تأثیر مکمل خوراکی آنتی‌ اکسیدان ها (ویتامین E و امگا 3) بر تعداد و شدت گرگرفتگی زنان یائسه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، مرکز تحقیقات یائسگی در زنان و مردان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه تغذیه جامعه، دانشکده پرستاری مامایی، مرکز تحقیقات یائسگی در زنان و مردان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: افزایش امید به زندگی در زنان و وجود عوارض و مشکلات دوران یائسگی و عوارض ناشی از هورمون درمانی باعث گرایش افراد به استفاده از طب مکمل و جایگزین شده است. آنتی اکسیدانها نقش مهمی در پیشگیری از عوارض یائسگی دارند. هدف مطالعه حاضر تعیین اثر مکمل خوراکی آنتی ‌اکسیدان ها (ویتامین E و امگا 3) بر گرگرفتگی زنان یائسه بود.
روش کار: این مطالعه مداخله ‌ای شبه ‌تجربی در سال 91-1390 بر روی 72 زن یائسه در اهواز انجام شد. افراد در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله، درمان با مکمل خوراکی آنتی‌‌ اکسیدان ها (روزانه یک کپسول 850 میلی‌گرمی) به مدت 12 هفته انجام شد. ابزارهای مطالعه شامل فرم ثبت اطلاعات فردی و زمینه‌ ای و فرم ثبت هفتگی تعداد و شدت گرگرفتگی بود. تجزیه و تحلیل داده ‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون‌ های تی زوجی و مقادیر تکراری انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ ها: میانگین تعداد گرگرفتگی در گروه مداخله از 44/1±66/5 به 13/1±86/3 و شدت گرگرفتگی از 37/0±47/2 به 3/0±08/2 در شبانه روز کاهش یافت (0001/0=p). در پایان هفته‌ دوازدهم درمان، میانگین بهبودی تعداد گرگرفتگی 9/31% و میانگین بهبودی شدت گرگرفتگی 16/15% بود (0001/0=p). دو گروه از نظر تعداد (002/0=p) و شدت (003/0=p) گرگرفتگی اختلاف معنی ‌داری داشتند.
نتیجه‌گیری: مکمل خوراکی آنتی ‌اکسیدان ها می‌تواند به عنوان یکی از روش های طب مکمل و جایگزین جهت کاهش تعداد و شدت گرگرفتگی دوران یائسگی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of oral antioxidants supplement (Vitamin E and Omega3) on Frequency and Intensity of hot flashes in postmenopausal women.

نویسندگان [English]

 • Maryam Honarjoo 1
 • Mitra Tadayon 2
 • Parvin Abedi 3
1 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jondi Shapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Instructor of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Research Center of menopause in women and men, Ahvaz Jondi Shapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 Assistant professor, Department of Community Nutrition, School of Nursing and Midwifery, Research Center of menopause in women and men, Ahvaz Jondi Shapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Increased hope to life and problems of complications of menopausal period and outcomes caused by hormone-therapy have led to people tendency to use complementary and alternative medicine. Antioxidants have an important role in prevention of menopause complications. This study was performed with the aim to evaluate the effectof oral antioxidants supplement (vitamin E & omega3) on hot flash in postmenopausal women.
Methods: In this quasi-experimental interventional study was performed on 72 postmenopausal women in Ahvaz at 2011-2012. The subjects were divided in two groups of control and intervention. In the experimental group, treatment was performed with oral antioxidants supplement (850 mg capsule, daily) for 12 weeks. The study's tools were the form of demographic and underlying characteristics and the form of weekly recording of frequency and intensity of hot flash. Data was analyzed using SPSS software (version 18) and Paired T-test and Repeated Measure. PResults: The mean frequency of hot flush decreased in intervention group from 5.66 ± 1.44 to 3.86 ±1.13 and intensity of hot flushes decreased from 2.47±0.37 to 2.08±0.3 (P=0.0001) in the day. After the end of 12th weeks of treatment, mean improvement of frequency of hot flash was 31.9% and mean improvement of intensity of hot flash was15.16% (P=0.0001). Two group were significantly different in terms of frequency (P=0.002) and intensity (P=0.003) of hot flashes.
Conclusions: Oral antioxidants supplement can be used as a method of complementary and alternative medicine to reducefrequency and intensity of hot flashes during menopause.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Complementary and Alternative Medicine
 • Hot flash
 • Menopause
 • Omega3
 • Vitamin E
 1. Complementary and Alternative Medicine 2008. Available at: http://nccam.nih.gov/ health/ practitioner. Accessed July 2011.
