بررسی مقایسه ای اثربخشی و عوارض پروپولیس و شیمی درمانی و شیمی درمانی به تنهایی در درمان نئوادجوانت سرطان تخمدان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران.

2 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه رادیوتراپی و انکولوژی، مرکز تحقیقات درمان سرطان های توپر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 رزیدنت گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان تخمدان، شایع ترین سرطان دستگاه تناسلی در زنان می باشد که اغلب هنگام تشخیص، در مرحله پیشرفته است. شیمی درمانی نئوادجوانت در موارد پیشرفته استفاده می شود، اما با عوارض مختلفی همراه است. پروپولیس ماده ای است که توسط زنبور عسل ساخته می شود. مطالعات اخیر اثر درمانی کمکی آن همراه با شیمی درمانی و کاهش عوارض و توکسیسیته شیمی درمانی را نشان می دهد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی و عوارض پروپولیس همراه با شیمی درمانی و شیمی درمانی به تنهایی در درمان نئوادجوانت سرطان تخمدان انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور بین سال های 93-1392 بر روی زنان مبتلا به مراحل پیشرفته سرطان اپی تلیال تخمدان و نیازمند شیمی درمانی نئوادجوانت، در بخش انکولوژی زنان بیمارستان قائم (عج) و امید دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. افراد به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در کنار شیمی درمانی معمول، به یک گروه قرص پروپولیس و به یک گروه دارونما تجویز شد. دو گروه از نظر کاهش حجم تومور و میزان تومور مارکر CA125 و میزان تهوع، استفراغ، سیتوپنی، اختلال کبدی و امکان انجام جراحی سیتورداکتیو اپتیمال پس از درمان مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 13) و آزمون های من ویتنی، کروسکال والیس، ویلکاکسون و تست دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در هر دو گروهکاهش حجم تومور و میزان تومور مارکر CA125 کاهش مشخصی داشت، هرچند به ترتیب تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد (19/0=p) (87/0=p). دو گروه از نظر میزان لکوپنی و تهوع و استفراغ تفاوت معنی داری نداشتند (42/0=p). اختلال کبدی در هیچ یک از بیماران وجود نداشت. در گروه پروپولیس تمام افراد جراحی سیتورداکتیواپتیمال شدند، اما در گروه دارونما در 2 نفر (25%) جراحی سیتورداکتیو اپتیمال قابل انجام نبود.
نتیجه گیری: تجویز پروپولیس در کنار شیمی درمانی بدون داشتن تأثیر سوء، اثربخشی شیمی درمانی معمول را بهبود می بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of efficacy and side effects of propolis with chemotherapy and chemotherapy alone for neoadjuant therapy of ovarian cancer

نویسندگان [English]

 • Nafiseh Saghafi 1
 • Zohre Yousofi 2
 • Fatemeh Homaei Shandiz 3
 • Monavar Afzal aghaee 4
 • Masoumeh Javedanmehr 5
1 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate professor, Department of Radiotherapy and Oncology, Solid Tumor Treatment Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Resident of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Ovarian cancer is the most common cancer of the female genital tract which is often advanced at the diagnosis. Neoadjuvant chemotherapy is used in advanced cases, but is associated with several side-effects. Propolis is a substance made by bees. Recent studies show that propolis with chemotherapy has therapeutic effect and reduces chemotherapy side-effects and toxicity. This study was performed aimed to comparatively evaluate the efficacy and side-effects of propolis with chemotherapy and chemotherapy alone for neoadjuvant therapy of ovarian cancer.
Methods: This double-blind randomized clinical trial study was performed on the women with advanced stages of epithelial ovarian cancer who required neoadjuvant chemotherapy at the department of gynecology oncology of Ghaem and Omid hospitals, Mashhad University of Medical Sciences from 2013 to 2014. The subjects were randomly divided into two groups. In addition to the usual chemotherapy, one group randomly received Propolis tablet and other group received placebo. Two groups were compared in terms of reduced tumor volume and tumor marker of CA125 and nausea, vomiting, cytopenia, liver dysfunction and possibility of optimal cytoreductive surgery after treatment. Data analysis was performed using SPSS statistical software (version 16) and Mann-Whitney, Exact fisher test and Kruskal-Wallis tests. P Results: In both groups, reduced tumor volume and tumor marker of CA125 had a significant decrease, but no significant difference was observed between the two groups (P=….). The rate of leukopenia, nausea, and vomiting was not significantly different between the two groups (P=…). No cases had liver dysfunction. All cases underwent cytoreductive surgery in Propolis group, but optimal cytoreductive surgery was not performable in 2 patients (25%) in the placebo group.
Conclusion: Propolis administration along with chemotherapy improves the efficacy of common chemotherapy without adverse therapeutic effect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Neoadjuvant chemotherapy
 • Ovarian epithelial cancer
 • Propolis
 1. Padmavathi R,Senthilnathan P, Sakthisekaran D. Therapeutic effect of propolis and paclitaxel on hepatic phase I and II enzymes and marker enzymes in dimethylbenz(a)anthracene-induced breast cancer in female rats. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol 2006; 143(3): 349-54.
 2. Suzuki I, Hayashi I, Takaki T, Groveman D, Fujimiya Y. Antitumor and anticytopenic effects of aqueous extracts of propolis in combination with chemotherapeutic agents. Cancer Biother Radiopharm 2002; 17(5):553-6.
 3. Wu J, omene C, Karkoszka J. Caffeic acid phenethyl ester(CAPE),derived from a honey bee product propolis,exhibits a diversity of anti tumor effects in pre-clinical model of human breast cancer. Cancer letters 2011; 308(1):43-53.
 4. Siegel R, Ward E, Brawley O. Cancer statistics 2011. CA Cancer J Clin 2011; 61(4):212-36.
 5. Olson SH, Mignone L, Nakraseive C. Symptoms of ovarian cancer. Obstet Gynecol 2o11; 98(2):212-7.
 6. Engelen MJA, Kos HE, Willemse PHB. Surgery by consultant gynecologic oncologists improves survival in patients with ovarian carcinoma. Cancer 2006; 106(3):589-98.
 7. Ou Bois A, Luck JU, Meier W. A randomized clinical trial of cisplatinlpaclitaxel versus carboplatinlpaclitaxel as first-line treatment of ovarian cancer. J Nail Cancer Ins   2003; 95(17): 1320-30.
 8. Afrouzan H, Bankova V, Tahmasebi GH. Comparison of Gymnosperms and Angiosperms plants on quality and antibacterial activity of propolis. Pharmacognosy Magazine 2007; 3(9):156-63.
 9. Najafi M, Vahedy F, Seyyedan M. Effect of the water extracts of propolis on stimulation and inhibition of different cells. Cytotechnology 2007; 54(1):49-56.
 10. Popova M, Silici S, Kaftanoglu O. Antibacterial activity of Turkish propolis and its qualitive and quantitive chemical composition. Phytomedicin J 2005;12(3):221-8.
 11. Gregory SR, Piccolo N, Piccolo MT, Piccolo MS, Heggers JP. Comparison of propolis skin cream to silver sulfadiazine:a naturopathic alternative to antibiotics in treatment of minor burns. J Altern Complement Med 2002; 8(1):77–83.
 12. Imhoft M, Lipovac M, Kurz CH, Barta J, Verhoeven HC, Huber JC. Propolis solution for the treatment of chronic vaginitis. Int J Gynaecol Obstet 2005; 89(2): 127—32
 13. Orsolic N, Basic I.   Immunomodulation by water-soluble derivative of propolis: a factor of antitumor reactivity. J Ethnopharmacol 2003; 84(2-3): 265-73.