بررسی نیازهای آموزشی درک شده زنان آسیب دیده در رابطه با رفتارهای پرخطر جنسی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار و ارتقاء کیفیت سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد، ایران.

4 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 پزشک عمومی، مرکز آموزش علمی کاربردی، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: توجه به نیازهای آموزشی بهداشتی زنان به دلیل نقش حساسی که در اجتماع دارند، بایستی در درجه اول اهمیت قرار گیرد. یکی از گروه های زنان آسیب دیده در جامعه، زنان تن فروش می باشند که به دلیل برخورداری از میزان بالای روابط جنسی حفاظت نشده، باید در اولویت برنامه های آموزشی در حیطه پیشگیری از روابط پرخطر جنسی قرار گیرند. مطالعه حاضر با هدف تعیین نیازهای آموزشی درک شده زنان آسیب دیده در رابطه با رفتارهای پرخطر جنسی انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی به روش سرشماری بر روی 40 نفر از زنان تن فروشی که در زندان وکیل آباد مشهد در سال 1392 به سر می بردند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که میزان نیاز به آموزش در زمینه روابط پرخطر جنسی را با مقیاس لیکرت پنج درجه ای مورد بررسی قرار داد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS (نسخه 16) و آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن و آنووا استفاده شد. میزان p ‌کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه به طور کلی میزان نیاز به آموزش، بیشتر از حد متوسط (نمره 3) بود. اولین اولویت آموزشی حیطه علائم ابتلاء به بیماری های آمیزشی بود و بین میزان نیاز آموزشی با مشخصات فردی- اجتماعی ارتباط معناداری وجود نداشت (05/0<p).
نتیجه گیری: زنان تن فروش به آموزش در زمینه روابط پرخطر جنسی احساس نیاز می کنند. بنابراین لازم است برنامه های آموزشی توسط افراد متخصص، بر پایه نیازهای شناخته شده این زنان جهت ارتقاء بهداشت جنسی آنان طراحی و اجرا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of perceived educational needs of damaged women in relation with high risk sexual behavior

نویسندگان [English]

 • Mona Larki 1
 • Mahin Tafazoli 2
 • Robab Latifnejad Roudsari 3
 • Mohammad Taghi Shakeri 4
 • Ali babaei 5
1 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Lecture of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Midwifery, Patient Safety and Health Quality Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Professor, Department of Bio-statistics, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 General Practitioner, Applied Science Education Center, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Paying attention to women`s health educational needs should be considered as primarily importance due to woman's sensitive role in the community. One of the damaged women in the society is sex worker women that they must comfort in priority educational program about preventive high risk sexual behavior because of the high rate of unprotected high risk sexual behavior. This study was performed with the aim to determine the perceived educational needs of damaged women in relation with high risk sexual behavior.
Methods: This descriptive study was performed on 40 sex worker women living in Mashhad Vakilabad prison at 2013. Data collection tool was a questionnaire which measured the educational needs in the area of high risk sexual behavior with 5-points Likert scale. Data was analyzed using SPSS software version 16, Kolmogorov-Smirnov test, spearman correlation and ANOVA.
Results: In this study, generally, the rate of educational need was more than moderate (score 3). The first educational priority was sexually transmitted diseases symptom and there was no significant relation between educational needs and socio-demographic characteristics.
Conclusion: The sex worker women feel need for education in the area of high risk sexual relationship. Therefore, it is necessary to design and implement the educational programs by specialized persons based on known needs of these women to promote their sexual heath.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Educational needs
 • High risk sex
 • Women
 1. Slusky RI. Decreasing high-risk behavior in teens. A theater program empowers students to reach out to their peers. Healthc exec 2004;19(1):48-9.
 2. Corte CM, Sommers MS. Alcohol and risky behaviors. An Rev Nurs Res 2005;23:327-60.
 3. State injury mortality; 2000. Availabel at: URL: http: // www.cdc.gov/. Accessed: December 17, 2013.
 4. Lam TH, Stewart SM, Ho LM. Prevalence and correlates of smoking and sexual activity among Hong Kong adolescents. J Adolesce Health 2001;29(5):352-8.
