فراوانی کلامیدیا تراکوماتیس در زنان مبتلا به عفونت های سیستم ژنیتال در شمال شرق کشور در سال 1392

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه میکروبیولوژی، مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی، پژوهشگاه بوعلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.

2 کارشناس بیولوژی، مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی، پژوهشگاه بوعلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.

3 کارشناس ارشد ایمونولوژی، مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی، پژوهشگاه بوعلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.

4 کارشناس ارشد ویروس شناسی، مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی، پژوهشگاه بوعلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.

5 دانشیار گروه میکروبیولوژی، مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی، پژوهشگاه بوعلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: کلامیدیا تراکوماتیس یکی از علل شایع عفونت های منتقله از راه جنسی است که می تواند عوارض شدیدی به دنبال داشته باشد. بدیهی است که برای طراحی سیاست مناسب جهت کنترل و پیشگیری این عفونت ابتدا بایستی اپیدمیولوژی این عفونت در جمعیت های مختلف مشخص شود، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع کلامیدیا تراکوماتیس با توجه به متغیرهای مختلف در شهر مشهد انجام شد.
روش کار: این مطالعه بنیادی کاربردی در سال 92 بر روی زنان مراجعه کننده به کلینیک های زنان و زایمان انجام شد. در این مطالعه نمونه سرویکس 70 زن بیمار پس از تکمیل پرسشنامه با روش کشت سلولی و PCR مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) انجام شد.
یافته ها: در بین 70 فرد مورد مطالعه به روش کشت سلولی، 6 بیمار (6/8%) مثبت و با کمک روش مولکولیPCR ، 7 بیمار (10%) مثبت شدند. شایع ترین علامت در بین بیماران مثبت، ترشح واژینال بود.
نتیجه گیری: شیوع کلامیدیا در شهر مشهد به اندازه قابل توجهی بالا است و این مسئله غربالگری و درمان آن را ضروری می نماید. بنابراین باید آزمایشاتی جهت جستجوی کلامیدیا در عفونت های ادراری تناسلی نیز به عنوان یکی از آزمایشات روتین در بررسی های عفونت های تناسلی جای بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Chlamydia trachomatis among women with genital infection in northeast of Iran in 2013

نویسندگان [English]

 • Hadi Safdari 1
 • Aylin safdari 2
 • sahar Tahaghoghi 3
 • Atefeh Yari 4
 • Kiarash Ghazvini 5
1 Instructor of Microbiology Department, Microbial Resistance Research Center, Bouali Research Institute, School of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 B.Sc of Biology, Microbial Resistance Research Center, Bouali Research Institute, School of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 M.Sc. of Immunology, Microbial Resistance Research Center, Bouali Research Institute, School of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 M.Sc. of Virology, Microbial Resistance Research Center, Bouali Research Institute, School of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Associate Professor, Department of Microbiology, Microbial Resistance Research Center, Bouali Research Institute, School of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

