پیامدهای مادری و جنینی بارداری دوقلویی با یک جنین زنده و طبیعی همراه با یک جزء مولار: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، بیمارستان الزهراء تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشیار گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

4 دستیار تخصصی گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: بارداری مولار همراه با یک جنین زنده، رخداد نادری محسوب نمی شود و میزان بقای جنین زنده همراه مول متغیر است و بستگی به عوارض جزء مولی دارد. بارداری مولی برای مادر عوارضی نظیر پره اکلامپسی، خونریزی، اختلالات تیروئیدی و بیماری تروفوبلاستیک پا برجای بارداری به همراه دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی پیامدهای مادری و جنینی بارداری مولار همراه با یک جنین زنده انجام شد تا تصمیم گیری در مورد ختم بارداری با وجود یک جنین زنده و قابل رشد یا ادامه آن با قبول عوارض احتمالی را در آینده تسهیل نماید.
روش کار: برای دستیابی به مقالات، تمامی مقالات انتشار یافته در این مورد در سال های 1980 تا 2012 با استفاده از جستجوی نظام مند از پایگاه های اطلاعاتی : Embase ، IranMedex، Google scholar،PubMed ، MedLine، Magiran، SID، science Direct، IranDoc و MedLib جستجو و استخراج شد و پس از ارزیابی، در نهایت داده های 29 مقاله توسط نرم افزار آماری CMA2 مورد آنالیز آماری قرار گرفت.
یافته ها: نتایج آنالیز آماری داده ها نشان داد که در حاملگی های دوقلویی با یک جنین زنده و یک جزء مولی، تولد جنین زنده با میزان بروز 204/0 از بیماری تروفوبلاستیک پابرجای بارداری با میزان وقوع 186/0 بیشتر است. میزان وقوع عارضه خونریزی 258/0 و پره اکلامپسی 211/0 بود.
نتیجه گیری: در این مطالعه میزان تولد جنین زنده، بیشتر از بیماری تروفوبلاستیک پا برجای بارداری بود. بیشترین عارضه خونریزی بود و پس از خونریزی، پره اکلامپسی بیشترین شیوع را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Maternal and neonatal outcome of women with twin pregnancy co-existing a molar pregnancy and a normal fetus: a systematic review and Meta-Analysis

نویسندگان [English]

 • Farnaz Sahaf 1
 • Morteza Qoujazadeh 2
 • Shamsi Abbasalizadeh 3
 • Aynur Tahmasebi 4
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Al-Zahra Hospital, Tabriz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Physiology, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
4 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Molar pregnancy along with a live fetus is not rare, and survival rate of the live fetus with mole is variable and dependent on mole fraction effects. The effects of molar pregnancy for mother include preeclampsia, bleeding, thyroid disorders, and persistent gestational trophoblastic disease. This study was performed with the aim to investigate the maternal and fetal effects of Molar pregnancy along with a live fetus in order to facilitate deciding about termination of pregnancy in spite of the presence of a live fetus or continue it accepting all future potential effects.
Methods: to access the articles, all the articles published on this topic between 1980 and 2012 were extracted using a systematic search in Embase, Google scholar, science direct, Iranmedex, PubMed, SID, Magiran, medlib, irandoc and Medline databases, and after evaluation, finally, data of 29 articles was analyzed using the statistical software CMA2.
Results: The results of the statistical analysis indicated that the rate of the birth of the live fetus (event rate: 0.204) is greater than the persistent gestational trophoblastic disease (event rate: 0.186). The event rate of bleeding was 0.258 and event rate of preeclampsia was 0.211.
Conclusion: In this study, the birth rate of the live fetus was greater than the persistent gestational trophoblastic disease. Bleeding was the most complication and then, preeclampsia had the highest prevalence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Complete Hydatidiform mole
 • Incomplete Hydatidiform mole
 • Molar gestation
 • Twin gestation
 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom  SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Williams Obstetrics. In: Pritchard  JA, MacDonald PC, editors. 23th ed. New York: Appleton-Century-Crofts; 2010. P. 258.  
 2. Jones WB, Lauersen NH. Hydatiform mole with co-existent fetus. Am J Obstet  Gynecol 1975;122(3):267-72. 
 3. Lindholm H, Flam F . The diagnosis of molar pregnancy by sonography and gross morphology. Acta Obstet Gynecol Scand 1999;78(1):6-9  
 4. Berek  JS . Brek and Novak’s Gynecology. 15th ed. New York: LWW; 2011.p.1560
 5. Rice LW ,Berkowitz RS,LageJM, Goldstein DPBernstein MR. Persistent gestational trophoblastic tumor after partial hydatiform mole.Gynecol Oncol 1990; 36(3):358-62.
 6. Fishman D, Padilla L, Keh p, Cohen L,Frederiksen M,Lurain J. Management of twin pregnancies consisting of a complete hydatiform mole and normal fetus. Obstet Gynecol 1998;91(4):546-50.
 7. Schorge JO, Goldstein DP, Berstein MR , Berkowitz RS.Recent advances in gestational trophoblastic disease. J Reprod Med 2000;45(9):692-700.
 8. Kajii T,Ohama K . Androgenic origin of hydatiform mole.Nature 1977; 268:633-4.
 9. Steller M, Genest D, Bernstein M, Lage J, Goldstein D, Berkowitz R .Natural history of twin pregnancy with complete hydatiform mole and coexisting fetus. Obstet Gynecol 1994;83(1):35-42.
 10. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom  SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Williams Obstetrics. In: Pritchard  JA, MacDonald PC, editors. 23th ed. New York: Appleton-Century-Crofts; 2010. p. 257.  
 11. Wee L, Jauniaux E. Prenatal diagnosis and management of twin pregnancies complicated by a co-existing molar pregnancy.Prenat Diagn 2005; 25(9):772-776
 12. Pourali L, Ayati S, Vahidroodsari F, Javanmard M, Poursadrollah F. Incomplete molar pregnancy with live coexisting fetus: a case report. Tehran University Medical Journal 2014; 71 (12):821-4.
 13. Bakhshandeh N, Azarhoush R . Hydatidiform mole and surviving coexistent twin (a case report). J Gorgan Uni Med Sci 2005; 7 (2):68-70
 14. Copeland JW,   Stank J. Dizygotic twin pregnancy with a normal fetus and a nodular embryo associated with a partial hydatiform mole. Pediatr Dev Pathol 2010; 13(6):476-80
 15. Luukkonen ES, Sundstorm H, Jorma P, Joupilla P. Hydatiform mole co-existent with a live fetus.Acta Obstet Gynecol Scand 1997;76(4):380-1.
 16. Seiji S, Atsu I, Toshimichi Y, Tetsuro N, Eiko Y, Kazuhiko I, Fumitaka K. Genetically identified complete hydatiform mole coexisting with a live twin fetus:comparison with conventional diagnosis.Gynecol Obste Invest 2007; 64(4):228-311.
 17. Can AW, Hrobjartsson A, Haahr MT, Altman DG. Emprical evidence for selective reporting of outcomes in randomized trials:Comparison of protocols to published articles. JAMA 2002; 291(20):2457-65.
 18. Harada I, Tsutsumi O, Takai Y, Iida T. DNA polymorphism analysis of a case of complete hydatidiform mole coexisting with a fetus. European society for human reproduction and embryology. 1997; 11:2563-66.