تعیین مقادیر مرجع شمارش کامل سلول های خونی (CBC) در سه ماه سوم بارداری در مادران باردار شهرستان درود در سال 1392

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 مربی هماتولوژی و بانک خون، مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

3 دانشجوی دکترای حرفه ای داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه جندی شاپور اهواز واحد بین الملل اروند، اهواز، ایران.

4 کارشناس علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

5 کارشناس تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: پارامترهای هماتولوژیک در تشخیص، درمان و پایش حالات مختلف سلامت و بیماری بسیار سودمند و حیاتی هستند، اما مقادیر مرجع این پارامترها تحت تأثیر عوامل مختلف نژادی، محیطی و فیزیولوژیک قرار می گیرد. عدم تعیین دقیق مقادیر مرجع و یا اتکا به مقادیر مرجع دیگر جمعیت ها گاه می تواند باعث آسیب های جبران ناپذیر شود که این امر در زنان باردار به دلیل اهمیت سلامت مادر و جنین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف تعیین مقادیر مرجع شمارش کامل سلول های خونی در سه ماه سوم بارداری در شهرستان درود انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال ۱۳۹۲ بر روی 351 مادر باردار مراجعه کننده به بیمارستان نرگس درود انجام شد. یک نمونه خون با ضد انعقاد EDTA از هر فرد تهیه شد. شمارش سلول های خون، میزان هموگلوبین، هماتوکریت و شاخص های گلبول قرمز با استفاده از شمارشگر سلولی سیسمکس کالیبر شده تعیین شد. با تهیه اسمیر خون محیطی شمارش افتراقی لوکوسیت ها به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS  (نسخه 15)، آزمون کای دو و تحلیل واریانس انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین غلظت هموگلوبین به عنوان شاخصی که در بسیاری از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است، در مطالعه حاضر برابر با 02/13 گرم بر دسی لیتر بود. همچنین میانگین شمارش گلبول های سفید و پلاکت ها به ترتیب برابر با 16/10 و 213 بود (05/0<p).
نتیجه گیری: تغییرات حاصله در میزان فاکتورهای اندازه گیری شده با دیگر مطالعات انجام شده مشابه است. اما فاصله های مرجع متفاوت بوده، به این معنی که احتمالاً در مناطق مختلف فاصله های مرجع متفاوتی برای فاکتورهای خونی قابل تعیین است. لذا نیاز است تا این مطالعه در مناطق مختلف کشور انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the reference values of complete blood counts (CBC) in pregnant mothers during third trimester at Dorud city in 2013

نویسندگان [English]

