سطح شادمانی در بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان مشهد در سال 1392

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، مرکز بهداشت ثامن، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: شادمانی، یکی از معیارهای سلامت روان بوده و به قضاوت فرد از مطلوبیت زندگی اش اطلاق می گردد. بارداری تجربه ای است که باعث تغییرات جسمی، روانی و اجتماعی زیادی می شود اما می تواند تظاهری از احساس خود شکوفایی و تثبیت هویت زنانه بوده و باعث افزایش شادمانی شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین سطح شادمانی در بارداری و عوامل مرتبط با آن انجام شد.
روش کار: این مطالعه همبستگی در سال 92-1391 بر روی 300 زن بارداری که جهت مراقبت های دوران بارداری به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد مراجعه کرده بودند، انجام شد. افراد پرسشنامه های مشخصات فردی- اجتماعی، سوابق طبی- مامایی، سبک زندگی، شادمانی آکسفورد و ویژگی های شخصیتی نئو NEO-FFIرا تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کراسکال والیس، من ویتنی، آنالیز واریانس، ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون انجام شد. میزان pکمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها: فراوانی شادمانی سطح پایین 3/11%، متوسط 4/72% و شادمانی بالا 3/16% بود. شادمانی با وضعیت اشتغال (01/0>p)، ورزش (001/0>p)، تفریح (05/0>p)، مدت امور مذهبی (001/0>p)، روان رنجوری (001/0<p) و برون گرایی (001/0<p) ارتباط داشت.
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت عواطف مثبتی چون شادمانی در سلامت روان و ارتباط آن با عوامل متعدد، برنامه ریزی جهت ارتقاء عوامل مرتبط با آن در بارداری توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The level of happiness in pregnancy and its related factors in pregnant women of Mashhad city in 2013

نویسندگان [English]