 5. Berek JS. Berek & Novak`s Gynecology. 15th ed. Tehran: Golban; 2012. p. 1180.[Persian].
 6. Santelli J, Carter M, Orr M, Dittus P. Trends in sexual risk behaviors, by nonsexual risk behavior involvement, U.S. high school students, 1991-2007. J Adolesc Health 2009; 44(4):372-9.
 7. Bayrami M, Esmaili A. The comparison of factors and personality triats in sexually high risk and non high risk students. J Urmia Medical 2010; 21(3): 215-20.[Persian]
 8. Shahivandi A, Raeisi Vanani R, Soultan M. Investigating the effective factors on committing the type of women crime in Isfahan city poerty and security disciplinary 2010; 9(1):80-107.[Persian].
 9. Bullough BV. Female Prostitution: Current Research and Changing Interpretations. Annual Review of Sex Research 1996;7(1):158-80.
 10. Nasirian M, Doroudi F, Gooya MM, Sedaghat A, Haghdoost AA. Modeling of human immunodeficiency virus modes of transmission in iran. J Res Health Sci 2012;12(2):81-7.
 11. Madani Ghahfarokhi S, Raees Dana F, Roshan Fekr P. Market Prostitution women`s in metroplitan Tehran. J Iranian Social Studies 2011;6(1):130-53.[Persian].
 12. Sagtani RA, Bhattarai S, Adhikari BR, Baral D, Yadav DK, Pokharel PK. Violence, HIV risk behaviour and depression among female sex workers of eastern Nepal. BMJ open 2013;3(6).
 13. Cote AM, Sobela F, Dzokoto A, Nzambi K, Asamoah-Adu C, Labbe AC, et al. Transactional sex is the driving force in the dynamics of HIV in Accra, Ghana.   AIDS 2004;18(6):917-25.
 14. Wechsberg WM, Lam WK, Zule WA, Bobashev G. Efficacy of a woman-focused intervention to reduce HIV risk and increase self-sufficiency among African American crack abusers. Am J Public Health  2004;94(7):1165-73.
 15. Das A, Prabhakar P, Narayanan P, Neilsen G, Wi T, Kumta S, et al. Prevalence and assessment of clinical management of sexually transmitted infections among female sex workers in two cities of India.  Infect Dis Obstet Gynecol 2011; 2011:494769.
 16. Witte SS, Batsukh A, Chang M. Sexual risk behaviors, alcohol abuse, and intimate partner violence among sex workers in Mongolia: implications for HIV prevention intervention development. J prev  interv community 2010;38(2):89-103.
 17. Hagan JE, Dulmaa N. Risk Community public health Nursing factors and prevalence of HIV and sexually transmitted infections among low-income female commercial sex workers in Mongolia. Sex Transm Dis 2007;34(2):83-7.
 18. Mirheidari M. The effects of theory based educational intervention on sexual behaviors of Iranian men with history of addiction. [Master Thesis]. Tehran: Tarbiat Modares University Faculty of Medical Sciences; 2012.[Persian].
 19. Sajadi L, Mirzazadeh A, Navadeh S, Osooli M, Khajehkazemi R, Gouya MM, et al. HIV prevalence and related risk behaviours among female sex workers in Iran: results of the national biobehavioural survey, 2010. Sex Trans Infect. 2013;89(3):37-40.
 20. Kazerooni PA, Motazedian N, Motamedifar M, Sayadi M, Sabet M, Lari MA, et al. The prevalence of human immunodeficiency virus and sexually transmitted infections among female sex workers in Shiraz, South of Iran: By respondent-driven sampling. Int J STD AIDS 2014; 25(2):155-61.
 21. Platt L, Jolley E, Rhodes T, Hope V, Latypov A, Reynolds L, et al. Factors mediating HIV risk among female sex workers in Europe: a systematic review and ecological analysis. BMJ open 2013;3(7).
 22. Perla ME, Ghee AE, Sanchez S, McClelland RS, Fitzpatrick AL, Suarez-Ognio L, et al. Genital tract infections, bacterial vaginosis, HIV, and reproductive health issues among Lima-based clandestine female sex workers. Infect Dis Obstet Gynecol.2012;2012:739624.
 23. Ostovar M NF, Taavoni S, Haghani H. Knowledge and Attitudes of Women Towards Sexually Transmitted Diseases and AIDS. Iran Journal of Nursing 2007;19(48):47-54.[Persian].
