بررسی ارتباط بیماری پریودنتال با دیابت بارداری در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر مشهد در سال 1390

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 دندانپزشک، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: دیابت، شایع ترین عارضه طبی در بارداری است. افزایش سطح سیتوکاین های التهابی در بین زنان مبتلا به دیابت بارداری، مطرح کننده التهاب و عفونت به ‌عنوان یکی از اتیولوژی ‌های دیابت بارداری است. این سیتوکاین ها می توانند از بافت های پریودنتال ملتهب نیز وارد جریان خون مادر شده و پاسخ التهابی سیستمیک مادر را به شدت تحریک کنند. عوامل خطر متعددی برای دیابت بارداری ذکر شده است. اما مطالعات اندکی ارتباط بین بیماری پریودنتال و دیابت بارداری را بررسی کرده ‌اند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بیماری پریودنتال با دیابت بارداری انجام شد.
روش کار: این مطالعه کوهورت تاریخی در سال1390 و 1391 بر روی 91 زن مبتلا به بیماری پریودنتال (گروه مواجهه) و 186 زن سالم (گروه عدم مواجهه) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر مشهد انجام شد. روش گرد‌آوری داده‌ها، مصاحبه و معاینه و ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه، چک ‌لیست مشاهده، پروب پریودنتال جهت بررسی بیماری پریودنتال و دستگاه اسپکتروفتومتری جهت تعیین میزان قند خون بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اماری SPSS (نسخه 17) و آزمون های تی، من‌ ویتنی، کای دو و رگرسیون لوجستیک انجام شد. p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ‌ها: ابتلاء به بیماری پریودنتال با دیابت بارداری ارتباط داشت (05/0>p). خطر نسبی ابتلاء به دیابت در مبتلایان به بیماری پریودنتال 7/5 برابر افراد بدون بیماری پریودنتال بود.
نتیجه‌گیری: ابتلاء به بیماری پریودنتال (پریودنتیت مزمن منتشر) می‌تواند یک عامل خطر ابتلاء به دیابت بارداری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the relationship between Periodontal disease and Gestational Diabetes Mellitus in pregnant women referred to selected public health centers of Mashhad in 2011

نویسندگان [English]

