تأثیر آموزش سلامت یائسگی به همسران بر حمایت اجتماعی درک شده زنان در دوره گذر به یائسگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

3 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

4 مربی گروه پرستاری بهداشت جامعه و روان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

5 دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

چکیده

مقدمه: یائسگی، پدیده ای است که تمام زنان آن را تجربه خواهند کرد. حمایت اجتماعی زنان، نقش محافظتی برای سلامت روانی داشته و فرد را قادر می سازد با مشکلات کنار بیاید و تأثیر بسزایی در کاهش استرس و افسردگی دارد. از آنجایی که همسر، مهمترین فردی است که می تواند منبع این حمایت باشد، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش درباره سلامت دوره یائسگی به همسران زنان 55-45 ساله بر حمایت اجتماعی درک شده زنان انجام شد.
روش کار: این مطالعه نیمه تجربی در سال 1393 بر روی 100 زن 55-45 ساله و همسران آنها در شهر یزد انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه مداخله (50 زوج) و کنترل (50 زوج) قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه مشخصات فردی زنان و مردان، پرسشنامه سنجش میزان آگاهی و عملکرد مردان نسبت به یائسگی و پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده مقیاس خانواده پروسیدانو و هلر بود که قبل و 2 ماه پس از مداخله در دو گروه تکمیل شد. در گروه مداخله یک برنامه آموزشی در قالب 3 جلسه 60 دقیقه ای با استفاده از روش سخنرانی انجام شد، اما گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون های تی زوجی، تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، کای اسکوئر و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در گروه مداخله میزان آگاهی و عملکرد مردان در مورد سلامت یائسگی و نمره حمایت اجتماعی ادراک شده زنان 2 ماه پس از برنامه آموزشی افزایش یافت که این افزایش از نظر آماری معنی دار بود (001/0>p). اما در گروه کنترل اختلاف آماری معنی داری در این زمینه ها مشاهده نشد (129/0=p، 394/0=p، 841/0=p).
نتیجه گیری: آموزش سلامت یائسگی به همسران، می تواند باعث افزایش حمایت اجتماعی درک شده زنان در گذر از یائسگی شود. پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی مدون در زمینه یائسگی و حمایت از زنان یائسه برای همسران آنها طرح ریزی و اجرا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of training the menopausal health to the husbands on perceived social support among women during transitional period to menopause

