بررسی مقایسه ‏ای سطح سرمی و ادراری کورتیزول در دیابت بارداری و زنان باردار سالم

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 دکترای بیوشیمی بالینی، بخش بیولوژیک دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، اهر

3 متخصص داخلی، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

4 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

5 دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه: دیابت بارداری تحت عنوان عدم تحمل نسبت به کربوهیدرات با شدت‏ های متفاوت که اولین بار در زمان بارداری تشخیص داده شده یا بروز کرده است، تعریف می‌شود. بارداری به ‏عنوان شرایط استرس ‏زا، باعث افزایش ترشح کورتیزول می‏شود لذا با توجه به رابطه هورمون کورتیزول با دیابت بارداری، مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه‌ سطح کورتیزول سرم و ادرار در مادران باردار سالم و مادران مبتلا به دیابت بارداری انجام شد.
روش‌ کار: این مطالعه ‏مقطعی در سال 1392 بر روی 42 زن مبتلا به دیابت بارداری و 42 زن باردار سالم که به مرکز دیابت شهر کرمانشاه مراجعه کرده بودند، انجام شد. در هفته‏ 24 بارداری، نمونه‏ ادرار 24 ساعته و خون غیر ناشتا جهت بررسی سطح کورتیزول تهیه شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه‏ 16) و آزمون‌های تی مستقل، همبستگی پیرسون، آنالیز کواریانس چند متغیره و من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ‌ها: بر اساس آزمون آنالیز کواریانس چند متغیره، بین سطح سرمی و ادراری کورتیزول در دو گروه مبتلا به دیابت بارداری و باردار سالم تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0>p). در بررسی سطح زیر منحنی راک برای کورتیزول سرم 855/0 و برای کورتیزول ادرار 866/0 به ‏دست آمد و جهت تشخیص دیابت بارداری، حساسیت کورتیزول سرم 5/79% و ویژگی آن 9/82% و حساسیت کورتیزول ادرار 6/84% و ویژگی آن 2/90% به دست آمد.
نتیجه‏گیری: سطح سرمی و ادراری کورتیزول در زنان مبتلا به دیابت بارداری در مقایسه با زنان باردار سالم به طور معنی داری بیشتر است. شاید در آینده بتوان از این معیارها به عنوان معیار شناسایی دیابت بارداری استفاده کرد. سطح کورتیزول ادراری با حساسیت و ویژگی بالاتر و روش غیر تهاجمی ‏تر نسبت به کورتیزول سرم ارجح ‏تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of serum and urinary cortisol levels in women with gestational diabetes and healthy pregnant women

نویسندگان [English]

 • Mina Azarmy 1
 • Aliakbar Abolfathi 2
 • Touraj Ahmadi Jouybari 3
 • Mari Ataee 3
 • Bahareh Lotfi 4
 • Abbas Aghaei 5
1 M.Sc. of Clinical Biochemistry, Clinical Research Development Center, Imam Khomeini Hospital, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
2 PhD of Clinical Biochemistry, Department of Biologic, School of Science,Islamic Azad University of Ahar, Aahr, Iran
3 Internist, Clinical Research Development Center, Imam Khomeini Hospital, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
4 M.Sc. of Epidemiology, Clinical Research Development Center, Imam Khomeini Hospital, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
5 PhD student of Epidemiology, Clinical Research Development Center, Imam Khomeini Hospital, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Gestational diabetes is defined as carbohydrate intolerance with different severity which is first diagnosed or occurred during pregnancy. Pregnancy as a stressful situation increases the secretion of cortisol. Therefore, considering the relation between cortisol hormone and gestational diabetes, this study was performed with the aim to evaluate and compare serum and urinary cortisol levels in healthy pregnant women and women with gestational diabetes.
Methods: This cross-sectional study was performed on 42 women with Gestational Diabetes Mellitus and 42 healthy pregnant women who had referred to Kermanshah diabetic center in 2013. In 24th gestational weeks, 24-h urine sample and no fasting blood sample were provided to assess cortisol level. Data was analyzed using SPSS software (version 16) and statistical tests of independent-t, Pearson correlation, multivariate covariance analysis, and Mann-Whitney. PResults: According to multivariate analysis of covariance analysis, there was significant difference between serum and urinary cortisol levels in two groups of healthy pregnant women and women with gestational diabetes (P<0.001). In the evaluation of under the ROC curve, 0.855 was obtained for serum cortisol and 0.866 for urinary cortisol, and to diagnose the gestational diabetes, sensitivity and specificity of serum cortisol were obtained 79.5% and 82.9%, and sensitivity and specificity of urine cortisol 84.6 % and 90.2%, respectively.
Conclusion: Serum and urinary cortisol levels is significantly higher in women with gestational diabetes compared to healthy pregnant women. Perhaps with performing studies, these criteria can be used as a criterion to diagnose gestational diabetes. Urinary cortisol level with higher sensitivity and specificity and more non-invasive method is preferred to serum cortisol test.         