 24. Sanchez J, Gotuzzo E, Escamilla J, Carrillo C, Phillips IA, Barrios C, et al. Gender differences in sexual practices and sexually transmitted infections among adults in Lima, Peru. Am J Public Health 1996;86(8):1098-107.
 25. Munoz LT, Gotuzzo E. Practicas sexuales deriesgo para la transmition VIH/SIDA y otras enfermedades de transmition sexual en varones clientes de prost´ıbulos en el Callao. J Revista Medica Herediana 1997;8:142-50.
 26. Rojanapithayakorn W. The 100 per cent condom use programme: a success story. Journal of Health Management 2003;5(2):225-35.
 27. Baral S, Beyrer C, Muessig K, Poteat T, Wirtz AL, Decker MR, et al. Burden of HIV among female sex workers in low-income and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. The Lancet infectious diseases. 2012;12(7):538-49.
 28. Stanhope M, Lancaster J. Community public health Nursing. 3 ed. Missouri: Mosby Company, USA; 2000.
 29. Shirzadi Sh, Shojaeezadeh D, Tghdisi MH, Hoseini F, Doshmangir P.Determine the Effect of Group Discussion as a Educational Method on Promoting the Knowldeg of Teen Girls Concerning Uberty Health who Live in welfare Boarding Centers in Tehran. J Tolooe Behdasht 2013;12(1):178-88.[Persian].
 30. Health Needs Assessment: A Practical Guide. National Institute for Clinical Excellence. 2005.
 31. Didarlo A, Shojaeizadeh D, Mohamadiian H. program health promotion on the basis of models change behavior. Tehran: Sobhan; 2009. p. 127-128.[ in Persian]
 32. Pourmarzi D, Rimaz Sh, Merghati khoii E. Educational needs for mental health promotion in engaged youth. J School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2013;10(3):11-23.[ in Persian]
 33. Davazdahemami Sh. GS, Ehsanpour S. Comparison of premarital educational needs among would be spouses in Molahady center. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2005;29:35.[in Persian]
 34. Sekoni AO, Odukoya OO, Onajole AT, Odeyemi KA. Sexually transmitted infections: prevalence, knowledge and treatment practices among female sex workers in a cosmopolitan city in Nigeria. J  African reproductive health. 2013;17(1):94-102.
 35. Mironski M. Sexual Health Needs Assessment Commercial Sex Workers (CSW) Hull and East Riding of Yorkshire Yorkshire. 2010. Available at: URL: http:// www.luvhull.co.uk/.../CSW-Sexual-Health-Needs-Assessment-Report.pdf. Accessed December 20, 2013.‏
 36. Sakha MA, Kazerooni PA, Lari MA, Sayadi M, Azar FE, Motazedian N. Effect of an educational intervention on knowledge, attitudes and preventive behaviours related to HIV and sexually transmitted infections in female sex workers in southern Iran: a quasi-experimental study. J International of STD & AIDS. 2013;24(9):727-35.
 37. Rigmor Berg JB. Queensland sex workers: assessment of needs final repor. 2008. Available at: URL: http:// www.m.respectqld.org.au/flyers-and-photos/swan-report-part-1-of-2-2008‏. Accessed December 12, 2013.
 38. Chacham AS, Diniz SG, Maia MB, Galati AF, Mirim LA. Sexual and reproductive health needs of sex workers: two feminist projects in Brazil. J Reproductive health matters. 2007;15(29):108-18.
 39. Zhang XD, Temmerman M, Li Y, Luo W, Luchters S. Vulnerabilities, health needs and predictors of high-risk sexual behaviour among female adolescent sex workers in Kunming, China. J Sexually transmitted infections. 2013;89(3):237-44.
 40. Aghdak P MF, Zeraati H, Eftekhar Ardebily H. Reproductive health and educational needs among pre-marriage couples. J Payesh. 2009;8(4):379-85.[in Persian]
 41. N Yamani MS, S Ehsanpour Educational needs of reproductive health students: A Delphi study. J Medical Education and Development. 2013;8(2):65-76.[in Persian]
 42. Ansari S, Gharraee B, Afsar-Kazerouni P. Personality Disorders and Coping Strategies in Female Sex-workers. J Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology. 2011;17(1):71-5.[ in persian]
 43. Hong Y, Fang X, Li X, Liu Y, Li M, Tai-Seale T. Self-perceived stigma, depressive symptoms, and suicidal behaviors among female sex workers in China. J transcultural nursing: official journal of the Transcultural Nursing Society / Transcultural Nursing Society. 2010;21(1):29-34.