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Morovati Sharif Abad 1
 • Nooshin Yoshany 2
 • Narjes Bahri 3
 • Ali Delshad Noghabi 4
 • Masoud Mirzaei 5
1 Associate Professor, Department of Health Education and Health Promotion, Geriatric Research Center, School of Health, Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
2 M.Sc. student of Health Education, Student Research Committee, School of Health, Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
3 PhD Student of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
4 Instructor, Department of Community and Mental Health Nursing, School of Nursing and Midwifery, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
5 Associate Professor, Department of Epidemiology and statistics, Prevention Research Center and epidemiology of non-communicable diseases, School of Health, Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Menopause is a phenomenon which all women will experience it. Social support has a protective role for mental health and enable the person to cope with problems and has significant impact in reducing stress and depression. Since husband is the most important person who can provide this social support, this study was performed with the aim to evaluate the effect of training about program menopausal health to husband of women aged 40-50 years on perceived social support among women.
Methods: This semi-experimental study was performed on 100 women aged 45-55 years and their husbands in Yazd at 2014. Participants were randomly allocated in two groups of  intervention (50 couples) and control (50 couples). Data collection tools were the demographic questionnaire for women and men, the questionnaire assessing men's knowledge and performance about menopause, and Perceived Social Support – Family Scale (PSSFa) Procidano and  Heller questionnaire  which were completed before and two months after the intervention in both groups. In intervention group, an educational program was performed in three sessions of 60 minutes by lecture method, but the control group was received no education. Data was analyzed by SPSS software (version 20), and paired t, Independent t, one-way ANOVA, Chi-square, Fisher exact, and Pearson correlation tests. PResult: In intervention group, the knowledge and performance of men and the mean score of women’s perceived social support about menopausal health was increased two months after educational program and this increase was statistically significant (P<0.0001), but in control group, no significant difference was observed in these regard (P=0.129, P=0.394, P=0.841).
Conclusion: Training of menopausal health to the husbands can increase perceived social support in women during transitional period to menopause. It is recommended to design and implement the written educational program for husbands about menopause and support of menopausal women during transitional period to menopause.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Educational program
 • Menopause
 • Perceived social support
 • Transitional period to menopause
 1. Pachana Na, Helmes E, Gudgeon S. An Australian Fact On Ageing Quiz. Australas J Ageing 2013; 32(2):117-21.
 2. Lindh-Astrand L, Hoffmann M, Hammar M, Kjellgren Ki. Women’s Conception Of The Menopausal Transition: A Qualitative Study. J Clin Nurs 2007, 16(3): 509–517.
 3. Reed SD, Ludman EJ, Newton KM, Grothaus LC, Lacroix AZ, Nekhlyudov L, et al. Depressive Symptoms And Menopausal Burden In The Midlife. Maturitas 2009;62(3):306-10.
 4. Rohr UD, Volko CD, Schindler AE. Comparison Of Steady State Development And Reduction Of Menopausal Symptoms After Oral Or Transdermal Delivery Of 17-Β-Estradiol In Young Healthy Symptomatic Menopausal Women. Horm Mol Biol Clin Investig 2014 ;18(3):123-36.
 5. Duche L, Ringa V, Melchior M, Varnoux N. Hot Flushes , Common Symptoms, And Social Relations Among Middle-Aged No Menopausal French Women In The Gazel Cohort. Menopause 2006; 13(4): 592-99.
 6. Pimenta F, Leal I , Maroco J,Ramos C. Representations And Perceived Consequences Of Menopause By Peri- And Post-Menopausal Portuguese Women: A Qualitative Research. Health Care Women Int 2011; 32(12):1111-25.
 7. Baksu B, Baksu A, Göker N, Citak S. Do Different Delivery Systems Of Hormone Therapy Have Different Effects On Psychological Symptoms In Surgically Menopausal Women?. A Randomized Controlled Trial. Maturitas 2009;62(2):140-5.    
 8. Naseh M.Ghazinoor M. Joghataei MT. Nojoomi M. Richter Y. Farsi Form Social Support Questionaire. Social Welfare 2011; 11(41): 251- 66. (persion(.