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cortisol
 • Gestational diabetes
 • sensitivity
 • specificity
 1. Gagnon AJMcDermott SRigol-Chachamovich JBandyopadhyay MStray-Pedersen BStewart D, et al. ROAM Collaboration. International migration and gestational diabetes mellitus: a systematic review of the litrature and meta-analysis. Paediatr Perinat Epidemiol 2011;25(6):575-92.
 2. Atashzadeh Shoredah F. Frequency diabetes and related causes in pregnant women referring to women,s clinics and maternity hospitals of universities of medical sciences of Tehran during 2000-2001. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2006;5(3):175-80.(Persian).
 3. Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ,Gilstrap LC, Hauth JC, Wenstrom KD. Williams obstetrics. 21 st ed. New York: McGraw-Hill; 2001.P.1361-65.
 4. Kautzky-willer A, Bancher-Todesca D. Gestational diabetes. Wien Med Wochenschr 2003;153(21-22):478-84.
 5. Kremer CJ, Duff P. Glyburide for the treatment of gestational diabetes. Am J Obstet Gynecol 2004; 190(5): 1438-9.
 6. Rahimi M, Dinari Zh, Najafi F. Prevalence of gestational diabetes and risk factors in Kermanshah. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences 2009;14(3).(Persian).
 7. Sayehmiri F,  Bakhtiyari S, darvishi P, Sayehmiri K. Prevalence gestational diabete in Iran: systematic review and meta analysis. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility  2013;15(40):16-23.(Persian).
 8. King H. Epidemiology of glucose intolerance and gestational diabetes in women of childbearing age. Diabetes care 1998;21(Suppl 2):B9-13.
 9. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Glistrap LC, Wenstrom KD. Williams obstetrics.22nd ed. New York: McGraw-Hill; 2005.
 10. Arsalanian SA. Type 2 diabetes mellitus in children pathophysiology and risk factors. J pediator Endocrinol Metab. 2000;13(Suppl 6):1385-94.
 11. Larijani B, Hosain Nezhad A. Gestational Diabete. Iranian Journal of  Diabete and Metabolism 2001;1(1):9-22. (Persian).
 12. Rudolph DL, McDuleye. Cortisol and effective to exercise. J Sports Sci 1998;16(2):121-8.
 13. Pedro DC, Howley ET, Artsell MH, Ashraf M, Younger MS. Metabolic effects of low cortisol during exercise in humans. J Appl Physiol 1998;84(3):939-47.
 14. Barglow P, Hatcher R, Berndt D, Phelps R. Psychosocial childbearing stress and metabolic control in pregnant diabetics. J Nerv Ment Dis 1985;173(10):615-20.
 15. MacGillivrary MH, Bruck E, Voortess ML. Acute diabetic Ketoacidosis in children: role of the stress hormones. Pediatr Res 1981;15(2):99-106.
 16. Morrow LA, Morganroth GS, Herman WH, Bergman RN, Halter JB.. Effects of epinephrine on Insulin secretion and action in humans. Diabetes. 1993;42(2):307-15.
 17. Bjorntrop P, Holm G, Rsmond R. Hypotalamic arousal, insulin resistance and type 2 diabetes melitus. Diabete Med 1999;16(5):373-83.
 18. Macho L, Kvetnansky R, Fickova N, Jezova D. Plasma levels of catecholamins, aldosteron, atrial natriuretic peptid and renin activity during immobilization stress in rats. Stress: neuroendocrine and molecular approaches  5th International symposium on catecholamines and other neurotransmitters in stress, Stress: neuroendocrine and molecular approaches; 1992; Gordon and Breach Science Publisher.
 19. Vandenberg RL, Sussmen KE, Vaughan GD. Effects of combined physical-anticipatory stress on carbohydrate-lipid metabolism in patient with diabetes mellitus. Psychosomatics 1967;8(1):16-9.
 20. Couch RM. Dissociation of cortisol and adrenal androgen secretion in poorly controlled insulin-dependent diabetes mellitus. Acta Endocrinologica. 1992;127(12):115-17.
 21. Zarkovic M, Stefanova E, Ciric J, Denezi Z, kostic V, Sumarac-Dumanovic M, et al. Prolonged psychological stress sappreses cortisol. Clin Endocrinol (oxf) 2003; 59(6): 811-16.
 22. Drogleever Fortuyn HA, Van Broekhoven F, Span PN, Backstrom T, Zitman FG, Verkes RJ. Effects of PhD examination stress on allopregnanolone and cortisol plasma levels and peripheral benzodiazepine receptor density. Psychoneuoendocrinology 2004; 29(10): 1341-4.
 23. Buske-Kirschbaum A, Fischbach S, Rauh W, Hanker J, Hellhammer D. Inceased responsiveness of the hypothalamus- pituitary-adrenal (HPA) axis to stress in newborns with atopic disposition. Psychoneuroendocinology.2004: 29(6): 705-11.
 24. 24.Sedaghat F, Rabie S, Rastmanesh R. Relationship between serum levels of cortisol and vitamin C in women with obesity. 8th Student Conference of Medical Sciences University of East; 2013.(Persian).
