بررسی بروز مول در استان همدان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه بهداشت مادر و کودک، مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

2 استادیار گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

3 کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

4 کارشناس ارشد آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: بیماری تروفوبلاستیک حاملگی شامل گروهی از تومورها مانند مول هیداتیفورم کامل و ناقص، تومور تروفوبلاستیک موضعی جفت و کوریوکارسینوم است. اپیدمیولوژی این بیماری نامشخص است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان بروز مول در استان همدان طی سال های 85-1376 انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی و گذشته نگر بر روی پرونده 292262 زن بارداری که طی سال های 85-1376 جهت ختم بارداری به مراکز درمانی و مراکز تسهیلات زایمانی استان همدان مراجعه کرده بودند، انجام شد. پرونده بیماران مبتلا به بیماری تروفوبلاستیک حاملگی از کل پرونده ها جدا شد و مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 13) انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میزان بروز مول هیداتیفورم در استان همدان طی سال های 85-1376، 34/3 مورد در هر 1000 حاملگی و 7/3 مورد در هر 1000 زایمان بود. 533 نفر (1/56%) از موارد، مول کامل بودند. بیش ترین میزان حاملگی مولار (8/68%) در محدوده سنی 35-21 سال مشاهده شد. میزان عود مول 6/2% بود. در مقایسه تعداد بارداری ها، بیش ترین موارد حاملگی مولار مرتبط با گراویدیتی 1 بود که رابطه آن با بروز مول معنی دار بود (002/0=p) و همچنین ارتباط سابقه حاملگی مولار و بروز مول نیز معنی دار بود (032/0=p).
نتیجه گیری: در استان همدان نیز مانند قسمت های جنوب شرقی آسیا میزان بروز بالای مول به چشم می خورد، لذا تشخیص به موقع این بیماری باید مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mole Incidence in Hamadan Province of Iran

نویسندگان [English]

 • Soudabeh Aghababaei 1
 • Seyed Mohammad Hosseini Panah 2
 • Ensieh Mohebbi Kian 3
 • Farideh Amini 3
 • Mehrdad Karimi 4
1 Instructor, Department of Mother and Child Health, Research Center of Maternal and Child Care, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
2 Assistant professor, Department of Anatomy, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
3 Bachelor of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
4 M.Sc. of Statistics, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Gestational trophoblastic disease includes a group of tumors such as complete and partial hydatidiform mole, choriocarcinoma and placental trophoblastic tumor. Epidemiology of the disease is unknown. This study was performed with aim to determine the incidence of mole in Hamadan province of Iran during 1997 to 2006.
Methods: This retrospective descriptive study was conducted on the records of 292262 pregnant women referred to medical centers and clinics of labor facilities in Hamadan Province during 1997 to 2006. The data collection tool was a questionnaire. Data were analyzed using SPSS software (version 13). PResults: The incidence of hydatidiform mole in Hamadan Province during 1997 to 2006 was 3.34 per 1000 pregnancy and 3.7 per 1000 delivery. 533 patients (56.1%) had complete mole. The highest incidence of molar pregnancy (68.8%) was seen in the age range group of 21-35 years. The incidence of mole recurrence was 2.6%. In comparison of gravidity, most cases of molar pregnancy was related to gravidity 1 that its relationship with the incidence of mole was significant (P=0.002) and also, there was a significant relationship between the history of molar pregnancy with incidence of mole (P=0.032).
Conclusion: In the Hamadan province like as parts of Southeast Asia, there is a high incidence of mole, so the early diagnosis of the disease must be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Epidemiology
 • Mole
 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Williams obstetrics. 23rd ed. New York:McGraw -Hill; 2010.
 2. Berek Janathan S. Berek & Novak's gynecology.  Philadelphia:Lippinocott Williams & Wikins; 2007.
 3. Matsuda T, Wake N. Genetics and molecular markers in gestational   trophoblastic disease with special reference to their clinical application. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2003;17(6) :827-36.
 4. American College of Obstetric and Gynecologists: Bulletin 53. Diagnosis and Treatment of gestational trophoblastic disease. Washington (DC): American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG); 2004.
 5. Cabill DJ, Wingler R , Wardle PG. Bleeding and pain in Early pregnancy. In:James D, Steer PJ, Weinger CP, Gonik B, Crowther CA, Robson S. High risk pregnancy: management options. 4th ed. Philadelphia:Saunders;2011.
 6. Berkowitz RS, Goldstein DP. Gestational trophoblastic disease. In: Berek JS. Berek & Novak's gynecology. 15th ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2012.
 7. Prabha B, Molykutty J, Krishnan Nair M. Gestational trophoblastic diseases as a clinical entity – a review. Journal of Experimental and Clinical Cancer Research 1995; 14: 239–246.
 8. Gul T & Yilmazturk A. A review of trophoblastic diseases at the medical school of Dicle University. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1997; 74(1): 37–40.

 

 1. Scott JN,Gibbs Ronald S, Karlan Beth Y, Haney Arthur F. Danforth's Obstetrics & Gynecology. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wikins; 2003.
 2. Mangili G, Garavaglia E, Cavoretto P, Gentile C, Scarfone G, Rabaiotti E. Clinical presentation of hydatidiform mole in northern Italy : has it changed in the last 20 years?. Am J Obstet Gynecol 2008;198(3) :302-4.
 3. James SP. Epidemiology of gestational trophoblastic disease. Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gyneacology 2003.17(6) :437-47.
 4. Tham BW, Everard JE, Tidy JA, Drew D, Hancock BW. Gestational trophoblastic disease in Asian population of Northern England and North Wales .BJOG 2003;110(6):555-9.
 5. Ozalp SS, Yalçin OT, Tanir HM. Hydatidiform mole in Turkey from 1932 to 2000. Int J Gynaecol Obstet. 2001;73(3):257-8.
 6. Drake RD, Rao GG, McIntire DD, Miller DS, Schorge JO. Gestational trophoblastic disease among Hispanic women: A 21-year hospital-based study. Gynecol Oncol 2006; 103(1):81-6.
 7. Lurain JR. Gestational trophoblastic disease I: epidemiology, pathology, clinical presentation and diagnosis of gestational trophoblastic disease, and management of hydatidiform mole. Am J Obstet Gynecol. 2010; 203(6): 531-9.
 8. Rezavand N, Kamravamanesh M, Safdari Z, Ghosi.F. Study on hydatidiform mole frequency and some of its relevant factors. Int. J Acad Res 2011;3(2):834.
 9. Harma M, Yurtseven S, Gungen N. Gestational trophoblasitc disease in Sanliurfa Turkey. Eur J Gynaecol Oncol 2005(3);26:306-8.
 10. Soper J. Gestational trophoblastic disease. Obstet Gynecol 2006;108(1) :176-87.
 11. Lorigan PC, Sharma S, Bright N, Coleman RE, Hancock BW. Characteristics of women with recurrent molar pregnancies. Gynecol Oncol 2000 ;78(3 Pt 1):288-92.
 12. Moodley M, Marishane T. Demographic variables of gestational trophoblastic disease in KwaZulu-Natal, South Africa. J Obstet Gynaecol 2005;25(5):482-5.
 13. Sebire NJ, Fisher RA, Foskett M, Rees H, Secki MJ, Newlands ES. Risk of recurrent hydatidiform mole and subsequent pregnancy outcome following complete or partial hydatidiform molar pregnancy. BJOG 2003; 110(1):22-6.
 14. Oge T, Ozalp SS, Gungor T, Yildirim Y, Sanci M, Dogan A, et al. Hydatidiform mole in Turkey: results from six centers.  J Reprod Med 2012;57(5-6):259-61.