آگاهی و باور مادران نخست زا نسبت به سبک زندگی پس از زایمان، تبریز 1392

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات علوم اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

4 دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیت ‌ها‌ی ترافیکی جاده‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: دوران پس از زایمان می تواند سبک زندگی و بهداشت زنان را تحت تأثیر قرار دهد. سبک زندگی پس از زایمان شامل فعالیت فیزیکی، تغذیه و رفتارهای مرتبط با سلامت می باشد. آگاهی زنان از مشکلات و مراقبت های دوران نفاس، آن ها را قادر به پیشگیری از عوارض می کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی و باور نسبت به سبک زندگی پس از زایمان و پیش گویی کننده های آن در مادران نخست زای تبریز انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1392 بر روی 220 مادر نخست زای بستری در بخش پس از زایمان دو بیمارستان آموزشی- درمانی و یک بیمارستان خصوصی شهر تبریز انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه فردی - اجتماعی، آگاهی و باور مرتبط با سبک زندگی جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و مدل خطی عمومی تک متغیره و چند متغیره انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین ± انحراف معیار نمره آگاهی و باور به ترتیب 9/16±6/72 و 5/12±4/50 از محدوده نمره قابل کسب 100-0 بود. بر اساس مدل خطی عمومی و با تعدیل بر سایر متغیرها، داشتن تحصیلات دانشگاهی و دریافت مراقبت هم از پزشک و هم از مرکز بهداشتی، ارتباط آماری مثبت و معنی داری با نمره آگاهی و متغیر تحصیلات دانشگاهی ارتباط آماری مثبت و معنی داری با نمره باور داشت (015/0=p).
نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر میزان آگاهی از سبک زندگی پس از زایمان در حد خوب و نمره باور در حد متوسط بود. سطح تحصیلات زائو و محل دریافت مراقبت‌ های دوران بارداری، متغیرهای مهم تأثیرگذار بر آگاهی و باور مرتبط با سبک زندگی پس از زایمان بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge and belief about postpartum lifestyle among nulliparous mothers, Tabriz 2013

نویسندگان [English]

 • Mozhgan Mirghafourvand 1
 • Mahin Kamali Fard 2
 • Sakineh Mohammad Alizadeh Charandabi 3
 • Mohammad Asghari Jafarabadi 4
 • Farzaneh Khodabandeh 5
 • Ameneh Mansouri 5
1 Assistant professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
2 Instructor of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3 Associate professor, Department of Midwifery, Research Center of Social Determinants of Health, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
4 Associate professor, Departments of Biostatistics, Research Center of road traffic injury prevention, School of Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
5 M.Sc. Student of Midwifery, Student’s Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postpartum period can influence on the women's hygiene and lifestyle. Postpartum lifestyle includes physical activity, nutrition and health-related behaviors. Women's knowledge about puerperium care and health concerns enables them to prevent the complications. This study was performed with aim to assess knowledge and belief regarding postpartum lifestyle and its predictors among nulliparous mothers in Tabriz.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 220 nulliparous mothers admitted in postpartum wards in two medical and training hospitals and one private hospital in Tabriz in 2013. Convenience method was used for sampling. Data was collected using questionnaires of socio- demographic, knowledge and belief related to lifestyle. The data analysis was performed by SPSS software (version 18) and independent t-test, one way ANOVA, univariate and multivariate general linear model. PResults: The Mean±SD score of knowledge and belief were 72.6±16.9 and 50.4±12.5, respectively, of the attainable range score of 0-100. According to general linear model and with adjusting on other variables, having university education and receiving care from both physician and health center had statistically significant positive association with knowledge score, and there was significant positive relationship between education level and belief (P=0.015).
Conclusion: In the present study, the rate of knowledge of lifestyle was good and belief score was at moderate level. Education level and place of receiving prenatal care were the most important variables affecting knowledge and belief about postpartum lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Belief
 • Knowledge
 • Postpartum lifestyle
 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. The Puerperium. In: Twickler DM, Wendel GD, editors. Williams Obstetrics. 23 ed. New York: Mc Graw-Hill; 2010. p. 646-60.