 25. American Diabetes Association. Standard of medical care in diabetes-2006. Diabetes Care 2006; 29(Suppl 1):4-22.
 26. Champaneri S, Xu X, Carnethon MR, Bertoni AG, Seeman T, DeSantis AS, et al. Diurnal salivary cortisol is associated with body mass index and waist circumference: the Multiethnic Study of Atherosclerosis. Obesity. 2013;21(1):E56-63.
 27. Azizi M, Rahmaninia F, Mohebbi H, Azerbaijani M. The effect of physical activity on changes in cortisol concentrations and energy intake in lean and obese men. Sport Biosciences 2007; 1:57-73. (Persian)
 28. Morineau G, Boudi A, Barka A, Gourmelen M, Degeilh F. Radioimmunoassay of cortisone in serum,urine, and saliva to assess the status of the Cortisol – cortisone shuttle. Clin Chem 1997; 43 (8 Pt 1):1397-407..
 29. Paul M. Stewart, Abigall B, Sudhesh K, Penny MS. Cortisol metabolism in human obesity:impaired cortisone-cortisol conversion in subjects with central adiposity. J Clin Endocrinol Metab 1999; 84 (3):1022-8.
 30. Marin P, Darin N, Amemiya T, Andersson B, Jern S, Bjorntorp P.Cortisol secretion in relation to body fat distribution in obese premeno-pausal women. Metabolism 1992;41(8):882– 886.
 31. Fraser R, Ingram MC, Anderson NH, Morrison C, Davies E, Connell JM. Cortisol effects on body mass, blood pressure, and cholesterol in the general population. Hypertension 1999;33(6):1364-8.
 32. Nasiri Rineh H, Khanpoor F. Study of the relationship cortisol and testosterone hormones, anthropometric indicators, liver enzymes and blood glucose in men. Urmia Medical Journal  2012;23(5):549-55.(Persian).
 33. RosmondR,DallmanMF. Stress-relatedcortisol secretion in men: relationships with abdominal obesity andendocrine,metabolicandhemodynamic abnormalities.J Clin Endocrinol Metabol 1998;83 (6):1853-60.
 34. Westerbacka J, Yki-Jarvinen HV, Ehkavaara S. Body fat distribution and cortisolmetabolisminhealthy men: Enhanced 5ȕ-reductase and lower cortisol /cortisone metabolite ratios in men with fatty liver.J Clin Endocrinol Metab 2003; 88 (10):4924-31..
 35. Zarghami NA, Mohammadzadeh GH, Zahediasl S, Hosseinpanah F. Changes of Serum Leptin Levels in Healthy Women with Different Grades of Obesity and its Correlation with Hormonal and Anthropometric Factors. Iranian Journal of endocrinology and Metabolism (IJEM). 2008;10(3).(Persian).
 36. Oltmanns KM, Dodt B, Schultes B, Raspe HH, Schweiger U, Born J, et al. Cortisol correlates with metabolic disturbances in a population study of type 2 diabetic patients. Eur J Endocrinol 2006;154(2):325-31.
 37. Liu H, Bravata DM, Cabaccan J, Raffa H, Ryzen E. Elevated late-night salivary cor-tisol levels in elderly male type 2 diabetic veterans. Clin Endocrinol (Oxf). 2005;63(6):642-9.
 38. Sherman B, Wysham W, Pfoh B. Age-Related Changes in the Circadian Rhythm of Plasma Cortisol in Man. J Clin Endocrinol Metab. 1985;61(3):439-43.
 39. Van Cauter E, Leproult R, Kupfer DJ. Effects of gender and age on the levels and circadian rhythmicity of plasma cortisol. J Clin Endocrinol Metab. 1996;81(7):2468-73.
 40. Oxenkrug GF, Pomara N, McIntyre IM, Branconnier RJ, Stanley M, Gershon S. Aging and cortisol resistance to suppression by dexamethasone: a positive correlation. Psychiatry Res 1983;10(2):125-30.
 41. Weidmann P, De Chatel R, Schiffmann A, Bachmann E, Beretta-Piccoli C, Reubi F, et al. Interrelations between age and plasma renin, aldosterone and cortisol, urinary catecholamines, and the body sodium/volume state in normal man. Klin Wochenschr 1977;55(15):725-33.
 42. Jacobs S, Mason J, Kosten T, Brown S, Ostfeld A. Urinary-free cortisol excretion in relation to age in acutely stressed persons with depressive symptoms. Psychosom Med 1984;46(3):213-21.
 43. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes- 2008. Diabetes Care; 2008; 31: S12-5.
 44. Mirfeizi M, Asghari Jafar Abadi M, Shoghi M. Comparison of diagnostic fasting plasma glucose compared with 100 g oral glucose tolerance test in screening for gestational diabetes. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 2011;54(1):38-43. (Persian).
 45. 45.   Mirfeizi M, Asghari Jafar Abadi M, Shoghi M. Comparison of diagnostic fasting plasma glucose compared with 100 g oral glucose tolerance test in screening for gestational diabetes. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 2011;54(1):38-43.(Persian).