سبک زندگی و ارتباط آن با نتایج بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی تبریز

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: سبک زندگی، یکی از عوامل مهمی است که سلامتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سلامت و پیشرفت هر جامعه تا حدود زیادی بر سلامت زنان استوار است و بارداری و زایمان، تأثیر چشمگیری بر سلامت و بهداشت زنان دارد و از شاخص های مهم سلامت ملی محسوب می‌شود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی سبک زندگی زنان باردار و ارتباط آن با نتایج بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز آموزشی شهر تبریز انجام شد.
روش کار: این مطالعه همبستگی توصیفی در سال 1388 بر روی 385 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان های الزهراء و طالقانی تبریز انجام شد. افراد به روش در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش مشخصات فردی - اجتماعی، سبک زندگی و نتایج بارداری انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 11) و آزمون های آماری آنووا، همبستگی پیرسون و تی تستموردتجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ‌ها: بر اساس نتایج مطالعه، سبک زندگی 172 نفر (7/44%) از زنان باردار متوسط و 213 نفر (3/55%) خوب بود، تنها در بعد ورزش وضعیت ضعیف و در بقیه ابعاد اکثراً وضعیت خوب مشاهده شد. بین سبک زندگی و وزن نوزاد ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت (006/0=p). بر اساس نتایج ضریب همبستگی پیرسون، ارتباط بین ورزش و سن بارداری (046/0=p و 1/0=r) و نیز ارتباط بین تغذیه با وزن نوزاد و سن بارداری (به ترتیب با 005/0=p و 033/0=p) معنی‌دار بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته ‌های پژوهش مبنی بر وضعیت ضعیف بعد ورزش و وضعیت متوسط سبک زندگی افراد، جهت کمک به ارتقاء سلامت زنان در دوران بارداری و بهبود نتایج حاملگی به آموزش سبک زندگی سالم از سوی مراقبین بهداشتی در این دوران توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lifestyle and its relation with pregnancy outcomes in pregnant women referred to Tabriz Teaching hospitals

نویسندگان [English]