 2. Dawidowicz A, Krajewska K, Krajewska-Kułak E, Kulikowski M, Szyszko-Perłowska A, Rolka H, et al. Women's knowledge of health behaviors in the puerperium. Wiad Lek  2004;57(1):70-3.
 3. WHO. Postpartum care of the mother and newborn: a practical guide: report of a technical working group. Geneva: World Health Organization; 1998.
 4. Zainur RZ, Loh KY. Postpartum morbidity - what we can do. Med J Malaysia 2006; 61(5):651-7.
 5. Laryea M. In search of childbirth knowledge. Health Care Women Int 1998; 19(6):565-74.
 6. Moran CF, Holt VL, Martin DP. What do women want to know after childbirth?. Birth  1997;24(1):27-34.
 7. Radomsutthisal A. Evaluation of the postpartum educational services in Sena Hospital, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. Bangkok: College of Public Health; 2001.
 8. Kalichman SC, Benotsch E, Suarez T, Catz S, Miller J, Rompa D. Health literacy and health-related knowledge among persons living with HIV/AIDS. Am J Prev Med 2000; 18(4):325-31.
 9. Cortis JD. Culture, values and racism: application to nursing. Int Nurs Rev 2003; 50(1):55-64.
 10. Ghavi A, Fadakar Sogheh K, Niknamy M, Kazemnejad E. Investigating the relationship between maternal lifestyle during pregnancy and low-birth-weight of term neonates. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology & Infertility. 2012;15(29):14-24.(Persian).
 11. Sehhatie Shafai F, Sadeghi Khamneh S, Kushavar H, Sheybaei F. The review on lifestyle and its relation with the pregnancy outcomes in the pregnant women coming to educational hospitals of Tabriz in 2004. Res J Med Sci  2007; 1(2):91-4.
 12. Naser E, Mackey S, Arthur D, Klainin-Yobas P, Chen H, Creedy KD. An exploratory study of traditional birthing practices of Chinese, Malay and Indian women in Singapore. Midwifery 2012; 28(6):e865–71.
 13. Liu N, Mao L, Sun X, Liu L, Chen B, Ding Q. Postpartum practices of puerperal women and their influencing factors in three regions of Hubei, China. BMC Public Health 2006; 6(1):274-81.
 14. Raven JH, Chen Q, Tolhurst RJ, Garner P. Traditional beliefs and practices in the postpartum period in Fujian Province, China: A qualitative study. BMC Pregnancy Childbirth  2007;7(1):8.
 15. Dean K. Self-care components of lifestyles: The importance of gender, attitudes and the social situation. Soc Sci Med 1989; 29(2):137-52.
 16. Poutanen R, Lahti S, Hausen H. Oral health-related knowledge, attitudes, and beliefs among 11 to 12-year-old finnish school children with different oral health behaviors. Acta Odontol Scand 2005; 63(1):10-6.
 17. Saadia Z, Roshdy S, Sagir F, Abidin Sh. Dietary practices of Saudi women during puerperium. J Obstet Gynaecol Res 2013; 39(4):799-805..
 18. Wang XL, Wang Y, Zhou SZ, Wang J, Wang JL. Puerperal practice pattern in a rural area of north China. Beijing Da Xue Xue Bao 2007;39(2):140-4.
 19. Dritsa M, Dupuis G, Khalifé S. Effects of a home-based exercise intervention on fatigue in postpartum depressed women: results of a randomized controlled trial. Ann Behav Med 2008; 35(2):179-87.
 20. Barbacsy-MacDonald I. Physical activity and postpartum functional status in primiparous women [Master thesis]. Canada: Queen‟s University; 2011.
 21. Demissie Z, Siega-Riz AM, Evenson KR, Herring AH, Dole N, Gaynes BN. Physical activity during pregnancy and postpartum depressive symptoms. Midwifery 2011; 29(2):139-47.
 22. Lundberg PC, Trieu TN. Vietnamese women’s cultural beliefs and practices related to the postpartum period. Midwifery 2011; 27(5):731–6.