  • Giti Ozgoli 1
  • Omolbanin Mohsenpour 2
  • Nezhat Shakeri 3
  • Ali Frouzanfar 4
  • Mohamad Hasan Nik-khoo 5
1 Instructor of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Biostatistics, School of Paramedical, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of periodontics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Dentist, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Diabetes is the most common medical complication in pregnancy. Increased levels of inflammatory cytokines among women with gestational diabetes is suggestive of inflammation and infection as one of the etiologies of gestational diabetes. These cytokines can enter from periodontal tissues into the mother's bloodstream and severely stimulate maternal systemic inflammatory response. Various risk factors have been mentioned for gestational diabetes, but just a few studies have assessed the relationship between periodontal disease and gestational diabetes. This study was performed with aim to evaluate the relationship between periodontal disease and gestational diabetes.
Methods: this historical cohort study was conducted on 91 women affected to periodontal disease (case group) and 186 healthy women (control group) referred to selected health-care centers of Mashhad in 2014. Data gathering method included questionnaire, observation checklist, dental probe for assessment of periodontal patients and spectrophotometry for determination of blood sugar. Data was analyzed by SPSS software (version 16), t-test, Mann-Whitney, Chi-square, and Logistic regression. PResults: Affecting to periodontal disease was related to gestational diabetes (P<0.05). Affecting risk ratio to diabetes in women with periodontal disease was 5.7 times more than people without periodontal disease.
Conclusion: Affecting to periodontal disease (disseminated chronic priodontitis) can be a risk factor for affecting to gestational diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gestational diabetes
  • Disseminated chronic periodontitis
  • periodontal disease
1-       Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom S, Hauth JC, Rouse DJ, SpongandCY. Williams Obstetrics.23th ed. New York: MC Graw, Hill Companies; 2010.
2-       Berghella V. Maternal-Fetal Evidence Based Guidelines. London: Informa Healthcare; 2007.
3-       Anderoli TE, Carpenter CCJ, Cecil RLF. Anderoli and Carpenters Cecil Essentials Medicine. 7th ed. Philadelphia: Sanders Elsevier;2007.
4-       Fraser D, Cooper M. Myles text book for midwives. 14th ed. London: Churchill living stone publishing; 2009.
5-       Murgia C, Berria R, Minerba L, Sulis S,  Murenu M, Portoghese E. Risk assessment does not explain high prevalence of gestational diabetes mellitus in a large group of Sardinian women. Reproductive Biology and Endocrinology. 2008; 6:26.
6-       Harmel PA, Mathur R. Davidsons Diabetes Mellitus, Diagnosis and Treatment. Philalelphia: Sanders Publishing; 2004.
7-       Krishna U, Tank Dk, Daftary S. Pregnancy at risk. 3th ed. New delhi: Jaypee brothers publishing; 2001.
8-       Gilmartin A, Ural S, Repke J. Gestational diabetes mellitus. Rev Obstet Gynecol. 2008; 1(3):129-34.
9-       Alamolhoda H, Kariman N, Panah H, Alavimajd H. The relationship between cigarette smoking and gestational diabetes. Journal of Zanjan University of Medical Sciences. 2005;18(71):34-41. (Persian(.
10-    Kwak SH, Kim H S, Choi SH, Lim S,   Cho YM,   Park KS, et al. Subsequent pregnancy after gestational diabetes mellitus. Diabetes Care. 2008; 31(9):1867-71.
11-    Hain JA, Rana S, Tamez H, Wang A, Cohen B, Brown F, and et al. Risk for developing gestation diabetes in women with twine pregnancies. Maternal Fetal Neonatal Medical. 2009; 22(4):293-99.
12-    Hunt K J, Schuller K. The increasing prevalence of diabetes in pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am. 2007; 34(2):173-80.
13-    Dasanayake AP, Chhun N, Tanner A.C.R, Craig R.G, Lee M.J, Moore A.F and et al. Periodontal pathogens and gestational diabetes mellitus. Journal of Dental Research2008; 87(4):328-33.
14-    Xiong X, Elkind HE. Vastardis S, Delarosa RL,  Pridjian G, Buekens P.. Periodontal disease is associated with gestational diabetes mellitus: A case- control study. J Periodontol .2009; 80(11): 1742-49.
15-    Boggess KA, Espinola J.A, Moss K, Beck J, Offenbacher S, Camargo JR, et al. Vitamin D status and periodontal disease among pregnant women. J Periodontol. 2011; 82: 195-200.
16-    Srinivas SK, Sammel MD, Stamilio DM, Clothier B, and et al. Periodontal disease and adverse pregnancy outcomes: Is there an association. Am J Obstet Gynecol. 2009; 200: 497-504.
17-    Xiong X, Buekens P, Vastardis S, Pridjian G. Periodontal disease and gestational diabetes mellitus. Am J Obstet Gynecol.. 2006; 195(4): 1086-89.
18-    Carranza FA, Forrest J, Kenny B, Klokkevold PR, Newman MG, Novak J, et al. Carranzas clinical periodontology. 9th ed. Philadelphia: Sanders Elsevier; 2006.
19-    Kirwan PJ, Hauguel-De Mouzon S, Lepercq J, Challier JC, Huston-Presley L, Friedman JE , et al. TNF- Is a Predictor of Insulin Resistance in Human Pregnanc. Diabetes.2002; 51(7):2207-13.
20-    Wang SL, Liu PQ, Ding Y, Peng W , Qu X.. Maternal serum tumor necrosis factor-alpha concentration and correlation with insulin resistance in gestational diabetes. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 2004; 39(11):737-40.
21-    Kirwan, PJ. Hauguel-De Mouzon, S. Lepercq, J. Challier, JC, Huston-Presley L, Friedman JE, et al. TNF- Is a Predictor of Insulin Resistance in Human Pregnanc. Diabetes. 2002; 51: 2207-13.
22-    Wolf M, myles S J, And et al. Inflamation and glucose intolerance. A prospective study of gestational diabetes mellitus. Diabetes Care. 2004; 27(1):21-7.
23-    Ruiz DR, Romito GA, Dib SA. Periodontal disease in gestational and type 1 diabetes mellitus pregnant women. Oral Diseases 2011; 17(5): 515-21(abstract).