 • Bibi Marzieh Hashemi Asl 1
 • Nahid Golmakani 2
 • Mohammad Taghi Shakeri 3
 • Alireza Sadjadi 4
1 M.Sc. of Midwifery, Samen Health Center, Health Faculty, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Biostatistics, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Happiness is one of the mental health criteria which is defined as the individuals' judgment from life desirability. Pregnancy is an experience which causes several physical and psychosocial changes, but can be as the manifests of self-actualization feeling and stabilization of feminine identity, and can increase happiness. This study was performed with aim to determine level of happiness and its related factors during pregnancy.
Methods: This correlation study was performed on 300 pregnant women who had referred to Mashhad health-medical centers for receiving pregnancy care. They completed the questionnaire of demographic and social characteristics, medical-midwifery history, lifestyle, Oxford happiness and demographic characteristics of NEO-FFI. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and using Kruskal Wallis, Mann Whitney, Spearman and Pearson correlation coefficient. PResults: Frequency of how level of happiness was 11.3%, moderate level 72.5% and high level 16.2%. Happiness was significantly related to job status (P<0.01), exercise (P<0.001), recreation (P<0.05), duration of religious affords (P<0.001), neurosis (P<0.001) and extroversity (P<0.001).
Conclusion: Considering the importance of positive emotions such as happiness in mental health and its relation with various factors, it is recommended to plan for promoting its related factors during pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exercise
 • Happiness
 • Job status
 • Personality characteristic
 • pregnancy
 • Recreation
 • Religious
 1. Jafari A, Abedi M, Liyaghatdar M. Happiness in Students of the Isfahan Medical Sciences University, Degree and Effective Factors. Teb va Tazkie 2004; 5(4):15- 23. (Persian).
 2. Mirzai Teshnizi P, Pur Shahriary M, Sheibani A. Comparison of the Effectivenss between Education Fordyce Mental Well-being and Cognitive- Behavioral in reducing Depression in High School Student in Isfahan. Journal of Medical Sciences Shahid Sadoughi Yazd 2009; 17 (4):291-302.
 3. Hadinejad H, Zareei F. Reliability, Validity and Normalization of the Oxford Happiness Questionnaire. Psychological research. 2009; 12 (1- 2): 62- 77. (Persian).
 4. Omidian M. Mental Health and Happiness Among Students of the Yazd University. Psychological and Educational Studies of Ferdowsi University  2006; 10(1)‌:101-16. (Persian).
 5. ShrifiKh, Sooki Z, Tagharobi Z, Akbari H. Happines and Related Factor in Student of the Kashan Medical Science University. Feiz 2009; 4(1): 62-69
 6. MirshahJafary A, Abedy M, Darikondy H. Happiness and Effective Factor.  Cognitive Science News 2002; 4(3): 50-57. (Persian).
 7. Moradi M, Jafari S, Abedi M. Happiness and Personality: A rewiew study. Advances in Cognitive Science 2005; 7 (2): 60- 71. (Persian).
 8. Ghaffary F, Purghaznein T, Mazlum R. Mental Health of Women and its' Spouses in Pregnancy and Postpartum in Referred to Health Centers in Ramsar City The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2005; 8 (2):73-80.
 9. Jannati y, Khaki N. Psychiatry in Midwifery. Tehran:Jameneghar Publisher; 2005.
 10. Jayasvasti K, Kanchanatawan B. Happinessand Related Factors in Pregnant Women. J Med Assoc Thai 2005; 220–5.
 11. Hagstrom P, Wu S. Are Pregnant Women Happier? Racial Differences in the Relationship between Pregnancy and Life Satisfaction. 2010; Available from: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/24853
 12. Sable M, Libbus M. Pregnancy Intentionand Pregnancy Happiness: Are They different?. Matern Child Health J 2000; 4: 191–7
 13. Veenhoven R.Effects of Happiness on Physical Health and the Consequences for Preventive Health Care. Journal of happiness studies 2009; 9: 446-69.
 14. Durousseau S, Chavez GF. Associations of Intrauterine Growth Restriction Among Term Infants and Maternal Pregnancy Intendedness, Initial happiness about Being Pregnant, and Sense of Control. Pediatrics 2003;111(5Pt 2): 1171–1176
 15. Keeley R, Birchard A, Dickinson P, Steiner J, Dickinson L, Rymer S, et al. Parental attiudes about a pregnancy predict birth weight in a low-income population. Ann Fam Med 2004; 2(2): 145-9
 16. Shiono P, Rauh V, Park M, Lederman S, Zuskar D. Ethnic difference in birthweight: the role of lifestyle and other factors. Am J Public Health 1997; 87: 787-93
 17. Sable M, Wilkinson D. Impact of Perceived Stress, Major Life Events and Pregnancy Attitudes on Low Birth Weight. Fam Plann Perspect 2000; 32(6): 288-945
 18. NasiriAmiri F, SalmalianH, Mohamadpour RA, Ahmadi AM. Association between Prenatal Anxiety and Spontaneous Preterm Birth. Iran Red Crescent Med J 2010; 10(6): 650-4.
 19. FenwickJ, Gamble J, Nathan E, Bayes S, Hauck Y . Pre- and Postpartum levels of Childbirth Fear and the Relationship toBirth Outcomes in a Cohort Study of Australian Women. J Clin Nurs 2009; 18(5): 667-77
 20. Blake S, Kiely M, Gard C, El-Mohandes A, El-Khorazaty M, NIH-DC Initiative. Pregnancy Intentions and Happiness among Pregnant Black Women at High Risk for Adverse Infant Health Outcomes. Perspect Sex Reprod Health Health 2007; 39(4):194–205.
 21. Santelli J, Lindbergh L, Orr M, Finer L, Speizer I. Toward a Multidimencional Measure of Pregnancy intentions: Evidence from the united States. Stud Fam Plann 2009; 40(2):87-100
 22. Corine R, Irene D, Nancy P, Alan H, Alexandra M. Pregnancy intention and Teenage Pregnancy among Latinas: A mediation analysis. Perspect Sex Reprod Health 2010; 42(3): 186-96.
 23. Alipur A, Noorbala A. Preliminary Survey Validity and Reability of Oxford Happiness Questionnary in Student of the Tehran Medical sciences University. Thought and Behaviour. 2000; 1(2): 55-63
 24. Fathiashtiani A, Dastani M. Psychological Inventoris of personality Assessment and mental health. Second edition. Beasat Press 2009; 35-50. (Persian).
 25. Haghshenas H. Normalization of the NEO Personality trait Questionnaire revised form. Thought and behavior 1999: 4 (4).(Persian).
 26. Gharusifarshi M. New approaches in personality assessment (application of factor's analysis in the study of personality). 1 nd ed. Tabriz. Daniyal Publisher; 2001: 10- 50. (Persian).
 27. Cheng Ch, Pickler R. Maternal Psychological Well-Being and Salivary Cortisol in Late Pregnancy and Early Post-Partum. Stress and Health 2009; 26(3):215-24.
 28. Golmakani N, Hashemi asl M, Sadjadi A, Ebrahimzade S. Relationship between Happiness during Pregnancy, and labor Pain Coping Behaviors. Evidence Based Care 2012; 2 (2): 87- 95. (Persian).
 29. Golmakani N, Hashemi asl M, Sadjadi A, Purjavad M. Survay of labor pain coping behaviors and related factor. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2012; 15 (24): 17-25. (Persian).
 30. Hashemi asl M. Relationship between Happiness during Pregnancy, and labor Pain Coping Behaviors [Master thesis]. Mashhad:School of Nursing & Midwifery of Mashhad; 2011. (Persian).
 31. Najafisani A, Hashemi Asl M, Golmakani N, Jafarnejad F, Hashemi Asl M. The relationship between familiarity with Quran and religious activities with happiness. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2013; 15 (40): 24-31. (Persian).
 32. Abedi A, Mirzai P. The comparison of efficacy, between the Fordyce cognitive - behavioral training and  social skills training method in increase of happiness in high school students. New thoughts on education. Azzahra Faculty. 2006; 2(4): 59-71
 33. Amani R, Hadianhamedani R. Evaluate the Effectiveness of Social Skills Training on Students Levels of Happiness. Forth national seminar on mental health of students.2007; 2(4): 35-38
 34. Hezarjariby G, Astinafshan P. Survey of Related Factor on Social Happiness. Applied Sociology. 2009; 1 (33): 140-50.(Persian).
 35. Tehrani S. Job and Mental Health. Fundamental of Mental Health 2002; 4(13): 1-12.(Persian).
 36. Hemayattalab R, Bazzazan S, Lahmi R. Compare the amount of happiness and mental health of female athletes and non-athlete students of Tehran and payamnoor university. Harkat 2003; 18:131.(Persian).
 37. Saraf V, Namvar P, Hoseininasab D, Khooshafar A. Survay of relationship between happiness with personality among female student athletes and non athletes in Tabriz. Research in Sports Science 2005; 1:95.(Persian).
 38. Hojjati H, Ghorbani M, Nazari R, Sharifnia H, Akhoondzade Gh. Relationship between prayer frequency and spiritual health in patient under hemodialysis therapy. Fundamentals of Mental Health 2010; 2 (46):514-21.(Persian).
 39. Sargolzaei M, Behdani F, Vosugh A, Ghorbani A. Survey of Correlation Between Religious Activities with Anxiety, Depression and Drugh Abuse in Sabsevar Sudents. Fundamentals of Mental Health.2002; 4(13): 24-30. (Persian).