آگاهی و نگرش مادران در بارداری اول نسبت به انتخاب نوع روش زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس بیهوشی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

2 دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

3 دانشیار گروه اپیدمیولوژی بالینی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

مقدمه: علی رغم پیشرفت های خوبی که در زمینه کاهش میزان ابتلاء و مرگ و میر حین و پس از زایمان صورت گرفته است، میزان جراحی سزارین در طول دو دهه اخیر در سراسر جهان افزایش یافته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان نخست زا در سه ماهه آخر بارداری نسبت به روش انتخابی زایمان انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 92-1391 بر روی 216 مادر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ایلام انجام شد.ابزار گردآوری داده ها آگاهی و عملکرد شامل پرسش نامه ای مشتمل بر بخش مشخصات فردی (سؤالات مربوط به اطلاعات در زمینه خصوصیات فردی، اجتمایی و مامایی زن باردار) و بخش تعیین سطح آگاهی (زایمان طبیعی، عوارض و اندیکاسیون های سزارین) در مادران بود که توسط ماما با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کای دو، تی و رگرسیون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: 105 نفر (53%) از مادران زایمان سزارین را انتخاب کردند. در مجموع میزان نگرش ضعیف و یا متوسط نسبت به زایمان طبیعی (53) 5/55% و نسبت به زایمان سزارین  (24) 5/22% بود. میانگین نمره نگرش منفی در مادران با زایمان طبیعی و سزارین از لحاظ آماری معنی دار نبود (12/0=p). همچنین بین سطح آگاهی و نگرش نسبت به انتخاب نوع روش زایمان با تحصیلات  ارتباط معنی داری وجود داشت (001/0>p).
 نتیجه گیری: بین سطح آگاهی و نگرش نسبت به زایمان طبیعی ارتباط مستقیم وجود دارد و می توان با افزایش میزان آگاهی و در نتیجه تغییر نگرش زنان نخست زا، آن ها را به انتخاب روش زایمان طبیعی ترغیب کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women's knowledge and attitude towards choosing mode of delivery in the first pregnancy

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Biglarifar 1
 • Yousef Veisani 2
 • Ali Delpisheh 3
1 Bachelor of Anesthesia, Students Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
2 PhD student of Research, Prevention of Psychosocial Injuries Research Center, Students Research Committee, School of Health, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
3 Associate Professor, Department of Clinical Epidemiology, Prevention of Psychosocial Injuries Research Center, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Despite good improvement in postpartum and prenatal mortality and morbidity, the rate of have been increased over the recent two decades worldwide. This study was performed with aim to evaluate the women’s knowledge and attitude towards choosing mode of delivery in the first pregnancy.
Methods: This descriptive – analytical study was performed on 216 mothers referred to medical-health centers of Ilam in 2012-2013. Data were collected by trained midwives using a standard questionnaire. Statistical analysis was performed using SPSS 16 the software. The collection tools of function and knowledge data  was a questionnaire including demographic characteristics (questions related to the information on individual, social and gynecology characteristics of pregnant women) and determining the level of knowledge (normal delivery, complications and indications of cesarean) in the mothers that was collected using a researcher-made questionnaire by the midwife. Data was analyzed by SPSS software (version 16) and using Chi-square, t, and regression tests. PResults: 105 of women (53%) preferred cesarean section (CS). Totally, weak or moderate level of attitude toward vaginal delivery was 55.5% (53) and cesarean delivery 22/5% (24). Mean score of negative attitude was not statistically significant in mothers with vaginal delivery and mothers with cesarean (P = 0.12). There was a significant relationship between level of attitude and knowledge toward choosing mode of delivery and level of education (P < 0.001).
Conclusion: There is direct relationship between level of knowledge and attitude toward vaginal delivery and we can increase knowledge and change attitudes of nulliparous women, and thereby, encourage them to choose vaginal delivery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude
 • Cesarean
 • Knowledge
 • Mode of Delivery
 1. Tang S, Li X, Wu Z. Rising cesarean delivery rate in primiparous women in urban China: evidence from three nationwide household health surveys. Am J Obstet Gynecol 2006;195(6):1527-32.
 2. Stivanello E, Knight M, Dallolio L, Frammartion B, Rizzo N, Fantini MP. Peripartum hysterectomy and cesarean delivery:a population-based study. ActaObstet Gynecol Scand 2010;89(3):321-7.
 3. Mohamadbeigi A, Tabatabai H, Mohammadsalehi N, Yazdani M. Factors affected on cesarean delivery in Shiraz haspitals. Iran Journal of Nursing 2008;21(56):37-45.(Persian.(
 4. Mohammaditabar SH, Kiyani A, Heidari M. Assessing intention to choose delivery method in primipara. Journal of Babol University of Medical Sciences 2009;11(3):54-9.(Persian(.
 5. Huber US, Samdall J. A qualitative axtloration ofthe creatiom of calm in a continuity of carer model of metarnity care in London. Midwifary 2009;25(6):613-21.
 6. Borghei NS, Borghei A, Jafar GP, Kashani E. The factors related of Indication and delivery method. The Bimonthly Medical Research Journal 2005;4(1):51-60.(Persian).
 7. Sharifirad GH, Fathi Z, Tirani M, Mehaki B. Assessing of pregnant women toward vaginal delivery and cesarean section based on behavioral intention model .Ilam University of Medical Science Journal 2007;15(1):19-23.(Persian).
 8. Saisto T, Halmesmäki E. Fear of childbirth: a neglected dilemma. Acta Obstetricia Gynecologica Scandinavica 2003;82(3):201-8.
 9. Lee SI, Khang YH, Lee MS. Women's attitudes toward mode of delivery in South Korea--a society with high cesarean section rates Birth 2004;31(2):108-16.
 10. Darvishi E, Mortazavi S, Nedjat S, Holakouie Naieni K. Experiences of Women and Gynecologists on the Choice of Delivery Method: A Qualitative Research. Health System Research. 2012;8(1):59-68.(Persian).
 11. Negahban T, Ansari A. Does Fear of Childbirth Predict Emergency Cesarean Section in Primiparous Women?. Hayat 2009;14(4 and 3):73-81.(Persian(.
 12. Arjmandi Rafsanjani B, Farzin Moghaddam S. Assessment of the Level of the Pregnant Womens Knowledge Towards the Advantages and Disadvantages of Normal Vaginal Delivery and Cesarean Section, Tehran(2005). The Razi Journal of Medical Sciences 2007;14(55):13-22.(Persian).
 13. Sharghi A, Kamran A, Sharifirad GR. Assessing the factors influencing delivery method selection in primiparous pregnant women referred to health centers in Ardabil, 2010. Medical Journal Of Hormozgan University   2011;15(3):234-42.
 14. Shariat M, Majlessi F, Azari S, Mahmoudi M. The prevalence of cesaream delivery and related factors. Payesh 2002;1(3):5-10.(Persian).
 15. Gomes UA, Silva AA, Bettiol H, Barbieri MA. Risk factors for the increasing caesarean section rate in Southeast Brazil: a comparison of two birth cohorts, 1978-1979 and 1994. Int J Epidemiol 1999;28(4):687-94.
 16. Anderson ET. Health and disease prevention. Nursing Outlook 1996;10(5):1105-252.
 17. Farajzadegan Z, Ramazani M, Forughi A, Kelishadi M, Keypour M, Keypor M. Does cesarean section compromise mother's mental health?.  Iranian Journal of Nursing and Midwifery Reserch 2009;14(2).
 18. Goldberg LS. Enbodied trust within the perinatal nursing relationship. Midwifery Midwifery 2008;24(1):74-82.