ارتباط بین طول خط بنفش و اتساع دهانه رحم در فاز فعال زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: در حال حاضر معاینه مهبلی، استاندارد طلایی برای ارزیابی پیشرفت لیبر در نظر گرفته می شود اما معاینه مهبلی برای زنان، دردناک، ناخوشایند و خجالت آور است. ظهور خط بفش در ناحیه باسن طی لیبر، یکی از روش های غیر تهاجمی برای ارزیابی پیشرفت اتساع دهانه رحم می باشد که می توان از این روش به عنوان یک جایگزین یا مکمل معاینات مهبلی استفاده کرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط طول خط بنفش و اتساع دهانه رحم در فاز فعال زایمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه همبستگی در سال 1391 بر روی 350 زن مراجعه کننده به بیمارستان ام البنین (س) مشهد انجام شد. ابتدا در اتساع 4-3 سانتیمتر دهانه رحم، وجود یا عدم وجود خط بنفش در وضعیت خوابیده به پهلو توسط پژوهشگر مشاهده و طول آن ثبت می شد، سپس معاینه مهبلی جهت اندازه گیری میزان اتساع دهانه رحم در دو گروه دارای ظهور خط بنفش و بدون ظهور خط بنفش توسط کمک پژوهشگر انجام و نتایج آن ثبت می شد. این اندازه گیری ها تا کامل شدن اتساع دهانه رحم هر 1 ساعت تکرار می شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه14) و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، کای اسکوئر و تی دانشجویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سن زنان 5±22/25 سال بود. 222 نفر (2/61%) از زنان نخست زا و 128 نفر (8/38%) چندزا بودند. خط بنفش در طی لیبر در3/75 درصد موارد ظاهر شد و تفاوت آماری معنی داری در میزان بروز خط بنفش در زنان نخست زا و چندزا مشاهده نشد (001/0>p). بین طول خط بنفش و اتساع دهانه رحم (001/0>p، 44/0=r) ارتباط مستقیم و معناداری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: بین طول خط بنفش و اتساع دهانه رحم همبستگی مثبت وجود دارد. بنابراین با توجه به ظهور این خط در طی لیبر، می توان از آن به عنوان یک روش غیر تهاجمی ارزیابی پیشرفت لیبر استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Length of Purple Line and Cervical Dilation in Active Phase of Labor

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Kordi 1
  • Morvarid Irani 2
  • Habibollah Esmaily 3
  • Fatemeh Tara 4
1 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women’s Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Currently, vaginal examination is considered as the gold standard for assessing progress of labor. But, vaginal examination can be painful, embarrassing and unpleasant for women. The presence of a purple line during labor between buttocks is one of the non-invasive methods to assess progress of labor. This method can be used as an alternative or supplement for vaginal examinations. The objective of this study was to determine the relationship between the purple line and cervical dilatation in active phase of labor.
Methods: This correlational study was conducted on 350 women who referred to “Ommolbanin” hospital in Mashhad between April to August 2012. First, in cervical dilatation of 3-4 cm, presence or absence of purple lines was observed in lateral position by researcher and its length was measured. Then, vaginal examination was performed to measure cervical dilatation in both groups (presence or absence of purple lines) by research assistant. These measurements were repeated until full cervical dilatation each one hour. Data were analyzed using SPSS software version 14 and statistical test such as Pearson correlation coefficient, chi square and t-test. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean age of women was 25.22±5 years. Of 350 women enrolled, 222 women (61.2%) were primigravida and 128 women (38.8%) were multigravida. The purple line was appeared in 75.3% of cases in active phase of labor. There were no significant difference between primigravida and multigravida in appearance of purple line (p<0.001). There was a positive correlation between purple line and cervical dilatation (r=0.44, p<0.001).
Conclusion: There is a positive correlation between purple line and cervical dilatation. So this non-invasive method can be used as an alternative or supplement for vaginal examinations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cervical Dilatation
  • First Labor Stage
  • purple line