 9. Jesse DE. Swanson M. Risks and resources associated with antepartum risk for depression among rural southern women. Nurs Res 2007; 56: 378–86.
 10. Ying L. Daniel F. Keung W. The Role of Social Support in Helping Chinese Women with Perinatal Depressive Symptoms CopeWith Family Conflict. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2008;37(5): 556-71.
 11. Sinha SP, Nayyar P, Sinha SP.. Social Support and Self-Control as Variables in Attitude Toward Life and Perceived Control Among Older People in India. J Soc Psychol 2002; 142(4): 527-540.
 12. Woods Nf, Smith-Dijulio K, Percival Db, Tao Ey, Taylor Hj, Mitchell Es. Symptoms During The Menopausal Transition And Early Postmenopausal And Their Relation To Endocrine Levels Over Time: Observations From The Seattle Midlife Women’s Health Study. J Women’s Health (Larchmt) 2007; 16(5):667-77.
 13. Beyene Y, Becker G, Mayen N. Perception Of Aging And Sense Of Well-Being Among Latino Elderly. J Cross Cult Gerontol 2002, 17(2), 155-172.
 14. Sadeghi Aval Shahr H, Moosavi Sahebalzamani S, Jahdi F, Neisani Samani L, Haghani H. Relationship Between Perceived Social Support In First Pregnancy With Birth Satisfaction In Primigravid Women Referred To Shahid Akbar Abadi Hospital. Nursing & Midwifery Care Journal 2014; 4 (1) :54-64.(persian(.
 15. Terauchi M, Hiramitsu S, Akiyoshi M, Owa Y, Kato K, Obayashi S, et al. Associations Between Anxiety, Depression And Insomnia In Peri- And Post-Menopausal Women. Maturitas 2012 ;72(1):61-65.
 16. Schwarz S, Völzke H, Alte D, Schwahn C, Grabe Hj, Hoffmann W , et .al. Menopause And Determinants Of Quality Of Life In Women At Midlife And Beyond: The Study Of Health In Pomerania (Ship). Menopause 2007; 14(1):123-34.
 17. Plantin L, Olukoya AA, Ny P. Positive Health Outcomes Of Fathers' Involvement In Pregnancy And Childbirth Paternal Support: A Scope Study Literature Review. Fathering 2011; 9(1): 87-102.
 18. Norton S, Chilcot J, Hunter Ms. Cognitive-Behavior Therapy For Menopausal Symptoms (Hot Flushes And Night Sweats): Moderators And Mediators Of Treatment Effects. Menopause  2014 ;21(6):574-8.
 19. Delshad Noghabi A, Bahri N, Hadizadeh F. The Effect Of Menopausal Instruction For Husbands On Perceived Social Support By Perimenopausal Women. Payesh 2009; 8: 343 – 348. (Persian(.
 20. Siah Sayari N, Hosain Shahi Hr, Ranjbar B. Relationship Between Identity And Parents Social Support In Adolescents. Iranian Journal Of Psychiatry and Clinical Psychology 2010; 16(4): 67 – 74. (Persian).
 21. 21.Luis MF, Irina T,  Katherine T. Social support, life events, and psychological distress among the Puerto Rican population in the Boston area of the United States. Aging  Ment Health 2009; 13(6), 863-73.
 22. Mark C, Andrew S. Social Support, life events and physical symptoms: A prospective study of chronic and recent life in men and women. Psychology, Health & Medicine 2005;10(4), 317-25.
 23. Bahri N, Delshad A, Haddizadeh F. Efficacy Of Organized Curriculum For Husbands About Menopause On The Menopausal Depression And Anxiety. Iranian Journal Of Psychiatry And Clinical Psychology 2007; 13(2): 128 - 131. (Persian(
 24. Phyllis Km, Patricia Bk, Gretchen Gb. Husband's Support Of Their Perimenopausal Wives. Women  Health 2003; 38: 97-112.
 25. Cohen Ls, Soares Cn, Vitonis Af, Ottomw, Harlow Bl. Risk For New Onset Depression During The Menopausal Transition: The Harvard Study Of Moods And Cycles. Arch Gen Psychiatry 2006 ;63(4):385-90.
 26. Freeman Ew, Sammel Md, Rinaudo Pj, Sheng L. Premenstrual Syndrome As A Predictor Of Menopausal Symptoms. Obstet Gynecol 2004;103(5 Pt 1):960-6.
 27. Brown Jp, Gallicchio L, Flaws Ja, Tracy Jk. Relations Among Menopausal Symptoms, Sleep Disturbance And Depressive Symptoms In Midlife. Maturitas 2009; 62(2):184-9..
 28. Shogaeean Z, Abedian Z, Moghber N, Mazllom R. Assessment Of The Relationship Between Menopausal Symptoms And Severity Of Depression In Postmenopausal Women. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2007;9(2):85-92.(Persian).
 29. Freeman Ew, Sammel Md, Lin H, Gracia Cr, Kapoor S, Ferdousi T. The Role Of Anxiety And Hormonal Changes In Menopausal Hot Flashes. Menopause 2005; 12(3): 258-66.
 30. Esmkhani H, Nasirnezhad F, Etemadi A. Relationship Between Parents Social Support And Parenting Styles With Identity And Children Mental Health. Woman & Family Studies 2009; 2(6): 9 – 26. (Persian).
 31. Kroenke Ch, Kubzansky Ld, Schernhammer Es, Holmes Md, Kawachii. Social Networks, Social Support, And Survival After Breast Cancer Diagnosis. J Clin Oncol 2006; 24(7): 1105-11.