): 223-8
 2. Lachman E , Pitsoe SR , Gaffin SL . Anti lipopolysaccharide immunotherapy in the management of septic shock of obsterric and gynaecology origin . Lancer 1984; 323(8384): 981 - 3 .
 3. Complications of un safe abortion series 1, Number 10 . Maryland: Population in formation program , center for communication programs the John Hopkins; 1990.P. 21202 – 4012
 4. Cates W Jr , Roche RW , Grimes DA , Tyler CW Jr. Legalized abortion : effect on national trend of maternal and abortion – related mortality (1940 through 1976). Am J Obstetric Gynecoligy 1978; 1322 ( 2 ): 211 – 4
 5. Sharma JB, Manaktala AK, Malhotra M. Complications and management of septic abortion, A five year study. J obstet and Gynecol Ind 2001:51;74-
 6. Scott JR : Early pregnancy loss (septic abortion). In Danforth’s Obstetric and Gynecology. Lippincott – Raven Publishers ; 1994 : 175 - 185
 7. GeetaGuin, AshutoshGupta, ShashiKhare, MadhuriChandra, SanjayKalkur A study of septic abortions : trends in a tertiary hospital . J Obstet Gynecol India Vol. 55, No. 3 : May/June 2005 Pg 257 -260.
 8. Niroomanesh Sh , Movahed F , Shakibzadeh E , et al . Study  of Epidemiology of septic abortion in Mirza Koockak Khan Hospital , 1990 – 1994. J Tehran Medicine University; 19963 )   (: 29 – 32.
 9. Vinita D , Anjoo A , Amita M , Preetam D, et al . Septic abortion . J Obsest   Gynecol India 2006; 56(3): 236 – 9.
 10. Naz F , Begum A , et al . Septic Induced abortion – the prevalence , logics and complication. J Biomedical 2004; 20: 110 – 3.
 11. Fawad A , Naz H , Khan  Kh, Nisa  A. Septic Induced Abortion . J Ayub Medical College , Abbottabab 2008: 20 (4):145 -8.
 12. Patnaik A , Gantayat PK , Patnaik L , Sahu T. Socio-clinical profile of septic abortion cases a hosoital based study. Journal of Community Medicine 2007; 3(1).
 13. Bhattacharya S , Munkerjee G , Mistri P and Pati S . Safe abortion – Still a neglected scenario : A study of septic abortion in a tertiaryhospital of Rural India . Online J Health Allied Scs 2010; 9 (2): 1 – 4
 14. Brogman CE, Jones BS . Legal issues in provision of medical abortion. Am J Obstet Gynecol 2000;  183(2Suppl): 584 – 6.
 15. Stevenson MM, Radcliff KW. Preventing pelvic infection after abortion. Int J STDAIDS 1995; 6(5): 305-12.
 16. Stubblefield PG, Grimes DA. Septic abortion. N Engel J Med 1994; 331(5): 310-4.