appropriate policies to prevent and control these infections, at first, the epidemiology of this infection should be determined in various populations, therefore, this study was performed with aim to evaluate the prevalence of Chlamydia trachomatis according to different variables in the city of Mashhad.
Methods: This basic-applied study was performed on 92 women referred to the maternity clinics. In this study, after completing the questionnaire, cervical samples of 70 patients were evaluated by cell culture and PCR methods. Analysis of data was performed by SPSS statistical software (version 16).
Results: Among 70 patients evaluated by cell culture method, 6 patients (8.6%) were positive and by PCR molecular methods, 7 patients (10%) were positive. The most common symptom in positive patients was vaginal discharge.
Conclusion: Chlamydia prevalence in the city of Mashhad is significantly high and it is necessary to screen and treat it. Therefore, tests for detection of Chlamydia in genitourinary infections should be considered as one of the routine tests for evaluation of genital infections.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chlamydia infection
 • Cell Culture Techniques
 • Iran
 • Polymerase chain reaction
 1. World Health Organization. Global prevalence and incidence of selected curable sexually transmitted diseases: overview and estimates. Geneva: WHO; 2001.
 2. Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for the prevention and management of Chlamydia trachomatis infections 1993; 42(12).
 3. Cates W, Wasserheit JN. Genital chlamydial infections: Epidemiology and Reproductive sequelae. Am J Obstet Gynecol 1991;164(6 Pt 2):1771-1781.    
 4. La Montagne DS, Patrick LE, Fine DN, Marrazzo JM. Re-evaluating selective screening criteria for Chlamydial infection among women in the U S Pacific Northwest. Sex Transm Dis 2004; 31(5):283-9.    
 5. Kilic D, Basar MM, Kaygusuz S, Yilmaz E, Basar H, Batislam E. Prevention and treatment of Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, and Mycoplasma hominis in patients with non-gonococcal urethritis. Jpn J Infect Dis 2004; 57(1):17-20.    
 6. Vanduynhoven YT, Vandelaar MJ, Fennema JS,  van Doornum GJ, van den Hoek JA.. Development and Evaluation of Screening Strategies for Chlamydia trachomatis Infections in an STD Clinic. Genitourin Med 1995; 71 (6): 375-381
 7. Stamm w, Batteiger B. Chlamydia trachomatis (Trachoma, Perinatal Infections, Lymphogranuloma Venereum, and Other Genital Infections. In:Gerald L. Mandell , John E. Bennett , Raphael Dolin,Editors. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles & Practice of Infectious Diseases. 7th ed. : LondonChurchill Livingstone. 2010. P. 2443- 8.
 8. Ghanaat J, Tavakol Afshari J, Ghazvini K, Malvandi M. Prevalence of genital chlamydia in male patients with urethritis attending STD clinics in northeast of Iran. Eastern Mediterranean Health journal 2008; 14(6): 1333-8.
 9. Ghazvini K, Ahmadnia H, Ghanaat J. Frequency of Chlamydia trachomatis among male patients with urethritis in northeast of Iran detected by polymerase chain reaction. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2012 ;23(2):316-20
 10. Rietmeijer CA, Van Bemmelen R, Judson FN, Douglas JM. Incidence and repeat infection rates of Chlamydia trachomatis among male and female patients in an STD clinic - Implications for screening and rescreening. Sex Transm Dis 2002; 29 (2): 65-72
 11. Gauschino S, De Seta F. Update on Chlamydia trachomatis. Ann NY Acad Sci 2000; 900:293-300.   
 12. Bunnell RE, Dahlberg L, Rolfs R,  Gershman K, Farshy C, et al. High prevalence and incidence of sexually transmitted diseases in urban adolescent females despite moderate risk behavior. J Infect Dis 1999; 180(5):1624-31. 
 13. Bavastrelli M, Midulla M, Rossi D, et al. Sexually active adolescents and young adults: a high risk group for Chlamydia trachomatis infection. J Travel Med, 1998; 5(2):57-60.   
 14. Brooks GF, Butel JS, Morse SA. Chlamydiae. In: Jawetz, Melnick, & Adelberg’s Medical Microbiology. New York: Lange Medical Books/McGraw-Hill; 2001.P. 309-10.
 15. Rock J. The Lind's operative gynecology. Vol: 1, 8th ed. Philadelphia:Lippincott; 1997.P.657-64.
 16. Awwad Arwa ZM, Al-Amarat AA, Shehabi AA. Prevalence of genital chlamydial infection in symptomatic and asymptomatic Jordanian patients. Int J Infect Dis. 2003; 7(3): 206-9
 17. Rashidi B, Chamani Tabriz L, Hagholahi F, Ramezan zade F, Shariat M, Rahimi foroushani A, et al. Prevalence of Chlamydia trachomatis infection in fertile and infertile women with serologic and molecular methods. Medical Journal of Reproduction & Infertility. 1388;10(1): 32-41
 18. Chamani Tabriz L, Jeddi Tehrani M, Zeraati H, Asgari S, Tarahomi M, Moeini M, Ghasemi J. Prevalence of Chlamydia trachomatis genitourinary infection by molecular methods, Cross-sectional study of 991 married women. Tehran Medical Journal. 1387; 66(7): 485-91.(Persian).
 19. Moussavi Z, Behrouzi R. Prevalence of Chlamydia Infection among pregnant women referred to prenatal Clinics of Tehran University of Medical Sciences in Iran. 25th International Congress of the Medical Women's international association. [4 Dec 2011]. Available from: http://www.regional.org.au/ au/mwia/papers..
 20. Sullam SA, Mahfouz AA, Dabbous NI, Ei-Barraw M,  el-Said MM.. Reproductive tract infection among married in upper Egypt. East Mediterr Health J 2001; 7(1-2):139-46..
 21. Mania-Pramanik J, Potdar S, Kerkar S. Diagnosis of Chlamydia trachomatis infection. J Clin Lab Anal 2006; 20(1):8-14.
 22. Kishore J, Agarwal J, Agrawal S, Ayyagari A. Seroanalysis of Chlamydia trachomatis and S-TORCH agents in women with recurrent spontaneous abortions. Indian J Pathol Microbiol 2003; 46(4):684-7.