 • Fahimeh Sehati Shasaei 1
 • Fatemeh Sheibaei 2
1 Assistant professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tabriz university of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tabriz university of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Lifestyle is as an important factor influencing on the health. Each society's health and development is based on women's health, and pregnancy and delivery have important effects on women's health and hygiene; and it is considered as an important scale of national health. Therefore, this study was performed with the aim to evaluate lifestyle and its relation with pregnancy outcomes in pregnant women referred to Tabriz Teaching hospitals.
Methods: This correlation- descriptive study was performed on 385 pregnant women referred to Alzahra and Taleghani hospitals in Tabriz in 2009. The subjects were selected by accessible method. Data collection was performed by a questionnaire consisted of 3 sections of demographic and social characteristic, lifestyle and pregnancy outcomes. Data was analyzed by SPSS software (version 11) and statistical tests of ANOVA, Pearson Correlation and T-tests. PResults:According to theresults of the study, 172 pregnant women (44.7%) had moderate lifestyle and 213 (55.3%) had good lifestyle that weak situation was observed only in dimension of exercise and in other dimensions, the good situation was observed. There was significant relation between lifestyle and newborn's weight (P=0.006). According to the result of Pearson Correlation test, there was significant relation between exercise and gestational age (r=0.1, P=0.046),and also between nutrition and newborn's weight and gestational age by turn (P=0.005, P=0.033, respectively).
Conclusion: According to the results of study based on weak situation in exercise dimension and moderate situation of lifestyle, teaching healthy lifestyle during pregnancy by health care-givers is recommended for increasing the women's health during pregnancy and improving pregnancy outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • lifestyle
 • Pregnancy outcomes
 • Pregnant Women
 1. Nikniaz A. Hygiene aim of Development, Abstract papers Of Hygiene increasing congress, Health center of Number one. TABRIZ, 2002: 1(Persian).
 2. Meyor MR, O'Brien-pallas LL.Nursing Services Delivery theory: an open system approach. J Adv nurs 2010; 66(12):2828-2838.
 3. Ashrafinia S; Souri H; Saadati N; Salami M; Vaziri sh. The Survey of life style relation with Hygiene in occupied women in AHVAZ Medical sciencesUniversity. Woman & Hygiene  Congress ; 2001; Oroumieh, Shahed Com.p.62.(Persian).
 4. Rangbar Kh. Women and Depression. The5 congress of women s Hygiene; 2002; Shiraz, Research Department of Shiraz medical Sciences University.p. 58.(Persian).
 5. Danish K. Midwifery and Especial cares. 1st ed. Tehran: Boshra; 2000. ( Persian).
 6. Ahluwalia I B, Merritt R, Beck L ,Rogers M. Multiple lifestyle and psychosocial risks and delivery of small for gestational age infants. Obstetrics & Gynecology 2001; 97(5 pt 1):649-656.
 7. Kobau R1, Seligman MEPeterson CDiener EZack MMChapman D,et al. Mental Health Promotion in public Health: Perspectives and Strategies from positive Psychology.Am J public Health 2011;101(8):1-9.
 8. Kaiser LL, Allen L. Position of the American Dietetic association: Nutrition and lifestyle for a healthy pregnancy outcome. J Am Diet Assoc 2002; 102(10):1469 – 90.
 9. Ohio state university Extension factsheed. Teenage pregnancy and a healthy lifestyle.HYG 2002; 13 (11): 5296 - 5297.
 10. Sword W,Heaman MI,Brooks S,Tough S,Jonssen PA,Young D,et al.Women's and care providersُ perspectives of Quality prenatal care in Qualitative descriptive study.BMC Pregnancy Childbirth 2012;12:29.
 11. Moureen I, Heaman RN, Stewart P. Reducing the preterm birth rate: A population health strategy. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2000;30(1): 20-27.
 12. Caspersen C, Berthelsen PA, Eik M, Pâkozdi C, Kjendlie PL.Added mass in human swimmers age and gender differences. J Biomech 2010; 43(12):2369-2373.
 13. Downs DS, Chasan-Taber L, Evenson RK, Leiferman J, Yeo S. Physical Activity and Pregnancy :Past and Present Evidence and Future Recommendations.Res Q Exerc Sport 2012;83(4): 485-502.
 14. Mazoogi F.Survey of Health behaviors of women personel in health &education centers of Kordestan University. Teb & Tazkieh J 2002; 45:22-27.(Persian).
 15. Borden J.Health promotion in Midwifery. 2nd ed. Florida: CRC Press; 2013.
 16. Roostai M. Physiotherapy & Exercise treatment in women & delivery. Tehran: Sana ; 1999.p. 182.( Persian).
 17. Price BB, Amini SB, Kappeler K. Exercise in Pregnancy: effect on fitness and obstetric outcomes-a randomized trial. Med sci sports Exerc 2012; 44(12):2263-2239.
 18. Copple C, Bredekamp S. Developmentally Appropriate practice in early children programs. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children; 2010.
 19. Ferland S, O'Brien H T.Maternal dietary intake and pregnancy outcome. J Report Med 2003; 48(2):86 – 94.
 20. Haram K, Mortenson JH, Wollen AL.Preterm delivery: an overview. Acta Obstet Gynecol Scand 2003; 82(8):687-704.
 21. Lorain O, Walker R N, Minseong K. Psychosocial thriving during late pregnancy: Relationship to ethnicity, Gestational weight gain and Birth weight. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2002; 31(3):263 -271.
 22. Reime B, Ratner P A, Tomaselli-Reime SN, Kelly A, Schuecking BA,Wenzlaff P.The role of Mediating factors in the association between social deprivation and low birth weight in Germany. Soc Sci Med 2006; 62(7):1731-1744.
 23. Borders AE,Grobman WA, Amsden LB, Holl JL. Chronic stress and low birth weight neonates in a low- income population of women.Obstet  Gynecol 2007; 109(2):331-338.
 24. Viengsakhone LYoshida YHarun-Or-Rashid MSakamoto J. Factors affecting low birth weight at four central hospitals in Vientiane, LAO PDR. Nagoya J Med Sci 2010; 72(1-2):51-58.
 25. 26. Goodarzi K M, Paknahad Z. Relationship between Macronutrients intake in pregnant mothers and fetal weight. 5th international congress of Menopause & Andropose; 2012.p.139.
 26. Jamshidi Manesh M.The role of Nutrition in women's Hygiene in Reproductive years. Family Health 2002; 6(21): 3-11.(Persian).
 27. Gao H,Stiller KC, Scherbaum V,Biesalski KH,Wang QI,Hormann E,et al.Ddietary intake and food Habits of pregnant Women residing in Urban and Rural Areas of Deyang city. Nutrients 2013;5(8):2933-2954.

25.     Ghavi A, Fadakar K, Niknami M, Kazemneghad A. Investigating the Relationship between mother's life style and low birth weight in term neonates. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology & Infertility 2012; 15(29):14-24.