 • Abbas Khosravi 1
 • Mohammad Ali Jalalifar 2
 • Bita Baratvand 3
 • Morteza Moazzemi goudarzi 4
 • Ehsan Ghaedi 5
1 M.Sc. student of hematology and blood banking, School of Paramedical, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Instructor of hematology and blood banking, Research Center of Thalassemia and Hemoglobinopathy, School of Paramedical, Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 PhD student of Professional Pharmacy, School of Pharmacy, Ahvaz Jundishapour University, Arvand International Branch, Ahvaz, Iran.
4 B.Sc. of Medical Laboratory Sciences, School of Paramedical, Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
5 Bachelor of Nutrition, School of Paramedical, Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: hematological parameters are vital in diagnosis, treatment and monitoring of many disease and health conditions. But the reference values of these parameters are influenced by various factors including race, environmental and physiologic conditions. Referring to others reference intervals or indetermination the intervals for specific populations may causes the irreparable injuries and this is of specific importance in pregnant women due to the importance of mother and fetus health. This study was performed with aim to determine the reference values of complete blood counts (CBC) during third trimester of pregnancy in Dorud.
Methods: this cross-sectional study was performed on 351 pregnant women referred to Narges hospital at Dorud city in 2013. A blood sample was taken from each individual with EDTA anticoagulant. Blood cell count, hemogolubin, hematocrit and red blood cell indices were determined using a cell counter sysmex caliber. The leulocyte differential count was performed by providing the peripheral blood smear. The data analysis was performed using SPSS software (version 15), variance analysis, and chi-square test. PResults: Mean Hb concentration as a factor that was analyzed in many studies was 13.02 gr/dl in this study. Also mean White Blood Cell and Platelets cell concentration were 10.16 and 213(p>0/05).
Conclusion: the changes in the measured factors are similar to other studies. But, the reference intervals were different, meaning that different areas may have different reference intervals for blood factor determination. Therefore, this study needs to be conducted in different parts of country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • hematological parameters
 • pregnancy
 • Reference values
 • Third trimester
 1. Shen C, Jiang YM, Shi H, et al. A prospective, sequential and longitudinal study of haematological profile during normal pregnancy in Chinese women.J ObstetGynaecol. 2010;30(4):357–361.
 2. James T. R., Reid H. L. and. Mullings A. M ;Are published standards for haematological indices in pregnancy applicable across populations: an evaluation in healthy pregnant Jamaican women; BMC Pregnancy and Childbirth 2008, 8:8
 3. Osonuga I. O., Osonuga, O.A., Onadeko, A.A., Osonuga, A., Osonuga, A. A. (2011).‘Hematological profile of pregnant women in southwest of Nigeria.’Asian Pacific Journal of Tropical Disease 232-234
 4. Shaw, J.I and Dey, V (2010). “Current Knowledge of the Actiology of Human Tubal Ectopic Pregnancy.Human Reproduction Update 16(4): 432-444.
 5. Firki, F. C. Chesterma, C. N. Peningto, D. G and Rus, B. M.,.deGruchy’s Clinical HaematologyinMedical Practice. 5th ed. London: 2002 Blackwell Publishing Ltd.
 6. Imam TS, Yahaya A. Packed cell volume of pregnant women attending Dawakin Kudu General Hospital, Kano State, Nigeria. IntJor P App Scs 2008; 2(2): 46-50.
 7. Jensen JD, Wiedmeier SE, Henry E, Silver RM, Christensen RD. Linking maternal platelet counts with neonatal platelet counts and outcomes using the data repositories of a multihospital health care system. Am J Perinatol. 2011;28(8):597–604.
 8. Edlestam G, Lowbeer C, Kral G. (2001). New reference values for routine blood samples and human neutrophiliclipocalin during third trimester pregnancy. Scandinavian Journal of Clinical Laboratory Investigation, 61: 583–592.
 9. Solberg HE. Establishment and use of reference. In: Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, editors. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 4th ed. Elsevier Saunders 2006: 425-49.)
 10. Milman N,, Bergholt T, Byg K., Eriksen L., Hvas A; Reference intervals for haematological variables during normal pregnancy and postpartum in 434 healthy Danish women; European Journal of Haematology; 2007 ;79 (39–46).
 11. Mcpherson RA, Laboratory statistic. In: Mcpherson RA, Pincus MR, editors. Henry's Clinical diagnosis and management by laboratory methods. 21th ed. Saunders Elsevier 2007: 91-8.
 12. Lewis SM. Reference ranges and normal values. In: Lewis SM, Bain BJ, Bates I, editors. Dacie and Lewis practical haematology. 10th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone 2006: 9-15.
 13. Elgari M. M. Evaluation of Hematological Parameters of Sudanese Pregnant Women attending at Omdurman Al Saudi Maternity HospitalEgypt. Acad. J. Biolog. Sci., 20135(1): 37 - 42
 14. Papadopol V., Damian1 O., Palamaru I., Adam C., Florescu N., Dămăceanu D. ; Maternal Haemotological and Biochemical Parameters and Pregnancy Outcome;The Journal of Preventive Medicine 2001; 9(3): 27-33
 15. King J. C. - Physiology of pregnancy and nutrient metabolism. Am. J. Clin. Nutr., 2000.71 (5):1218S - 1225S,
 16. Chandra S, AK, Mishra S, Amzarul M and Vaish AK (2012): Physiological Changes in Hematological Parameters During Pregnancy. Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion.volume 28(3), pp 144-146
 17. WHO/UNICEF/UNO. Iron deficiencyanaemia: Assessment, preventionand control. Report of a WHO/UNICEF/UNO Consultation.Geneva:WHO, 1998.
 18. (18)Wojtyła C., Biliński P., Paprzycki P., Warzocha K. ;Haematological parameters in postpartum women and their babies in Poland – comparison of urban and rural areas; Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2011, Vol 18, No 2, 380-385
 19. Akingbola TS, Adewole IF, Adesina OA, et al. Haematological profile of healthy pregnant women in Ibadan, south-western Nigeria. J ObstetGynaecol. 2006;26(8):763–769.
 20. Onwukeme KE, Uguru VE. Haematological values in pregnancy in Jos. W Afr J Med. 1990;9(2):70–75.
 21. Milhorat AT, Small SM, Diethelm O. Leukocytosis during various emotional states.Arch Neurol Psych. 1942;47(5):779–792.
 22. Guidelines Committee of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG).Preterm Prelabour Rupture of Membranes. 2010. Green-top Guideline No 44. London: RCOG; 2006. (21)
 23. Jessica M, Badger F, Hseih CC, Troisi R, Lagiou P and Polischman N (2007):Plasma volume expantion in pregnancy. Implications for biomarkers in population studies. Cancer Epidemiol biomarkers 16:1720.
 24. Kline AJ, Williams GW, Hernandez-Nino J (2005): D-Dimer concentration in normal pregnancy. New diagnostic thresholds are needed. Clinical Chemistry 51(5): 825-829.
 25. Yazdani S.,Bouzari Z.,Sedaghat S.,Abedi S M.., Farajnezhad K. Incidence of Thrombocytopenia in Pregnancy andAssociated Factors; J Mazand Univ Med Sci 2012; 22(89): 59-64 (Persian).
 26. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Rouse D, Spong C. Williams Obstetrics 23rd Edition 2010 McGraw Hill. New York p.872.