 2. Borrelli F, Ernst E. Alternative and complementary therapies for the menopause. A review. Maturitas 2010; 66(4): 333-43.
 3. Ryder PT, Wolpert B, Orwig D, Carterpokras O and Black SA. Complementary and Alternative Medicine use among older urban African American: individual and neighborhood association. J Natl Med Assor 2008; 100: 1186- 92.
 4. Sutton AL. Complementary and Alternative Medicine source book. 4th ed Pennsylvania: Omnigraphics Inc 2010: 4- 20.
 5. Mosavi Zadeh K, Ansari H. Complementary Alternative Medicine and medical education. Payesh 2008; 7(4): 329-336. [In Persian]
 6. Ismail S. Premenstrul syndrome. Wonen’s Health Medicine 2006; 3(6): 272- 5.
 7. Babazadeh R, Keramat A. Premenstrul syndrome and complementary medicine in Iran: A systematic review. J of Kashan Uni Med Sci 2011; 15(2): 174- 187. [In Persian]
 8. Mayer BH. Women’s health. Tranlated by Bedagh Abadi M, Sadeghi H, Mortazavi F. 1th ed. Sabzevar: Omid Mehr 2008: 24-68. [In Persian]
 9. Avis NE, Pian-Smith MCM. Acupuncture for hot flashes. Menopause 2007; 14(1): 10-13.
 10. Alfhaily F, Ewies AA. Acupuncture in managing menopausal symptoms: hope or mirage?. Climacteric 2007; 10: 371-380.
 11. Berek JS, Adashy Y, Alvares A, Amess S, Baker V. Berek and Novak’s Gynecology. 14th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007: 356-8.
 12. Lowdermilk D, Perry SE. Maternity and women’s health care. 8th ed. London: Mosby 2004: 724-9.
 13. Logan AC. Neurobehavioral aspects of omega-3 fatty acids: possible mechanisms and therapeutic value in major depression. Alternative medicine review 2003; 8(4): 410-25.
 14. Lucas M, Genevieve A, cantal M, Marie JP, Sylivie D. Effect of ethyl-eicosapentaenoic acid omega3 fatty acid supplementation on hot flashes and quality of life among middle aged women. The Journal of the North American menopause society 2009; 16(2): 357-66.
 15. Moghadam R, Azgoli G, Molaei B, Hajifaraji M, Sori H, Ghanati K. Effect of Omega3 on vasomotor in postmenopausal women. J of Arak UniMedSci 2012; 15(1): 116-26. [ In Persian].
 16. Ghasemi A, Haghighi L. Omega-3 Fatty Supplementation in Postmenopausal Hot Flashes: A Randomized Clinical Trial. J Biological Sciences 2013; 8(2): 46-49.
 17. Ziaei S, Kazemnejad A, Zareai M. The effect of vitamin E on hot flashes in menopausal women. Gynecologic and obstetric investigation 2007; 64(4): 204-7.
 18. Barton DL, Loprinzi CL, Quella SK, Sloan JA, Veeder MMH, Egner JR, et al. Prospective evaluation of vitamin E for hot flashes in breast cancer survivors. J Clin oncol 1998; 16: 495-500.
 19. Center for Drug Evaluation and Research.Guidance for Industry:Estrogen and Estrogen/Progestin Drug products to Treat Vasomotor symptoms and Vulvar and vaginal Atrophy symptoms-Recommendations for clinical Evaluation 2003. Accessed at www.fda.gov/cder/guidance/5412dft.pdf on 27 July 2007
 20. Campagnoli C, Abba C, Ambroggio S, Peris C, Perona M, Sanseverino P. Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) might reduce hot flushes: an indication from two controlled trials on soy isoflavones alone and with a PUFA supplement. Maturitas 2005; 51(2): 127-34.
 21. Sturdee DW. The menopausal hot flush—Anything new?. Maturitas 2008; 60(1): 42-9.
 22. Biglia N, Sgandurra P, Peano E, Marenco D, Moggio G, Bounous V, Tomasi Cont N, Ppnzone R, Sismondi P. Non-hormonal treatment of hot flushes in breast cancer survivor:Gabapentin Vs Vitamin E. Climacteric 2009; 12: 310-318.