 44. Mokhtari zanjani P, Shiri gheidari P, Mazloomzadeh S, zaheri F, roohani M. Educational Needs in Premarital Counseling: Viewpoints of Couples Referring to Health Care Centers in Zanjan. J  Preventive Care in Nursing & Midwifery. 2013;2(2):57-64.[in Persian]
 45. Grayman JH, Nhan DT, Huong PT, Jenkins RA, Carey JW, West GR, et al. Factors associated with HIV testing, condom use, and sexually transmitted infections among female sex workers in Nha Trang, Vietnam. J AIDS and behavior. 2005;9(1):41-51.
 46. Wong ML, Chan RK, Koh D, Wee S. Factors associated with condom use for oral sex among female brothel-based sex workers in Singapore. J Sexually transmitted diseases. 2000;27(1):39-45.
 47. Yang X, Xia G. Correlates of consistent condom use among female entertainment workers in Shanghai, China: a repeated measures analysis. J International of STD & AIDS. 2013;24(7):555-9.
 48. Hashemian F, Shafiabad A, Sodani M. Effect of Anger Control Skills Training onIndividual-Social Adjustment of First-Grade Femal Secondary Education Students in Mahshahr. J Knowledge & Research in Applied Psychology. 2008;10(35).[in Persian]
 49. Krusi A, Chettiar J, Ridgway A, Abbott J, Strathdee SA, Shannon K. Negotiating safety and sexual risk reduction with clients in unsanctioned safer indoor sex work environments: a qualitative study. J Public Health. 2012;102(6):1154-9.
 50. Goldenberg SM, Engstrom D, Rolon ML, Silverman JG, Strathdee SA. Sex workers perspectives on strategies to reduce sexual exploitation and HIV risk: a qualitative study in Tijuana, Mexico. PloS one. 2013;8(8):e72982.
 51. Lotfi R, Ramezani Tehrani F, Yaghmaei F, Hajizadeh E. Socio-environmental barriers of condom use among women at risk for HIV/AIDS: a qualitative Study. J Payesh. 2012;11(5).670-78.[in Persian]
 52. Ye X, Shang M, Shen T, Pei B, Jiang X, Cai Y. Social, psychological, and environmental-structural factors determine consistent condom use among rural-to-urban migrant female sex workers in Shanghai China. BMC public health. 2012;12:599.
 53. Jeal N, Salisbury C. A health needs assessment of street-based prostitutes: cross-sectional survey. J public health. 2004;26(2):147-51.
 54. Vuylsteke B, Semde G, Sika L, Crucitti T, Ettiegne Traore V, Buve A, et al. High prevalence of HIV and sexually transmitted infections among male sex workers in Abidjan, Cote d'Ivoire: need for services tailored to their needs. J Sexually transmitted infections. 2012;88(4):288-93.
 55. Nguyen VT, Nguyen TL, Nguyen DH, Le TT, Vo TT, Cao TB, et al. Sexually transmitted infections in female sex workers in five border provinces of Vietnam. J Sexually transmitted diseases. 2005;32(9):550-6.
 56. Hajizadeh SH, Nejat S, Setayesh HR, Mohraz M, Majdzadeh R. Associated Factors with Condom Use amongst People Living with HIV Referred to Triangular Clinics of Universities of Medical Sciences in Tehran. J Hakim Medical. 2013;16(2):144-52.[in Persian]
 57. Armstrong G, Medhi GK, Kermode M, Mahanta J, Goswami P, Paranjape R. Exposure to HIV prevention programmes associated with improved condom use and uptake of HIV testing by female sex workers in Nagaland, Northeast India. BMC public health. 2013;13:476.
 58. Bharat S, Mahapatra B, Roy S, Saggurti N. Are female sex workers able to negotiate condom use with male clients? The case of mobile FSWs in four high HIV prevalence states of India. PloS one. 2013;8(6):1-8.
 59. Phrasisombath K, Thomsen S, Sychareun V, Faxelid E. Care seeking behaviour and barriers to accessing services for sexually transmitted infections among female sex workers in Laos: a cross-sectional study. BMC health services research. 2012;12:37.