 23. Sein KK. Beliefs and practices surrounding postpartum period among Myanmar women. Midwifery  2013; 29(11):1257–63.
 24. Wu S, Ouyang Y, Bao W.  Lifestyle during puerperium and its influencing factors in postpartum women of Wuhan. Chinese Journal of Public Health2012; 3:4.
 25. Katabi V. A comparison of traditional practices used in pregnancy, labour and the postpartum period among women in Turkey and Iran. Midwifery 2008; 24(3):291–300.
 26. Asgharnia M, Heidarzadeh MA, Zahiri Z, Seyhani A, Pormehr yabande L, Oudi M. Assessment of Women’s Knowledge regarding postpartum complications and cares. Journal of Medical Faculty Guilan University of Medical Science 2005; 55(14): 56-62 .(Persian).
 27. Hamadani JD, Tofail F, Hilaly A, Mehrin F, Shiraji S, Banu S, et al. Association of postpartum maternal morbidities with children’s mental, psychomotor and language development in rural bangladesh. J Health Popul Nutr 2012; 30(2):193-204.
 28. Abdullah SN. Towards an individualized client’s care: implication for education. The transcultural approach. J Adv Nurs 1995; 22(4):715--20.
 29. Abushaikha L, Oweis A. Labour pain experience and intensity: a Jordanian perspective. Int J Nurs Pract 2005; 11(1):33-8.
 30. St Clair A, McKenry L. Preparing culturally competent practitioners. J Nurs Educ  1999; 38(5):228-34.
 31. Huang T, Yeh CY, Tsai YC. A diet and physical activity intervention for preventing weight retention among Taiwanese childbearing women: a randomised controlled trial. Midwifery 2011; 27(2):257-64.
 32. Liu N, Mao L, Sun X, Liu L, Yao P, Chen B. The effect of health and nutrition education intervention on women's postpartum beliefs and practices: a randomized controlled trial. BMC Public Health  2009; 9(1):45.
 33. Cheung NF. The cultural and social meanings of childbearing for Chinese and Scottish women in Scotland. Midwifery. 2002;18(4):279-95.
 34. Leung SS, Arthu D, Martinson IM. Perceived stress and support of the Chinese postpartum ritual “doing the month”. Health Care Women Int 2005; 26(3):212-24.
 35. Pillsbury BLK. “Doing the month”: confinement and convalescence of Chinese women after childbirth. Soc Sci Med B 1978;12:11-22.
 36. Wang X, Wang Y, Zanzhou S, Wang J, Wang J. A population-based survey of women's traditional postpartum behaviours in Northern China. Midwifery 2008; 24(2):238-45.
 37. Rice PL. Nyo dua hli - 30 days confinement: traditions and changed childbearing beliefs and practices among Hmong women in Australia. Midwifery 2000; 16(1):22-34.
 38. Chiarelli P, Murphy B, Cockburn Jill. Women's knowledge, practises, and intentions regarding correct pelvic floor exercises. Neurourol Urodyn 2003; 22(3):246-9.
 39. Sampselle CM, Seng J, Yeo S, Killion C, Oakley D. Physical activity and postpartum wellbeing. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 1999; 28(1):41-9.
 40. Geçkil E, Şahin T, Ege E. Traditional postpartum practices of women and infants and the factors influencing such practices in South Eastern Turkey. Midwifery 2009; 25(1):62-71.
 41. Kaewsarn P, Moyle W, Creedy D. Traditional postpartum practice among Thai women. J Adv Nurs 2003; 41(4):358–66.
 42. Maimbolwa MC, Yamba B, Diwan V, Ransjo-Arvidson AB. Cultural childbirth practices and beliefs in Zambia. J Adv Nurs 2003; 43(3):263–74.
 43. Strand MA, Perry J, Guo J, Zhao J, Janes C. Doing the month: rickets and post-partum convalescence in rural China. Midwifery 2009; 25:588-96.
 44. Zhou S, Wang X, Wang Y, Wang J. Women’s special traditional behaviors in postpartum puerperium and relateddiseases. Chronic pain in a one village in of Hebei Province. Maternal and Child health care of China  2006; 21(19):2708–10