گزارش یک مورد تظاهر نادر توده لگنی

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دستیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: انسداد محل اتصال حالب به لگنچه (UPJO)، انسداد نسبی یا کامل جریان ادرار است که در محل ورود حالب به لگنچه کلیه اتفاق می افتد. UPJO در 37-22 درصد کلیه های اکتوپیک رخ می دهد. در کلیه اکتوپیک لگنی در بالغین جوان، UPJO با علائم بالینی به صورت درد متناوب پهلو یا شکم تظاهر می‌کند که ممکن است با علائم توده‌های لگنی  شباهت داشته باشد. هدف از این مقاله، گزارش یک مورد تظاهر نادر در توده لگنی است.
معرفی مورد: بیمار خانم 18 ساله مجرد که با شکایت نامنظمی قاعدگی از یک سال گذشته سونوگرافی انجام داده و با تشخیص کیست تخمدان در سونوگرافی مراجعه کرد. در سونوگرافی اولیه کیست حدود 2×12 سانتی متر در تخمدان راست گزارش شد که بعد از 3 ماه مصرف قرص کنتراسپتیو در سونوگرافی بعدی باز هم کیست 68×95×98 میلی متری با منشأ احتمالی آدنکس راست گزارش شد. با توجه به درد شکمی و سایز بزرگ کیست بیمار کاندید لاپاروتومی شد. منشأ کیست مذکور لگنچه کلیه تشخیص داده شد. کلیه سمت راست اکتوپیک و حاوی UPJO بود. پیلوپلاستی به روش آندرسون هایس انجام شد و سوند دابل جی گذاشته شد.
نتیجه گیری: در موارد مواجه با توده لگنی توجه به احتمال وجود منشأ غیر ژنیکولوژیک توده بسیار مهم است، مخصوصاً در مواردی که امکان معاینه ژنیکولوژیک کامل به دلیل مجرد بودن بیمار وجود ندارد. تمام تشخیص افتراقی های توده لگنی مخصوصاً با منشأ اورولوژیک و گوارشی باید مد نظر قرار گیرد و اقدامات تشخیصی لازم قبل از جراحی انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A rare case of a pelvic mass protest

نویسندگان [English]

 • د د 1
 • س س 2
 • ی ی 3
1 د
2 س
3 ی
چکیده [English]

Introduction: uretero pelvic junction obstruction (UPJO) is partial or complete obstruction of urine flow that occurs at the site where the ureter enters to the renal pelvis. UPJO occurs in 22-37% of ectopic kidneys. In pelvic ectopic kidney in young adults, UPJO protests with clinical symptoms of intermittent pain in the side or abdomen that may be similar to the symptoms of pelvic mass. The aim of this report is to introduce a rare case of a pelvic mass protest.
Case Report: A 18-year-old virgin woman referred with complain of menstrual irregularities that has performed ultrasound one last year and diagnosed with an ovarian cyst at ultrasound. Early ultrasound reported a cyst with size of about 2 × 12 cm in right ovary that after 3 months consumption of contraceptive pills, a cyst 98 × 95 × 68 mm with possible origin of right adnexal was reported. Due to abdominal pain and large size of cyst, the patient was candidate for laparotomy. The origin of cyst was diagnosed as the renal pelvis. The right kidney was ectopic and contained UPJO. Pyeloplasty was conducted by Anderson Hys method and Double-J Stent was inserted.
Conclusion: In the cases of pelvic mass, it is very important to consider the possible non-gynecologic origin of the mass, especially when there is no possibility of a full gynecological examination because the patient was Virgin. All differential diagnosis of pelvic masses, especially with urologic and gastrointestinal origin should be considered and diagnostic procedures should be performed before the surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pelvic Pain
 • Uretro pelvic junction obstruction
 • Tumor marker
 1. Koff SA, Mutabagani KH. Anomalies of the kidney. In: Adult and Pediatric Urology, 4th ed, Gillenwater JY, Grayhack JT, Howards SS, Mitchell ME, editors. Philadelphia :Lippincott Williams and Wilkins; 2002. p.2129.
 2. Liang CC, Cheng PJ, Lin CJ, Chen HW, Chao AS, Chang SD. Outcome of prenatally diagnosed fetal hydronephrosis. J Reprod Med. 2002; 47(1):27-32.
 3. Sutherland RW, Chung SK, Roth DR, Gonzales ET. Pediatric pyeloplasty: outcome analysis based on patient age and surgical technique. Urology. 1997; 50(6):963-6.
 4. Baek M, Park K, Choi H. Long-term outcomes of dismembered pyeloplasty for midline-crossing giant hydronephrosis caused by ureteropelvic junction obstruction in children. Urology. 2010; 76(6):1463-7.
 5. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Spong CY, Dashe J. Williams Obstetrics. 24th ed. New York:McGraw Hill Professional; 2014.P.215.
 6. Basiri A, Mehrabi S,  Karami H. Laparoscopic flap pyeloplasty in a child with ectopic pelvic kidney. Urology journal. 2010; 7(2): 125-7.
 7. Marte A, Prezioso M, Pintozzi L, Cavaiuolo S, Coppola S, Borrelli M, Parmeggiani P. Laparoscopic treatment of UPJ obstruction in ectopic pelvic kidneys in children. Pediatr Med Chir.. 2011; 34(5): 223-8.
 8. Bjoernsen LP, Lindsay MB. An unusual case of pediatric abdominal pain. CJEM. 2011, 13(2): 133-8.
 9. Novak E. Berek & Novak's gynecology (Vol. 2007, No. 935). Berek JS, editor. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins.P.468.
 10. Görgen H, Api M, Çetin A. Primary adnexial hydatid cyst mimicking ovarian tumor. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2009; 10(4): 232-4.